Translations

Scroll to the top

Kapittel 16: Tidstapforsikring

 • § 16-1. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter sikredes tap av inntekt som skyldes at fartøyet helt eller delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet på grunn av skade på fartøyet, såfremt skaden er erstatningsmessig etter Planen, eller ville ha vært det dersom det ikke hadde vært avtalt egenandel, jfr. § 12-18. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, skal reglene i Planens kapitler 10-12 erstattes med de korresponderende vilkårene i vedkommende forsikring ved vurderingen av om skaden er erstatningsmessig. 

  Forsikringen omfatter også sikredes tap av inntekt som skyldes at fartøyet helt eller delvis er ute av inntektsgivende virksomhet:

  • fordi fartøyet er grunnstøtt,
  • fordi fartøyet som følge av fysisk innestengning (bortsett fra innestengning på grunn av is) er forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område, eller
  • som følge av tiltak for å berge eller fjerne skadet last, eller
  • som følge av en begivenhet som er dekningsmessig i felleshavari i henhold til York-Antwerpen reglene 2016


  Assurandørens ansvar som følge av et enkelt havari og som følge av alle havarier inntruffet i forsikringstiden, er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall dager henholdsvis forsikret slik angitt i forsikringsavtalen.

  Etter et havari, skal forsikringsavtalen automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen. Premien for slik ikrafttredelse skal være 100 % av den avtalte premien for vedkommende fartøy, beregnet pro rata basert på opprinnelig ansvarssum og uten hensyn til tiden til den gjenværende perioden av forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 Version. The Commentary was amended in 2013 and in 2019. In 2023, the provision was amended and the Commentary was substantially amended and restructured. Sub-clause 1 contains the basic conditions for cover under loss of hire insurance. The first sentence...

 • § 16-2. Totaltap

  Assurandøren svarer ikke for tap av inntekt som følge av et havari som berettiger sikrede til totaltapserstatning etter gjeldende kaskoforsikring. Hvis ingen kaskoforsikring er i kraft, skal vurderingen baseres på gjeldende kaskoforsikring. Hvis ingen kaskoforsikring er i kraft, skal vurderingen baseres på kapittel 11 i Planen. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This provision was amended in the 2023 Version. The first sentence is amended from “The insurer shall not be liable for loss of time resulting from a casualty which gives the assured the right to compensation for total loss under Chapter 11 of the Plan or under the corresponding hull insurance in...

 • § 16-3. Hovedregel om beregning av erstatningen

  Erstatningen fastsettes på grunnlag av den tid fartøyet har vært hindret fra inntektsgivende virksomhet (tidstapet) og inntektstapet per døgn (dagsbeløpet). Tidstap som er inntrådt før begivenhetene beskrevet i § 16-1 har inntruffet, erstattes ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The provision was amended in 2023. Part of the previous Commentary has been moved to Cl. 16-1. The f irst sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the vessel has been deprived of...

 • § 16-4. Beregningen av tidstapet

  Tidstapet angis i dager, timer og minutter. Tid hvor sikrede bare delvis har vært hindret fra inntektsgivende virksomhet, omregnes til tilsvarende tid med full driftsstans.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the Commentary to this Clause. The second sentence in the Clause was amended in 2023. The Commentary has been extended by including part of the text that was removed during the 2003...

 • § 16-5. Dagsbeløpet

  Dagsbeløpet skal avgjøres basert på frakten pr. døgn i henhold til den løpende fraktavtale, med fradrag av utgifter som sikrede har eller burde ha spart som følge av at fartøyet ikke har vært i regulær drift.

  Hvis fartøyet er usluttet, beregnes dagsbeløpet på grunnlag av de gjennomsnittlige fraktrater for fartøy av vedkommende type og størrelse i det tidsrom fartøyet er ute av inntektsgivende virksomhet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  Sub-clause 1 was amended in 2023. The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies. As mentioned in the Commentary to Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice, the daily amount is almost invariably...

 • § 16-6. Avtalt dagsbeløp

  Den daglige forsikringssummen i forsikringsavtalen, jf. § 16-1 tredje ledd skal anses å innebære et avtalt dagsbeløp (forsikringsverdi), hvis ikke noe annet klart fremgår av forholdene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  The Clause was amended in 2023. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding the agreed daily amount. The provision regulates the agreed daily amount and states that “The daily sum insured stated in the insurance contract, cf. Cl. 16-1, sub-clause 3, sha...

 • § 16-7. Egenandelsperiode

  For hvert enkelt havari fastsettes en egenandelsperiode som regnes fra tidstapets begynnelse og varer inntil tiden tapt som følge av havariet er nådd opp i den egenandelsperiode som er angitt i forsikringsavtalen, beregnet etter regelen i § 16-4. Tidstap i egenandelsperioden erstattes ikke av assurandøren.

