Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Felles bestemmelser

 • § 18-1. Anvendelsesområde og hvilke regler som gjelder

  Reglene i første del kommer til anvendelse med følgende endringer:

  • Forsikringsverdi/Forsikringssum/Til § 2-2 og § 2-3
   Dersom MOUen kan kobles fra offshorefeltets utstyr kan forsikringsavtalen angi særlige forsikringssummer for MOUen og for utstyret som kan kobles fra.

   Når MOUen er frakoblet og borte fra oljefeltet virker forsikringen som separate forsikringer for hvert enkelt forsikringsobjekt med særlige forsikringssummer som angitt i forsikringsavtalen.

   Når MOUen er innfor oljefeltet den skal betjene eller er koblet til oljefeltets utstyr, utgjør de til sammen et forsikringsobjekt og forsikringsverdien er summen av de fastsatte forsikringsverdiene i forsikringsavtalen.

  • Farefeltet/Til § 2-8 og § 2-9
   Forsikringen dekker ikke tap som følge av at MOUen brukes til boring av avlastningsbrønn for å kontrollere brann, utblåsing eller kraterdannelse med tilknytning til en annen MOU eller fast installasjon. 

   For MOUer under bygging eller ombygging, jfr. avsnitt 6 under, dekker forsikringen farer som angitt i § 2-8 samt streik og lockout.

  • Fareendring/Til § 3-8
   Lagring og bruk av eksplosiver og radioaktivt materiale ombord på MOUen i forbindelse med dens normale operasjoner skal ikke regnes som fareendring i henhold til § 3-8.

  • Tap av hovedklasse/Til § 3-14 
   Ved forsikringstidens begynnelse skal MOUen ha klasse i et klassifikasjonsselskap godkjent av assurandøren.

   Forsikringen faller bort ved tap av MOUens hovedklasse, med mindre assurandøren uttrykkelig samtykker i at forsikringsforholdet fortsetter. Er MOUen engasjert i sin normale virksomhet offshore eller underveis når hovedklassen går tapt, opprettholdes likevel forsikringsdekningen inntil MOUen avslutter den pågående virksomheten i samsvar med gjeldende regelverk og feltoperatørens samtykke, og ankommer nærmeste sikre havn etter assurandørens anvisning.

   Tap av hovedklasse foreligger hvor sikrede eller noen på sikredes vegne ber om at hovedklassen blir strøket, eller hvor hovedklassen suspenderes eller trekkes tilbake av andre årsaker enn et inntrådt havari.

   For skifte av klassifikasjonsselskap gjelder § 3-8 annet ledd annet punkt.
    
  • Sikkerhetsforskrifter/Til § 3-22 og § 3-25
   1. Borehullet/brønnen skal være utstyrt med blow-out preventers (BOPs) eller annet utstyr for trykkontroll av standard utgave, installert og testet i henhold til vanlig praksis.
     
   2. For MOUer som skal flyttes skal det utarbeides en egen flytteplan som skal legges frem for hovedassurandøren til godkjennelse når;

    • MOUen ikke flyttes med eget fremdriftsmaskineri, eller

    • MOUen flyttes med riser og BOP hengende neddykket.
      

    MOUens flytteplan skal følges under flytting.

   3. For MOUer under bygging eller ombygging, jfr. avsnitt 6 under, skal det oppnevnes en besiktelsesmann godkjent av assurandøren for vurdering av prosjektplanene og prosedyrene for flytting og løft og hvor aktuelt, installasjon av deler eller moduler offshore samt utarbeide en innledende risikovurdering.

    Når hovedassurandøren krever det innenfor rammen av besiktelsesomfanget skal besiktelsesmannen utstede en godkjenningsattest når den er fornøyd med forberedelsene til operasjonen. Den aktuelle operasjonen kan iverksettes når den underskrevne attesten er mottatt.  

   Forskriftene i (1) og (2) regnes som spesielle sikkerhetsforskrifter i forhold til § 3-25 annet ledd, og forskriftene i (3) regnes som sikkerhetsforskrifter i forhold til § 3-25 første ledd.

  • Redningsforanstaltninger for å avverge utblåsing o.l./Til § 4-7 til § 4-12 
   Assurandøren svarer ikke for tap som følge av foranstaltninger for å avverge eller begrense utblåsing, kraterdannelse eller brann i forbindelse med utblåsing.

   Tap eller skade på den forsikrede MOUen som er forårsaket av slike foranstaltninger er likevel dekket.

  • Grensen for assurandørens ansvar/Til § 4-18 
   Kaskoassurandøren svarer inntil forsikringssummen for tap som er forårsaket ved et enkelt havari. For redningsomkostninger pådratt i tilknytning til et slikt havari svarer dessuten assurandøren inntil et beløp tilsvarende forsikringssummen, dog maksimum USD 500.000.000. Overstiger redningsomkostningene dette beløpet, svarer assurandøren i kaskoforsikring også med den del av forsikringssummen som ikke er gått med til dekning av skade på eller tap av MOUen.

   For ansvar overfor tredjepart som følge av sammenstøt eller støtning svarer assurandøren særskilt overensstemmende med reglene i § 18-35 til 18-37.

  • Operasjonsområdet /Til § 3-15
   Operasjonsområdet er avgrenset i samsvar med de ordinære fartsområder i henhold til § 3-15, første ledd dersom ikke forsikringsavtalen sier noe annet. Enhver operasjon i de betingede eller ekskluderte fartsområdene går etter reglene i § 3-15. Det maksimale fradrag etter § 3-15, tredje ledd, skal være USD 1.000.000. Bestemmelsen i § 18-34 skal gjeld tilsvarende.

   Hvis MOUen skal endre operasjonsområdet som angitt i forsikringsavtalen, skal assurandøren straks underrettes. Begge parter kan i så fall kreve endringer i premien. Varsel om eventuelt premietillegg skal gis forsikringstager innen fjorten dager etter at underretningen er mottatt.

  • Regressfraskrivelse for og medforsikring av tredjepart/Til § 8-1 
   Assurandøren kan ikke gjøre regress gjeldende mot en skadevolder som i henhold til kontrakt er tilsagt regressbeskyttelse, såfremt en slik kontraktsregulering må ansees sedvanlig i den virksomhet MOUen er engasjert.

   Forsikringen er tegnet til fordel for enhver som i henhold til kontrakt har rett til å bli medforsikret under forsikringen, såfremt en slik kontraktsregulering må ansees sedvanlig i den virksomhet MOUen er engasjert. Omfattes den medforsikredes krav av en annen forsikring den har tegnet, er dekningen etter denne bestemmelsen subsidiær i forhold til den forsikringen.

   Regressfraskrivelse for og/eller medforsikring av tredjepart etter denne bestemmelsen skal ikke under noen omstendighet gi personen eller partens større rettigheter eller rett til skadesløsholdelse enn under kontrakten.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-1. Scope of application and applicable rules

  This provision was amended in 2016. The first sentence establishes that the rules in Part One shall apply unless specifically amended under this Clause. It is no longer deemed necessary to state in cl. 18-1 that Chapter 18 only applies to the extent it is set out in the insurance contract. The 19...