Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Fellesbestemmelser

 • § 19-1. Farefeltet/Til § 2-8 jfr. § 2-10

  Forsikringen gjelder mot sjøfare, jfr. § 2-8, og mot streik og lockout.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-1. Perils covered/Ref. Clause 2-8, cf. Clause 2-10

  This Commentary was amended in the 2013 Plan. Cl. 19-1 applies to marine perils, cf. Cl. 2-8, and to strikes and lockouts. If the assured wishes to take out cover against riots, sabotage, piracy and mutiny, it must be done under Section 6 – Supplementary cover for war perils. This cover applies...

 • § 19-2. Forsikringstiden/Til § 1-5

  Forsikringen løper til leveringsdatoen i byggekontrakten. Skjer leveringen senere enn dette tidspunktet, forlenges forsikringen automatisk mot tilleggspremie som avtalt i forsikringsavtalen inntil forsikringsobjektet faktisk overtas av bestilleren.

  Blir forsikringsobjektet ikke overtatt av bestilleren, forlenges forsikringen automatisk mot tilleggspremie som avtalt i forsikringsavtalen inntil forsikringsobjektet faktisk er levert til en annen bestiller.

  Forlengelse av forsikringen i henhold til første og annet ledd gjelder ikke utover 9 måneder fra overtagelsestidspunktet i byggekontrakten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The provision and the commentaries were amended in the 2013 Plan. The term “newbuilding” is replaced with “subject-matter insured” because practice in recent years has shown that the Chapter is increasingly also applied in connection with the rebuilding of vessels and building of other units....

 • § 19-2A. Premie ved totaltap

  Når assurandøren utbetaler erstatning for totaltap etter § 19-3, første ledd, eller utbetaler forsikringssummen etter § 4-21, har den krav på hele den avtalte premien.

  Når assurandøren utbetaler erstatning for totaltap etter § 19-3, annet ledd, har den kun krav på den del av den avtalte premien som svarer til forholdet mellom betalt erstatning og forsikringssummen. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2A. Premium in the event of total loss

  This Clause was added in 2016 and corresponds to Cl. 18-83. The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss...

 • § 19-3. Medforsikring/Til § 8-1

  Med mindre annet er avtalt, er bestilleren medforsikret i henhold til § 8-1. Dette gjelder likevel ikke for utgiftsdekningen i henhold til avsnitt 3.

  Omfattes ansvar som nevnt i avsnitt 4 av en annen forsikring medforsikrede har tegnet, er medforsikredes dekning etter avsnitt 4 subsidiær i forhold til den forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-3. Co-insurance/Ref. Clause 8-1

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. The subject-matter insured will normally be built according to a building contract entered into between the yard and the buyer. In order to safeguard the interests of both parties in the subject-matter insured and components/parts to be incorporated in...

 • § 19-4. Overdragelse av byggekontrakten/Til § 3-21

  Ved overdragelse av byggekontrakten til nytt verksted faller forsikringen bort.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-4. Transfer of the building contract/Ref. Clause 3-21

  It has been made some editorial amendments in the Commentary of the 2013 Plan. This Clause states that the insurance will terminate if the building contract is transferred to a new yard. In the Plan, a distinction is made between a transfer to a new buyer and a transfer to a new yard. If the...

 • § 19-5. Forsikringsstedet

  Forsikringen gjelder:

  • innenfor verkstedets områder i byggehavnen, og ved transport mellom  disse områdene,
  • ved prøvetur(er) foretatt innenfor det tillatte fartsområdet.


  Er det særskilt avtalt, gjelder forsikringen også ved tilvirkning eller transport utenfor verkstedets områder i byggehavnen, så langt dette fremgår av forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-5. Place of insurance

  Cl. 19-5 sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision defines the geographical scope of the insurance. Sub-clause 1 (a) delimits the insurance to the builder’s yard or other premises in the port where the yard is situated and transport between these areas. A shipyard will often...

 • § 19-6. Forsikringssummen som grense for assurandørens ansvar/Til § 4-18 og § 4-19

  I tillegg til forsikringssum som nevnt i § 4-18 første ledd svarer assurandøren særskilt inntil et beløp svarende til forsikringssummen for skade, utgifter og ansvar etter avsnitt 3 og avsnitt 4 forårsaket ved et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-6. The sum insured as the limit of the liability of the insurer/Ref. Clause 4-18 and Clause 4-19

  This provision entails that the insurer may become liable for up to three sums insured: one sum insured for loss of or damage to the subject-matter insured according to Section 2, one sum insured for loss in connection with measures to prevent or minimise a casualty covered under Section 2, and o...

 • § 19-7. Eskalering av forsikringssummen

  Dersom verdien av prosjektet overstiger forsikringssummen skal sikrede meddele assurandøren dette snarest mulig. Sikrede skal betale premie for verdiøkningen og assurandørene skal akseptere sin andel av økningen.

  Forsikringssummen skal under ingen omstendighet overstige 110 % av opprinnelig forsikringssum uten at assurandørene på forhånd har akseptert økningen og det er enighet om vilkårene for en slik økning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-7. Escalation of the sum insured

  This Clause was new in the 2013 Plan. The rationale for this Clause is that the assured must be able to be certain that he is covered even if the contract price increases during the building process by, for instance, 5%. At present, insurers are only bound to a maximum of the sum insured fixed in...

 • § 19-8. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes den egenandel som er angitt i forsikringsavtalen. Gir samme havari rett til erstatning i henhold til avsnitt 2, 3 og/eller 4, skal det kun fratrekkes én egenandel.

  Erstatning for totaltap, jfr. § 19-10 og § 19-11, omkostninger i forbindelse med krav under forsikringen, jfr. § 4-5, og tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, erstattes uten egenandel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-8. Deductible

  Sub-clause 1 of the Clause states that the deductible must be specified in the insurance contract, and that if the one and the same casualty entitles the assured to compensation under Sections 2, 3 and 4, only one deductible applies. Sub-clause 2 emphasizes that no deductible shall apply to total...