Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Fareendring

 • § 3-8. Fareendring

  Fareendring foreligger når det skjer en endring i de forhold som etter avtalen skal danne grunnlaget for forsikringen, og faren derved endres i strid med avtalens forutsetninger.

  Skifte av registreringsstat, av fartøyets disponent eller av det selskap som har ansvaret for fartøyets teknisk/maritime drift, skal regnes som fareendring i henhold til første ledd. Det samme gjelder skifte av klassifikasjonsselskap.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-8. Alteration of the risk

  Sub-clause 2, second sentence, was added in the 2007 version. Sub-clause 2 was amended in the 2003 version. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan and corresponds to Cl. 31 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The...

 • § 3-9. Fareendring som sikrede har fremkalt eller samtykket i

  Har sikrede etter avtalens inngåelse forsettlig fremkalt eller samtykket i en fareendring, er assurandøren fri for ansvar, såfremt det kan antas at assurandøren ikke ville ha overtatt forsikringen, hvis den ved avtalens inngåelse hadde hatt kjennskap til at endringen ville finne sted.

  Kan det antas at assurandøren ville ha overtatt forsikringen, men på andre vilkår, svarer den bare i den utstrekning det godtgjøres at tapet ikke skyldes fareendringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-9. Alteration of the risk caused or agreed to by the assured

  This Clause is identical to Cl. 32 of the 1964 Plan. Reference is made to the Commentary on Cl. 3-3 with respect to the burden of proof and combination of causes.

 • § 3-10. Assurandørens oppsigelsesrett

  Inntrer en fareendring, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-10. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause is identical to Cl. 33 of the 1964 Plan. The rule corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), although the Nordic ICASs contains the additional requirement that the cancellation be reasonable. the Nordic ICAs also contains rules on how the cancellation i...

 • § 3-11. Sikredes underretningsplikt

  Får sikrede kjennskap til at det vil inntre eller er inntrådt en fareendring, skal sikrede uten ugrunnet opphold underrette assurandøren. Unnlater sikrede dette uten forsvarlig grunn, kommer regelen i § 3-9 til anvendelse, selv om endringen ikke er fremkalt av sikrede eller med dennes samtykke, og assurandøren kan si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-11. Duty of the assured to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 34 of the 1964 Plan. The first sentence imposes on the assured a duty to inform the insurer in the event of an alteration of the risk. The second sentence allows the insurer, in the event of a failure to notify, to cancel the contract or take other action. The perio...

 • § 3-12. Tilfelle hvor assurandøren ikke kan påberope seg en fareendring

  Assurandøren kan ikke påberope seg § 3-9 og § 3-10 etter at fareendringen har opphørt å ha betydning for denne.

  Det samme gjelder hvis faren er endret ved foranstaltninger som tar sikte på å redde menneskeliv, eller ved at det forsikrede fartøy under reisen berger eller forsøker å berge fartøy eller gods.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-12. Cases where the insurer may not invoke alteration of the risk

  This Clause is identical to Cl. 35 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 sets out the same rule for alteration of the risk as that in Cl. 3-5, second sentence, regarding the duty of disclosure. However, it is only the rights referred to in Cl. 3-9 and Cl. 3-10 which are lost by the insurer once...

 • § 3-13. Assurandørens underretningsplikt

  Får assurandøren kjennskap til at det er inntrådt en fareendring, skal assurandøren uten ugrunnet opphold skriftlig underrette sikrede om i hvilken utstrekning den vil påberope seg § 3-9 og § 3-10. Gjør assurandøren ikke det, taper den sin rett til å påberope seg disse bestemmelser.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-13. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 36 of the 1964 Plan and has a parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. The provision is identical to the one regarding the duty to notify in Cl. 3-6 above.

 • § 3-14. Tap av hovedklasse

  Ved forsikringstidens begynnelse skal fartøyet ha klasse i et klassifikasjonsselskap godkjent av assurandøren.

  Forsikringen faller bort ved tap av hovedklasse, med mindre assurandøren uttrykkelig samtykker i at forsikringsforholdet fortsetter. Er fartøyet  underveis når hovedklassen går tapt, faller forsikringsdekningen likevel ikke bort før fartøyets ankomst til nærmeste sikre havn etter assurandørens anvisning. 

  Tap av hovedklasse foreligger hvor sikrede eller noen på dennes vegne ber om at hovedklassen blir strøket, eller hvor hovedklassen suspenderes eller trekkes tilbake av andre årsaker enn et inntrådt havari. 

  For skifte av klassifikasjonsselskap gjelder § 3-8 annet ledd annet punkt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-14. Loss of the main class

  In the 2013 Plan it has been expressly stated what previously was implied in the text and the Commentary that Cl. 3-14 only apply to loss of the main class. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. In addition to the main class the vessel with its equipment may b...

 • § 3-15. Fartsområde

  Forsikringens ordinære fartsområde omfatter alle farvann, med de begrensninger som følger av vedlegget til Planen med hensyn til betingede og ekskluderte områder. Forsikringstageren plikter å varsle assurandøren før fartøyet seiler utenfor det ordinære fartsområdet.

  Assurandøren kan samtykke til seilas utenfor de betingede fartsområdene og kan kreve tilleggspremie. Assurandøren kan også fastsette andre vilkår som skal anses være sikkerhetsforskrifter, jfr. § 3-22 og § 3-25, første ledd. 

  Fartøyet er dekket mens det befinner seg i et betinget område, men hvis skade oppstår mens fartøyet er i det betingede området med sikredes samtykke og uten at melding er gitt, erstattes skaden med fradrag av en fjerdepart, maksimum USD 200.000. Bestemmelsen i § 12-19 gjelder tilsvarende. Hvis krav som følge av isskade er et resultat av sikredes manglende aktsomhet, kan det gjøres ytterligere fradrag i kravet basert på sikredes skyld og omstendighetene for øvrig.