  Skade som skyldes hårdtvær eller gange i is, og som er oppstått i tiden fra avgangen fra en havn til anløpet av den neste, regnes som ett enkelt havari. 

  Er det avtalt separat egenandelsperiode for maskinskade gjelder § 12-16 tilsvarende .   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  The Clause was amended in the 2023 Version. The Commentary was amended accordingly and also extended with comments relevant for the interpretation of the Clause. Sub-clause 1, first sentence , was rewritten by amending “loss of time” to “time lost” and reorganizing the reference to Cl. 16-4. Thes...

 • § 16-8. Besiktelse av skadene

  Bestemmelsen i § 12-10 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • § 16-9. Valg av reparasjonssted

  Assurandøren kan kreve at det blir innhentet anbud på reparasjonsarbeidet fra de verksteder assurandøren ønsker. Hvis sikrede ikke innhenter slike anbud, kan assurandøren gjøre det.

  Som sammenligningsgrunnlag, skal reparasjonstiden i innkomne anbud, omgjort til monetær utgift ved hjelp av det relevante dagsbeløpet, korrigeres ved å legge til:

  • estimert dekningsberettiget tilleggstid etter § 16-10 og/eller § 16-13, etter beregning i henhold til det ovenstående.
  • reparasjonskostnader som ikke er dekningsberettigede under kaskoforsikringen begrunnet kun med at reparasjonsalternativet var dyrere enn det billigste alternativet.


  Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes. Assurandørens ansvar er likevel begrenset til det laveste korrigerte anbudet. Velger sikrede dette verkstedet, skal erstatningsoppgjøret bygge på det faktiske tidstapet, selv om dette er større enn hva anbudet forutsatte. 

  Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført av en av de reparatørene som har gitt anbud, kan sikrede kreve at anbudet fra dette verksted settes ut av betraktning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  This Clause was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was only editorially amended with no material changes, and is now identical to Cl. 12-11, sub-clause 1. Sub-clause 2 was new, and describes how tenders shall be adjusted for the purpose of comparison. Sub-clause 3 was amended by providing ...

 • § 16-10. Forseiling til verksted o.l.

  Tidstap ved forseiling til verksted belastes den gruppe arbeider som har nødvendiggjort forseilingen.   

  Hvis forseiling til verkstedet var nødvendiggjort av mer enn en gruppe arbeider, fordeles forseilingstiden i forhold til den tid hver gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var utført separat. Forseiling i egenandelsperioden fordeles ikke.

  Reglene i første og annet ledd gjelder også for tidstap ved besiktelser, innhenting av anbud, tankrengjøring, venting for selve reparasjonen og lignende forhold som er nødvendige for at arbeidet skal kunne utføres.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The Commentary was amended in 2023 as a consequence of the amendment...

 • § 16-11. Ekstraomkostninger anvendt for å avverge eller begrense tap

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparasjoner og ved ekstraordinære tiltak, iverksatt for å avverge eller begrense tap som forsikringen omfatter, i den utstrekning disse ekstraomkostninger ikke skal dekkes under gjeldende kaskoforsikring. Kapittel 4, del 2 skal ikke gjelde.   

  Ansvaret for slike kostnader er begrenset til det beløp assurandøren skulle ha betalt dersom foranstaltningene ikke var blitt foretatt.

  Dersom tap avverges eller begrenses til fordel for flere interesser, er assurandøren kun ansvarlig for den andelen av ekstraomkostningene som er knyttet til den forsikrede interessen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. In 2023, the provision, including the heading, were amended with a substantial amendment and restructuring of the Commentary. The heading was amended from “Extra costs incurred in order to save time” to “Extra costs incurred in order to avert or...

 • § 16-12. Samtidige reparasjoner

  Hvis reparasjonsarbeid som er resultat av et havari som omfattes av denne tidstaps-forsikringen gjennomføres samtidig med:

  1. reparasjonsarbeid som er resultat av annet havari som er dekket under denne eller annen tidstapsforsikring, og /eller
  2. arbeider som ikke omfattes av noen tidstapforsikring, men som er:
   • utført til oppfyllelse av pålegg gitt av klasseinstitusjonen, eller
   • nødvendig av hensyn til fartøyets evne til å oppfylle kravene til teknisk og operativ sikkerhet eller sine kontraktsforpliktelser, eller
   • gjelder ombygging,

  skal den felles reparasjonstiden som faller utenfor egenandelsperioden fordeles på følgende måte:

  1. Hvor felles tid faller utenfor egenandelsperioden for alle havarier, og det ikke samtidig iverksettes reparasjonsarbeid som nevnt i første ledd punkt 2, skal felles tid fordeles forholdsmessig mellom alle havariene.
  2. Hvor felles tid faller utenfor egenandelsperioden for alle havarier, men reparasjonsarbeidet iverksettes samtidig med arbeid som nevnt i første ledd punkt 2, skal halvparten av slik felles tid fordeles likt mellom havariene.
  3. Hvor felles tid faller innenfor egenandelsperioden for ett eller flere havarier, men utenfor egenandelsperioden for andre havarier, skal halvparten av slik felles tid fordeles likt mellom havariene hvor egenandelsperioden har utløpt, uavhengig av om arbeid nevnt i første ledd punkt 2 har blitt iverksatt samtidig.


