Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-3: Skade

 • § 18-17. Hovedregel om assurandørens ansvar

  Er MOUen blitt skadet uten at reglene om totaltap kommer til anvendelse, svarer assurandøren for omkostningene ved å reparere skaden slik at MOUen blir som den var før skaden inntraff.

  Ansvaret inntrer etter hvert som reparasjonsomkostningene påløper.

  Har reparasjonen medført særlige fordeler for sikrede ved at MOUen er blitt forsterket eller utstyret forbedret, skal det skje fradrag i erstatningen, begrenset til de meromkostninger som forsterkningen eller forbedringen har foranlediget.

  Hvis en fullstendig utbedring av skadene er umulig, men MOUen oppfyller kravene til teknisk og operativ sikkerhet og kan gjøres tjenlig til sitt formål ved en mindre omfattende reparasjon, svarer assurandøren, i tillegg til reparasjonsomkostningene, for verdiforringelsen. Vil fullstendig utbedring av skadene medføre urimelige omkostninger, kan assurandøren kreve sitt ansvar begrenset til hva den mindre omfattende reparasjonen vil koste, med tillegg av verdiforringelsen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-17. Main rule concerning liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-1.  According to the Commentary to Cl. 12-1 the “insurer’s liability covers not just the actual invoice from the repair yard, but also other expenses necessary to have the...

 • § 18-18. Erstatning for ureparert skade

  Selv om reparasjonen ikke er utført, kan sikrede kreve skaden gjort opp ved forsikringsperiodens opphør. 

  Erstatningen beregnes på grunnlag av den skjønnsmessig anslåtte reduksjonen i MOUens markedsverdi på grunn av skaden på opphørstidspunktet, men ikke utover de skjønnsmessig anslåtte reparasjonsomkostningene. Anslåtte fellesutgifter erstattes ikke, unntatt 50 % av anslått dokk- og kaileie.

  Assurandøren er ikke ansvarlig for ureparert skade dersom MOUen går totaltapt eller er kondemnabel etter § 18-10 før forsikringen opphører. Dette gjelder også dersom totaltapet ikke er dekket under denne forsikringen. 

  Ved overdragelse av MOUen kan sikrede transportere erstatningskrav for kjente skader til kjøper.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-18. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-2. 

 • § 18-19. Utilstrekkelig vedlikehold m.v.

  Assurandøren svarer ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den eller de deler av skroget, maskineriet eller utstyret, som ikke var i forsvarlig stand som følge av slitasje, tæring, råttenhet, utilstrekkelig vedlikehold eller lignende årsaker.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-19. Inadequate maintenance

  This Clause was new in the 2013 Plan w and is verbatim the same as Cl. 12-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-3. 

 • § 18-20. Konstruksjonsfeil m.v.

  Er skaden en følge av konstruksjonsfeil eller materialfeil svarer assurandøren ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den eller de deler av MOUen, maskineriet eller utstyret, som ikke var i forsvarlig stand, med mindre vedkommende del eller deler var godkjent av klassifikasjonsselskapet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-20. Error in design, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-4. 

 • § 18-21. Tap som ikke erstattes

  Assurandøren erstatter ikke:

  • kost og hyre til mannskapet og vedlikeholdsutgifter, med unntak av kost og hyre til mannskap som deltar i reparasjonsarbeidet,
  • normale utgifter ved driften av MOUen i den tid reparasjonen varer,
  • utgifter ved skifting, lagring og fjerning av last,
  • innkvartering av tredjeparts personell og besøkende.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-21. Losses that are not recoverable

  The Clause corresponds to Cl. 18-12 of the 1996 Norwegian Plan, which made an amendment to Cl. 12-5 (a). In the 2013 Plan, Cl. 12-5 has been partly incorporated into Cl. 18-21 and has been partly re-written. Cl. 18-21 (e) was deleted in 2016. Cl. 18-21 (a): Clause 12-5 (a) has been split into Cl....

 • § 18-22. Skade på borestrengen

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på borestrengen:

  • mens den befinner seg i brønnen eller i vannet, med mindre tapet eller skaden er en følge av ytre forhold som boreentreprenøren hefter for i henhold til kontraktsvilkår som må ansees som sedvanlige i vedkommende område, eller
  • når den er etterlatt i borehullet/brønnen for annet formål enn boring.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-22. Damage to the drill string

  This Clause is the same as Cl. 18-11 of the 1996 Plan, but with some editorial amendments in the 2013 Plan. The provision establishes certain limitations to the cover, which are additional to the limitations in Cl. 12-3 to Cl. 12-5. The provision concerns “loss of or damage to the drill string …...

