Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Forsikringstagerens opplysningsplikt

 • § 3-1. Opplysningspliktens omfang

  Forsikringstageren skal ved avtalens inngåelse gi fullstendige og riktige opplysninger om alle omstendigheter som det er av betydning for assurandøren å kjenne til når den skal avgjøre om og i tilfelle på hvilke betingelser den vil overta forsikringen.

  Blir forsikringstageren klar over at den har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, skal den uten ugrunnet opphold melde fra til assurandøren om dette.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-1. Scope of the duty of disclosure

  The provision corresponds to Cl. 24 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Commentary was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to disclose all information which is material to the insurer. Accordingly, the person...

 • § 3-2. Svik

  Har forsikringstageren svikaktig forsømt sin opplysningsplikt, er avtalen ikke bindende for assurandøren.

  Assurandøren kan også si opp andre forsikringsavtaler den har med forsikringstageren med fjorten dagers varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-2. Fraudulent misrepresentation

  This Clause corresponds to Cl. 25 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision governs fraudulent misrepresentation. The corresponding rule in Cl. 25 of the 1964 Plan applied to both fraudulent and negligent misrepresentation. The relevant Nordic...

 • § 3-3. Annen forsømmelse av opplysningsplikten

  Hvis forsikringstageren ved avtalens inngåelse på annen måte har forsømt sin opplysningsplikt, og det må antas at assurandøren ikke ville ha overtatt forsikringen dersom forsikringstageren hadde gitt de opplysninger den burde, er avtalen ikke bindende for assurandøren.

  Må det antas at assurandøren ville ha overtatt forsikringen, men på andre vilkår, svarer den bare i den utstrekning det godtgjøres at tapet ikke skyldes omstendigheter som forsikringstageren burde ha gitt opplysning om. Ansvaret begrenses på samme måte hvis forsikringstageren forsømmer sin opplysningsplikt etter avtalens inngåelse, med mindre det godtgjøres at tapet er inntruffet før forsikringstageren kunne ha beriktiget sine opplysninger.

  I de tilfelle som er nevnt i annet ledd kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-3. Other failure to fulfil the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 26 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Both the threshold for invoking/triggering sanctions and the criteria for the type of sanctions triggered/invoked in the Nordic ICAs differ from the Plan's provision regarding other...

 • § 3-4. Overtredelse av opplysningsplikten som ikke kan tilregnes forsikringstageren

  Har forsikringstageren gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, uten at det er noe å legge forsikringstageren til last, svarer assurandøren som om det var blitt gitt riktige opplysninger, men den kan si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-4. Innocent breach of the duty of disclosure

  This Clause is identical to Cl. 27 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. If information about the risk is incorrect or incomplete, and the person effecting the insurance is not to blame for this, the insurer is liable according to the terms of the...

 • § 3-5. Tilfelle hvor assurandøren ikke kan påberope at det er gitt mangelfulle opplysninger

  Assurandøren kan ikke påberope at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger dersom den, på det tidspunkt da opplysning burde ha vært gitt, hadde eller burde hatt kjennskap til forholdet. Assurandøren kan heller ikke påberope seg § 3-3 og § 3-4 dersom det forhold som det ble gitt uriktig eller ufullstendig opplysning om, har opphørt å ha betydning for assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-5. Cases where the insurer may not invoke breach of the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 28 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence states that the insurer loses the right to invoke incorrect or incomplete information if he knew or ought to have known the true facts at the time the contract was...

 • § 3-6. Assurandørens underretningsplikt

  Får assurandøren kjennskap til at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, skal assurandøren uten ugrunnet opphold skriftlig underrette forsikringstageren om i hvilken utstrekning den vil påberope seg § 3-2, § 3-3 og § 3-4. Gjør assurandøren ikke det, taper den sin rett til å påberope seg disse bestemmelsene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-6. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 29 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision imposes on the insurer an obligation to inform the person effecting the insurance if he intends to invoke a breach of the duty of disclosure. In the corresponding...

 • § 3-7. Assurandørens rett til å få opplysninger fra klassifikasjonsselskapet m.v.

  Forsikringstageren plikter på assurandørens anmodning å skaffe den alle tilgjengelige opplysninger fra klassifikasjonsselskapet om fartøyets tilstand før og under forsikringstiden.

  Forsømmer forsikringstageren sin plikt etter første ledd, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel, dog tidligst til opphør ved fartøyets ankomst til nærmeste sikre havn etter assurandørens anvisning.

  Assurandøren har fullmakt til å innhente opplysninger som nevnt i første ledd direkte fra klassifikasjonsselskapet og fra relevante myndigheter i det land der fartøyet er registrert eller har vært gjennom havnestatskontroll. Forsikringstageren skal underrettes senest samtidig med at slik innhenting av opplysninger foretas.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-7. Right of the insurer to obtain particulars from the vessel's classification society, etc.

  The provision corresponds to Cl. 30 of the 1964 Plan and Cefor I.19 and PIC Cl. 5, no. 4. In shipowners’ insurance, the information held by the vessel's classification society will be of crucial importance. This is true at the time the contract is concluded and also during the period of insurance...