Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Sikkerhetsforskrifter

 • § 3-22. Sikkerhetsforskrifter

  Med sikkerhetsforskrifter menes påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, fastsatt i forsikringsavtalen, gitt av assurandøren med hjemmel i forsikringsavtalen, eller gitt av klassifikasjonsselskapet. 

  Periodiske besiktelser fastsatt av offentlig myndighet eller klassifikasjonsselskapet utgjør en sikkerhetsforskrift etter første ledd. Slike besiktelser skal foretas innenfor de fastsatte tidsrammene.

  Når et sikkerhetsstyringssystem som er nødvendig for å oppfylle sikredes plikt til å etterleve IMOs International Safety Management Code etableres, skal sikrede sørge for at sikkerhetsstyringssystemet inneholder regler og prosedyrer for bruk og kontroll av smøreolje, kjølevann eller fødevann. § 3-25 annet ledd kommer ikke til anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-22. Safety regulations

  Sub-clause 3 was deleted in 2016, see further the amended Cl. 3-15 with its Commentary, and a new sub-clause 3 was provided. The Commentaries were also amended in 2016. Sub-clause 1 defines safety regulations as “rules concerning measures for the prevention of loss”. A fundamental requirement in...

 • § 3-23. Assurandørens rett til å forlange besiktelse av fartøyet

  Assurandøren har rett til når som helst i forsikringstiden å undersøke om fartøyet oppfyller de påbud om teknisk og operativ sikkerhet, som er gitt av offentlig myndighet eller av klassifikasjonsselskapet. Hvis det er nødvendig av hensyn til undersøkelsen, kan assurandøren forlange at lasten helt eller delvis skal losses.

  Nekter sikrede å la assurandøren foreta slik undersøkelse, svarer assurandøren deretter bare i den utstrekning sikrede godtgjør at tapet ikke skyldes mangler ved fartøyet som ville ha blitt oppdaget.

  Er undersøkelsen ikke foranlediget av et havari eller annet lignende forhold som omfattes av forsikringen, skal assurandøren erstatte sikrede så vel dennes omkostninger som det tap den lider som følge av undersøkelsen, med mindre det viser seg at påbudene om teknisk og operativ sikkerhet ikke er oppfylt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-23. Right of the insurer to demand a survey of the vessel

  Sub-clause 1 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel at any time during the insurance period for the purposes of ascertaining that the vessel meets the technical and operational safety regulations that are prescribed by public authorities or by the classification society. The...

 • § 3-24. (åpen)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-24. (open)

  In earlier versions of the 1996 Plan, this provision contained rules on safety regulations. In the 2007 version, the Clause was moved to Cl. 3-22 and in that connection slightly amended.

 • § 3-25. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter

  Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, svarer assurandøren kun i den utstrekning tapet ikke er en følge av overtredelsen, eller hvor sikrede ikke har overtrådt sikkerhetsforskriften ved uaktsomhet. Dette gjelder likevel ikke hvis sikrede er fører av fartøyet eller medlem av dets besetning og den forsømmelse sikrede har gjort seg skyldig i er av nautisk art.

  Gjelder overtredelsen en spesiell sikkerhetsforskrift, fastsatt i forsikringsavtalen, skal forsømmelse utvist av noen som på vegne av sikrede har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, likestilles med sikredes egen forsømmelse. 

  Assurandøren har bevisbyrden for at en sikkerhetsoverskrift er overtrådt, med unntak av tilfeller der fartøyet springer lekk mens det er flott. Sikrede har bevisbyrden for at sikrede ikke har overtrådt en sikkerhetsforskrift uaktsomt, og at det ikke er årsakssammenheng mellom overtredelsen av sikkerhetsforskriften og tapet.   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-25. Breach of safety regulations

  The Commentary was amended in 2016.  Under sub-clause 1, first sentence , the assured will lose insurance cover if he can be blamed for breaching the safety regulation and there is a causal connection between the breach and the loss. The sanctions may be applied to all forms of negligence. In oce...

 • § 3-26. Fartøy i opplag

  For fartøy som skal i opplag, skal det utarbeides en egen opplagsplan, som skal legges frem for assurandøren til godkjennelse. Er dette ikke gjort, eller er opplagsplanen ikke fulgt under opplag, gjelder § 3-25 første ledd tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-26. Vessels laid up

  The Commentary was amended in 2016. The provision introduces safety regulations for vessels that are laid up; the insurer may also invoke other safety regulations, in so far as they are applicable to situations where vessels are laid up. The first sentence imposes on the assured an obligation to...

 • § 3-27. Assurandørens oppsigelsesrett

  Assurandøren kan si opp forsikringen med fjorten dagers varsel, men likevel tidligst til opphør ved fartøyets ankomst til nærmeste sikre havn etter assurandørens anvisning, når:

  • fartøyet på grunn av uheldig konstruksjon, svekkelse, havari eller lignende  forhold ikke oppfyller sikkerhetsforskrift om teknisk og operativ sikkerhet,
  • en sikkerhetsforskrift av vesentlig betydning er forsettlig eller grovt  uaktsomt overtrådt av sikrede eller av noen som på dennes vegne har plikt  til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-27. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause was amended in the 2007 version, in connection with the revocation of the former Cl. 3-22 on unseaworthiness. The provision corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts, but contains no explicit requirement that the cancellation must be reasonable in order for the...

 • § 3-28. Kontraktsvilkår

  Assurandøren kan bestemme at det ved kontraktsslutning i forbindelse med driften av det forsikrede fartøy skal benyttes bestemte vilkår eller at bestemte vilkår ikke skal benyttes. Dette kan gjøres generelt eller for en bestemt havn eller fart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-28. Terms of contract

  This Clause corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The provision gives the insurer authority to impose safety regulations during the period of insurance, cf. Cl. 3-22, sub-clause 1. The rule is of particular significance for the hull insurer’s cover of collision liability, e.g., in...