Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Opphør av forsikringen

 • § 15-5. Stormaktskrig

  Oppstår det krig eller krigslignende forhold mellom noen av de følgende stater: Storbritannia, USA, Frankrike, Den russiske føderasjon, Folkerepublikken Kina, opphører forsikringen mot krigsfare umiddelbart. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-5. War between the major powers

  The Clause was edited in 2016. It is intended to have the same effect as the Automatic Termination of Cover used for war risk insurance in the English market and regularly included in all war risks reinsurance contracts. The provision means that if war or war-like conditions arise between two or...

 • § 15-6. Bruk av atomvåpen i krigsøyemed

  Ved enhver bruk av atomvåpen i krigsøyemed opphører forsikringen automatisk. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-6. Use of nuclear arms for war purposes

  The Clause is intended to have the same effect as the nuclear arms clause used in the English market. It follows from the first sentence that the insurance terminates immediately if nuclear arms are used for war purposes. The vessel need not be involved in the use of the nuclear arms for the...

 • § 15-7. Bortleie

  Blir fartøyet bortleiet (bareboat-bortfraktet), opphører forsikringen automatisk.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-7. Bareboat chartering

  T he Clause was edited in 2016 by inserting “automatically” instead of “immediately” in order to bring the wording in line with Cl. 15-6. Firstly, the insurance will automatically terminate - and not just be suspended - if the vessel is chartered out under a bareboat charterparty. Secondly, the...

 • § 15-8. Oppsigelse

  Ved endrede forhold har både forsikringstageren og assurandøren rett til å si opp forsikringen med syv dagers varsel (slikt varsel får virkning fra utløpet av 7 dager fra midnatt den dagen varsel om oppsigelse er utstedt av eller til assurandøren). En oppsigelse får også virkning i forhold til panthaveren, men assurandøren skal umiddelbart varsle panthaveren om den.

  Assurandøren skal forsøke, i den grad det er praktisk og kommersielt mulig, å fremkomme med forslag til fortsettelse av forsikringen på de best tilgjengelige vilkår under de endrete omstendigheter.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-8. Cancellation

  The provision concords with the approach in the English war risk insurance conditions. The provision was amended in 2016 by the addition of the words in brackets in the first sentence of sub-clause 1. Sub-clause 2 is completely rewritten .  Sub-clause 1, first sentence , gives both the person...