  Ved anvendelse av reglene i første ledd skal hver enkelt gruppe arbeider ansees for å ha pågått i det antall dager den enkelte gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt. Med mindre forholdene klart utpeker et annet tids-punkt, antas alle grupper arbeider for å være påbegynt ved fartøyets ankomst til verkstedet. Den forsinkelse som måtte oppstå fordi flere grupper arbeider er blitt utført samtidig, skal belastes alle grupper i forhold til det antall dager hver gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt. Assurandørens ansvar skal ikke overstige det beløpet som ville blitt erstattet dersom det arbeidet assurandøren er ansvarlig for var blitt utført separat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  The wording of the provision was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 are replaced by a new sub-clause 1. Sub-clause 2 corresponds with previous sub-clause 4, and has only a minor amendment necessitated by re-arranging the previous sub-clauses 1 - 3 into the...

 • § 16-13. Tidstap etter avslutningen av en reparasjon

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tidstap etter ferdigstilte reparasjoner, med unntak for tidstap:

  • før fartøyet kan gjenoppta oppdrag under den avtale som var i kraft ved havaritidspunktet,
  • før fartøyet som brukes i linjevirksomhet som følger en fast rute eller som opererer i et definert geografisk område, kan gjenoppta virksomheten,
  • ved forseiling av fartøyet til den første lasteplass under en avtale som var bindende inngått før havaritidspunktet,
  • før passasjerskip kan gjenoppta virksomheten, begrenset til fjorten dager.


  For tidstap etter avslutningen av reparasjonen gjelder § 16-10 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. Further amendments were made in 2023 to the provision and the Commentary. Sub-clause 1, first sentence is amended from “After repairs have been completed, the insurer shall only be liable for loss of time:” to “ The insurer is not liable for loss of...

 • § 16-14. Reparasjoner etter utløpet av forsikringstiden

  Tidstap som påbegynnes etter utløpet av forsikringstiden erstattes etter reglene i § 16-5, selv om dagsbeløpet etter § 16-6 er avtalt, dersom dette leder til lavere erstatning.

  Assurandøren skal ikke være ansvarlig for tap av tid som påbegynnes mer enn to år etter utløpet av forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This provision was amended in 2023. The previous sub-clause 1 became sub-clause 2 and vice versa. In the previous versions both sub-clauses referred to “loss of time resulting from a stay at a repair yard that commences”. This was amended by deleting the reference to the repair yard, now simply...

 • § 16-15. Assurandørens ansvar når fartøyet overdras til ny eier

  Hvor en overdragelse til ny eier har blitt utsatt som en konsekvens av skade eller en hendelse erstatningsberettiget under § 16-1, erstatter assurandøren sikredes rentetap på salgssummen basert på renten i § 5-4 tredje ledd, i tillegg til for lønn og vedlikehold av mannskapet, selv om fartøyet ikke ville hatt inntekt under utsettelsen. Imidlertid svarer assurandøren ikke for tid som likevel ville vært tapt i forbindelse med overdragelse til ny eier.

  Erstatning etter første ledd skal ikke være høyere enn erstatningen beregnet på grunnlag av forsikringssummen pr. døgn og den tid leveringen var utsatt med, med fradrag for avtalt egenandelsperiode. Egenandelsperioden regnes i løpende dager selv om rentetapet er forskjellig fra forsikringssummen pr. døgn. Det kan ikke kreves erstatning for tap av tid etter ferdigstillelse av reparasjonene, unntatt ved tap av tid under flytting etter reparasjoner. Hvis flytting resulterer i at sikrede sparer tid, skal tilsvarende tid trekkes fra.


  Sikredes krav mot assurandøren kan ikke overdras til ny eier. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  This Clause and its Commentary was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was amended from reading: “When damage to the vessel is repaired in connection with a transfer of ownership, the insurer shall not be liable for time that would in any event have been lost in connection with the said...

 • § 16-16. Forholdet til andre assurandører og felleshavari

  Reglene om dekningskrav i § 5-13 skal anvendes tilsvarende på:

  • sikredes krav på erstatning av tidstap og erstatning av driftsutgifter under flytting til verkstedet i henhold til
   § 12-11 eller § 12-13, eller tilsvarende bestemmelser i slike andre vilkår som fartøyets kaskoforsikring er dekket på, og
  • de krav sikrede forøvrig måtte ha på å få tapet erstattet av en annen assurandør eller i felleshavari.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 Version. The Commentary was further amended in 2023. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss of hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party...