  Er assurandøren blitt varslet i henhold til første ledd om seilas i de betingede områdene er forsikringsavtalen fortsatt i kraft, forutsatt at eventuelle betingelser fastsatt av assurandøren overholdes.

  Kommer fartøyet inn i et ekskludert fartsområde, trer forsikringen ut av kraft, med mindre assurandøren på forhånd har gitt tillatelse eller overskridelsen ikke skyldes forsettlig forhold fra fartøyets fører. Kommer fartøyet før forsikringstidens utløp ut av det ekskluderte området, trer forsikringen på nytt i kraft. Bestemmelsen i § 3-12 annet ledd får tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-15. Trading areas

  The Clause was amended in 2016, due to a disagreement that had arisen on the effect of the requirement for compliance with ice class rules introduced in 2007. Hence, Cl. 3-22, sub-clause 3, was deleted in 2016. The rules are still based on a tripartite division: ordinary trading areas, excluded...

 • § 3-16. Rettsstridige foretagender

  Assurandøren svarer ikke for tap som er en følge av at fartøyet brukes til rettsstridig formål, med mindre sikrede hverken kjente eller burde ha kjent til forholdet på et slikt tidspunkt at det ville ha vært mulig for sikrede å gripe inn.

  Hvis sikrede ikke griper inn uten ugrunnet opphold etter at den ble kjent med forholdet, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  Blir fartøyet med sikredes samtykke i det vesentlige brukt til fremme av rettsstridig formål, faller forsikringen bort.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-16. Illegal undertakings

  This Clause corresponds to Cl. 40 of the 1964 Plan. The provision has no direct parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. Sub-clause 1 establishes that use of the vessel for illegal purposes constitutes a special alteration of the risk. Sub-clause 3, according to which the insuran...

 • § 3-17. Suspensjon av forsikringen ved rekvisisjon

  Blir fartøyet rekvirert av statsmakt, trer både forsikringen mot sjøfare og mot krigsfare ut av kraft. Faller rekvisisjonen bort før forsikringstidens utløp, trer forsikringen på ny i kraft. Er fartøyet da i vesentlig dårligere stand enn det var før rekvisisjonen fant sted, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel, dog tidligst til opphør ved fartøyets ankomst til nærmeste sikre havn etter assurandørens anvisning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-17. Suspension of insurance in the event of requisition

  Sub-clause 2 was moved to Cl. 15-24 (b) in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence sets out the principal rule, i.e. that in the event of requisition by a State power, all of the vessel’s insurances are suspended....

 • § 3-18. Melding om rekvisisjon

  Får sikrede vite at fartøyet er eller vil bli rekvirert, eller at det er eller vil bli tilbakelevert etter rekvisisjon, skal sikrede melde fra til assurandøren uten ugrunnet opphold.

  Assurandøren kan forlange at sikrede umiddelbart etter tilbakeleveringen for egen regning skal la fartøyet besikte i dokk. Assurandøren skal varsles i god tid til besiktelsen.

  Har sikrede forsømt å oppfylle sine plikter etter første eller annet ledd, har sikrede bevisbyrden for at tapet ikke skyldes havarier eller andre lignende forhold som er inntruffet mens fartøyet var rekvirert.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-18. Notification of requisition

  This Clause corresponds to Cl. 42 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to notify the insurer if the vessel is requisitioned or is returned, while sub-clause 2 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel when the requisition is over and the vessel has been...

 • § 3-19. Suspensjon av forsikringen ved midlertidig beslagleggelse

  Blir fartøyet midlertidig beslaglagt av statsmakt, uten at § 3-17 kommer til anvendelse, trer forsikringen mot sjøfare ut av kraft. Forsikringen mot krigsfare dekker i så fall også de farer som etter § 2-8 omfattes av en forsikring mot sjøfare.

  § 3-18 får tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-19. Suspension of insurance while the vessel is temporarily seized

  This Clause corresponds in part to Cl. 16 of the 1964 Plan, sub-clause 3. If the vessel is temporarily seized by a foreign State power, without there being a requisition within the meaning of Cl. 2-9 and Cl. 3-17, it is appropriate that the insurance against marine perils be suspended, as in the...

 • § 3-20. Flytting av fartøyet til reparasjonsverksted

  Må det antas at en flytting av fartøyet til reparasjonsverksted kan medføre en økning av risikoen på grunn av skade, skal sikrede på forhånd gi melding til assurandøren om flyttingen.

  Vil flyttingen medføre en vesentlig økning av risikoen, kan assurandøren, før flyttingen påbegynnes, meddele sikrede at den av denne grunn motsetter seg flyttingen. Er slik meddelelse gitt eller har sikrede forsømt å gi melding etter første ledd, svarer assurandøren ikke for tap som oppstår under eller som følge av flyttingen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-20. Removal of the vessel to a repair yard

  The Commentary was amended in the 2010 version. This Clause corresponds to Cl. 44 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured an obligation to notify the insurer if a removal of the vessel to a repair yard entails an increase in the risk. The provision is identical to Cl. 44, sub-clause...

 • § 3-21. Eierskifte

  Går fartøyet over til ny eier ved salg eller på annen måte, faller forsikringen bort.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-21. Change of ownership

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The provision sets out that the insurance cover will automatically lapse if the ownership of the vessel changes. In reality, the issue of cover in the event of a change of ownership is usually one of cover of a third party’s (the purchaser’s)...