Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Interesse og forsikringsverdi

 • § 2-1. Forsikring som ikke knytter seg til noen interesse

  En avtale om forsikring som ikke knytter seg til noen interesse, er ugyldig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-1. Insurance unrelated to any interest

  This provision is identical to Cl. 6 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional precondition for a valid insurance contract, i.e. that the assured must have an economic interest in the subject-matter insured. A “wager insurance”, where it has been clear from the outset that no...

 • § 2-2. Forsikringsverdien

  Forsikringsverdien er interessens fulle verdi ved forsikringens begynnelse. Partene kan ved avtale fastsette forsikringsverdien til et bestemt beløp, heretter kalt avtalt forsikringsverdi, jfr. § 2-3. 

  Forsikringssummen eller forsikringssummene i forsikringsavtalen skal anses å være avtalt(e) forsikringsverdier dersom ikke omstendighetene klart tilsier noe annet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-2. Insurable value

  Sub-clause 1, second sentence, and sub-clause 2 were added in 2016. Sub-clause 1, first sentence, states that the insurable value is the full value of the interest at the inception of the insurance. This provision differs from general insurance law, where the insurable value is deter­mined at the...

 • § 2-3. Avtalt forsikringsverdi

  Assurandøren kan bare kreve den avtalte forsikringsverdi tilsidesatt dersom forsikringstageren har gitt misvisende opplysninger om de egenskaper ved forsikringsgjenstanden som er av betydning for avtalen.

  Har interessens verdi på grunn av endringer i de forhold som etter avtalen skal danne grunnlaget for den avtalte forsikringsverdi forandret seg vesentlig etter at forsikringen ble tegnet, har begge parter rett til å kreve den avtalte forsikringsverdien endret med fjorten dagers varsel.

  Er det uenighet om vilkårene for endring av den avtalte forsikringsverdien i henhold til annet ledd foreligger, avgjøres spørsmålet med endelig virkning av en nordisk dispasjør utpekt av sikrede.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-3. Agreed insurable value

  The word “assessed” was replaced with “agreed" throughout the Plan and the Commentary in 2016. Sub-clause 2 was amended in the 2019 Version. Cl. 2-3 regulates the extent to which an agreed insurable value is binding on the insurer. For the shipowners, it is important that a valuation is...

 • § 2-4. Underforsikring

  Er forsikringssummen mindre enn forsikringsverdien, skal assurandøren bare erstatte en så stor del av tapet som svarer til forholdet mellom forsikrings-summen og forsikringsverdien. Hvis en takst er blitt satt til side etter § 2-3 første ledd, skal den likevel brukes som forsikringsverdi ved anvendelse av denne regel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-4. Under-insurance

  This Clause is identical to Cl. 9 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs).  The provision maintains the principle of under-insurance if the sum insured is less than the insurable value, which means that the insurer shall merely compensate the par...

 • § 2-5. Overforsikring

  Er forsikringssummen større enn forsikringsverdien, skal assurandøren bare erstatte tapet inntil forsikringsverdien.

  Er interessen overforsikret i svikaktig hensikt, er avtalen ikke bindende for assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-5. Over-insurance

  This provision is identical to the provision in Cl. 10 of the 1964 Plan. The same result follows indirectly from relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 is identical to the earlier provision and requires no comments. Sub-clause 2 relating to fraud is not found in Nord...

 • § 2-6. Assurandørens ansvar når interessen også er forsikret hos annen assurandør

  Er interessen forsikret mot samme fare hos flere assurandører, svarer hver av dem overfor sikrede etter sin avtale, inntil sikrede har fått den erstatning sikrede i alt har krav på.

  Har en av assurandørene betinget seg ansvarsfrihet dersom interessen også er forsikret hos en annen assurandør, svarer assurandøren bare for det beløpet sikrede ikke får dekket hos andre assurandører.

  Har alle assurandørene betinget seg ansvarsfrihet dersom interessen også er forsikret hos en annen assurandør, gjelder reglene i første ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-6. Liability of the insurer when the interest is also insured with another insurer

  The provision corresponds to Cl. 11 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 establishes the principle of primary joint and several liability in the event of “double insurance”, i.e. when the same peril is insured with two or more insurers, and...

 • § 2-7. Regress mellom assurandørene når interessen er forsikret hos flere assurandører

  Er interessen forsikret mot samme fare hos to eller flere assurandører, skal de samlede erstatninger i regressoppgjøret utlignes etter forholdet mellom de beløp hver enkelt assurandør sto ansvarlig for.

  Har alle assurandørene betinget seg ansvarsfrihet dersom interessen også er forsikret hos en annen assurandør, og sikrede har fått oppgjør etter reglene i § 2-6 tredje ledd, gjelder regressregelen i første ledd tilsvarende.

  Har sikrede rett til å kreve sitt tap dekket av en assurandør etter reglene om redningsomkostninger, skal denne assurandøren dekke de samlede erstatninger i regressoppgjøret så langt assurandøren er ansvarlig. Dette gjelder selvom alle assurandørene har forbeholdt seg ansvarsfrihet dersom interessen også er forsikret hos en annen assurandør.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-7. Recourse between the insurers where the interest is insured with two or more insurers

  This Clause corresponds to Cl. 12 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 maintains the principle from Cl. 12, first sentence, of the 1964 Plan of a proportional apportionment among the insurers in the recourse settlement. The formulation is,...