Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Kaskoforsikring

 • § 20-6. Forholdet til kapitlene 10-13

  Bestemmelsene i kapitlene 10-13 gjelder med de endringer som følger av dette avsnittet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-6. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from this Section.

 • § 20-7. Kasko- og fraktinteresseforsikring/Til § 10-12

  Istedenfor § 10-12 gjelder:
  Får sikrede utbetalt erstatning under en interesseforsikring, reduseres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende, med mindre kaskoassurandøren på forhånd har samtykket i at det tegnes slik forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-7. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  The hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule will only apply to interest insurances which are larger than what the hull insurer has consented to.

 • § 20-8. Kondemnasjon/Til § 11-3

  Istedenfor § 11-3 annet ledd første punkt gjelder:
  Fartøyet er kondemnabelt når det har så omfattende havariskader at omkostningene ved å reparere det vil utgjøre minst 90 % av forsikringsverdien, eller av fartøyets verdi i reparert stand, dersom den er høyere enn forsikringsverdien.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-8. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90 % in relation to Cl. 11-3. A limit of 80 % is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100 %.

 • § 20-9. Skrogskader på fartøy som ikke er bygget i stål/Til § 12-1

  Ved skrogskader på fartøy som ikke er bygget i stål, svarer assurandøren ikke for:

  • kjølbukt eller skader som er en følge av kjølbukt. Det samme gjelder for verdiforringelse ved at utbedring ikke finner sted,
  • skade som er en følge av støtning mot eller berøring av is, med mindre fartøyet har passende isklasse eller et sertifikat fra relevant myndighet, eller det samme er skriftlig avtalt av assurandøren eller uttrykkelig nevnt i polisen,
  • drivning av skrog og dekk.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-9. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a)  is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b)  is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • § 20-10. Begrenset maskinskadedekning

  Med mindre annet er avtalt i forsikringsavtalen, svarer assurandøren bare for skade på:

  • maskineri med tilbehør, 
  • rørledninger og elektriske ledninger utenfor maskineriet, og
  • elektronisk utstyr

  såfremt skaden er en følge av at fartøyet har vært utsatt for sammenstøt, støtning, jordskjelv, eksplosjon med mindre den oppstår i områder som inneholder maskineri eller batteripakker, brann, eller at fartøyet er sunket eller kantret, eller at fartøyet er blitt fylt med vann som følge av brudd på en slange eller et rør om bord i fartøyet såfremt bruddet ikke var forårsaket av korrosjon eller alder. Skader på elektronisk utstyr som skyldes hårdtvær skal likevel erstattes når det ved samme havari er oppstått slike skader på skrog eller overbygning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-10. Limited cover of damage to machinery

  In Version 2023, a new term for “engine room” was introduced, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 20-10 is identical to Cl. 17-13.  The Clause provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. T...

 • § 20-11. Omkostninger for å spare tid/Til § 12-7, § 12-8, § 12-11 og § 12-12

  Assurandøren svarer ikke for omkostningene ved:

  • en midlertidig reparasjon i henhold til § 12-7 annet ledd utover den besparelse assurandøren oppnår ved at den endelige reparasjonen blir utsatt,
  • at sikrede i henhold til § 12-8 påskynder reparasjonsarbeidet ved ekstraordinære tiltak for å begrense sitt tidstap, 
  • reparasjon og flytting i henhold til § 12-12 annet ledd utover det beløp som ville ha blitt erstattet hvis det laveste korrigerte anbudet var blitt antatt, eller for tidstapet i henhold til § 12-11 annet ledd.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-11. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • § 20-12. Fradrag/Til § 12-15, § 12-16 og § 12-18

  • Isfradrag, jfr. § 12-15:
   Skade som skyldes støt mot eller berøring med is erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
  • Elektronisk utstyrsfradrag:
   Skade på elektronisk utstyr erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
  • Maskinfradrag, jfr. § 12-16:
   Skade på maskin etc. erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen. 
  • Egenandel, jfr. § 12-18:
   For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er nevnt i forsikringsavtalen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-12. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a)  refers to ice damage. According to the 2013 Plan the deduction will be the subject of individual negotiations where inter alia the strength of the hull and ice class will be taken into account. According to the Plan, the deduction applies only to partial damage in accordance with...

 • § 20-13. Sammenstøtsansvar/Til § 13-1

  I tillegg til begrensningene i § 13-1 annet ledd gjelder:
  Assurandøren dekker ikke ansvar i henhold til § 13-1 for skade på eller tap av fisk eller innretning for oppbevaring av levende fisk, når skaden eller tapet skjer i forbindelse med anløp av vedkommende innretning for lasting eller lossing. Med anløp menes ankomst, oppankring, arbeid, lossing, lasting og avgang.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-13. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made clear that the insurance does not cover any collision liability to the relevant structure or any fish contained therein during the whole period when the insured vessel is calling at the structure. The...