 • § 18-23. Utsatt reparasjon

  Hvis reparasjon ikke er utført innen fem år etter at skaden ble oppdaget, svarer assurandøren ikke for den fordyrelse av arbeidet som senere inntreffer.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-23. Deferred repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-6. 

 • § 18-24. Midlertidig reparasjon

  Assurandøren svarer for omkostningene ved en nødvendig midlertidig reparasjon når endelig reparasjon ikke kan utføres på det sted hvor MOUen befinner seg.

  Blir en midlertidig reparasjon av den skadede gjenstand utført i andre tilfelle, svarer assurandøren for omkostningene opp til den besparelse den oppnår ved at den endelige reparasjonen blir utsatt, eller opp til 20 % p.a. av kaskotaksten, jfr. § 18-1, (a) for den tid sikrede sparer, dersom dette beløp er større.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-24. Temporary repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-7. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • § 18-25. Omkostninger anvendt for å påskynde reparasjonsarbeidet

  Hvis sikrede for å begrense sitt tidstap påskynder reparasjonen av den skadede gjenstanden ved ekstraordinære tiltak, er assurandørens ansvar for de omkostninger som derved påløper begrenset til 20 % p.a. av kaskotaksten, jfr. 18-1, (a) for den tid som er innspart for sikrede. Besparelsen og ansvaret beregnes under ett for alle reparasjoner som utføres samtidig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-25. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-8. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • § 18-26. Reparasjon av kondemnabel MOU

  Blir MOUen reparert til tross for at vilkårene for kondemnasjon er oppfylt, er assurandørens ansvar begrenset til forsikringssummen med eventuelle tillegg etter § 4-19, men fratrukket vrakets verdi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-26. Repairs of an MOU that is condemnable

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-9. 

 • § 18-27. Besiktelse av skadene

  Før skadene blir reparert, skal de besiktes av en representant for sikrede og en representant for assurandøren.

  Representantene skal avgi besiktelsesrapporter hvor de beskriver skadene og uttaler seg om den sannsynlige årsak til de enkelte skader, tidspunktet for deres inntreden og omkostningene ved å utbedre dem.

  Hvis en av partene forlanger det, skal representantene, før skaden blir reparert, avgi foreløpige rapporter hvor de skjønnsmessig anslår reparasjonsomkostningene.

  Er det uenighet mellom sikredes og assurandørens representant, kan partene tilkalle en uavhengig tredjepart som skal gi en begrunnet uttalelse om de spørsmål som blir forelagt vedkommende. Blir partene ikke enige om valg av tredjepart, oppnevnes denne av en nordisk dispasjør.

  Verken sikrede eller assurandøren kan begjære rettslig skjønn over skadene, med mindre dette er påbudt i vedkommende lands lovgivning.

  Lar sikrede uten tvingende grunn MOUen reparere uten å avholde besiktelse eller uten å varsle assurandøren til denne, har sikrede i tillegg til den bevisbyrde som følger av § 2-12, også bevisbyrden for at skaden ikke skyldes årsaker som ikke omfattes av forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-27. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-10. 

 • § 18-28. Innhenting av anbud

  Assurandøren kan forlange at det blir innhentet anbud på reparasjonsarbeidet fra de verksteder den ønsker. Hvis sikrede ikke innhenter slike anbud, kan assurandøren gjøre det.

  Medfører innhenting av anbud tidstap ut over ti dager, regnet fra utsendelsen av anbudsinnbydelsen, erstatter assurandøren tidstapet med 20 % p.a. av kaskotaksten, jfr. § 18-1, (a) i den overskytende tid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-28. Invitations to tender

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-11. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl 18-...

 • § 18-29. Valg av reparasjonsverksted

  De innhentede anbud skal for sammenligningens skyld korrigeres ved at flyttingsutgiftene legges til anbudssummen.

  Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes, men assurandørens ansvar for omkostningene ved reparasjonen og flyttingen er begrenset til et beløp svarende til det beløp som ville ha blitt erstattet hvis det laveste korrigerte anbud var blitt antatt, pluss 20 % p.a. av kaskotaksten, jfr. § 18-1, (a) for den tid sikrede sparer ved ikke å velge dette anbudet. Hvis drivstoffbehovet for flyttingen er redusert ved å ikke velge det laveste korrigerte anbudet, skal assurandørens maksimale ansvar økes ytterligere med opptil USD 40 (eller tilsvarende i polisens valuta) per tonn spart CO2 utslipp.

  Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført av et av de verkstedene som har gitt anbud, kan sikrede kreve at anbudet fra dette verkstedet settes ut av betraktning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-29. Choice of repairers

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-12. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-12. 

 • § 18-30. Flytting av MOUen

  Med den begrensning som følger av § 18-29, svarer assurandøren for omkostningene ved flytting av MOUen til verksted, herunder kost og hyre til nødvendig mannskap, bunkers og lignende direkte utgifter ved driften av MOUen i den tid som medgår. Hvis flyttingen medfører besparelser for sikrede, fratrekkes et tilsvarende beløp.

  Har en annen assurandør uttrykkelig fralagt seg ansvaret under flyttingen i henhold til § 3-20, svarer den assurandøren som er ansvarlig for MOUens skader, også for tap som oppstår under eller som følge av flyttingen, og som ellers ville ha blitt erstattet av den andre assurandøren. 

  Assurandøren kan fralegge seg ethvert ansvar under flyttingen overensstemmende med § 3-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-30. Removal for repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-13. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-13. There have been discussions whether the costs involved in getting an MOU back to the place of operation are covered in a case where the MOU has been brought to shore for repairs. I...

 • § 18-31. Fordeling av fellesomkostninger

  Er det påløpt omkostninger som er felles for reparasjonsarbeider som assurandøren svarer for og arbeider som ikke omfattes av forsikringen, skal disse omkostningene fordeles skjønnsmessig under hensyn til hva arbeidene har kostet. De fellesomkostningene som er avhengige av reparasjonstidens lengde, skal dog fordeles under hensyn til den tid de erstatningsmessige og de ikke-erstatningsmessige arbeidene ville ha tatt, dersom de to gruppene av arbeider var blitt utført hver for seg.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-31. Apportionment of common expenses

  An editorial amendment was made to the Clause in the 2019 Version. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to work the insurers are liable for and work not covered by the insurance.  According to the first sentence, expenses that are common to recoverable and...

 • § 18-32. Isfradrag

  Skade som skyldes støt mot eller berøring med is - sammenstøt med isfjell i rom sjø unntatt - erstattes med fradrag som fastsatt i forsikringsavtalen. I tillegg kommer egenandelen som nevnt i § 18-33, første ledd.

  Uten fradrag erstattes:

  • tap som dekkes etter § 18-17, fjerde ledd, § 18-28, annet ledd og § 18-30,
  • ubrukte reservegjenstander som skades eller går tapt,
  • midlertidig reparasjon.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-32. Ice damage deductions

  The sub-clause 1 was new in the 2013 Plan  with further amendments in the 2019 Version  and is verbatim the same as Cl. 12-15. Reference is made to the commentary to Cl. 12-15. The sub-clause 2 was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-17. Reference is made to the commentary to...

 • § 18-33. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen.

  Skade som skyldes hårdtvær oppstått som følge av samme atmosfæriske forstyrrelse regnes som et enkelt havari.

  Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr. § 4-5, og tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, erstattes uten egenandel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-33. Deductible

  This Clause corresponds to Cl. 18-13 of the 1996 Plan, but incorporates with amendments Cl. 12-18 in the 2013 Plan. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-18. Damage caused by bad weather arising as a result of the same atmospheric disturbance shall be regarded as one casualty. All loss or...

 • § 18-34. Grunnlaget for beregning av fradrag etter § 18-32, § 18-33 og § 3-15

  Fradrag etter § 3-15 tredje ledd, § 18-32 og § 18-33 beregnes av den fulle erstatning etter Planen og forsikringsvilkårene før fradrag etter noen av disse paragrafene er gjort.

  Fradrag gjøres også når skade på MOUen erstattes etter § 4-7, jfr. § 4-12 første ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-34. Basis for calculation of deductions according to Clauses 18-32, 18-33 and 3-15

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-19. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-19.