Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Generelle bestemmelser

 • § 20-1. Anvendelsesområde

  Reglene i dette kapittel kommer bare til anvendelse i den utstrekning dette fremgår av forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-1. Scope of application

  As mentioned under General, certain freighters and other vessels are insured on so-called hull conditions for ocean-going vessels (Chapters 10 to 13). It is therefore necessary to have a rule determining the applicable cover if this is not clear. According to Cl. 20-1 the rules in Chapter 20 shal...

 • § 20-2. Fornyelse av forsikringen/Til § 1-5

  Ved utløpet av forsikringstiden fornyes forsikringen automatisk for 12 måneder til samme premie og på samme vilkår.

  Vil assurandøren ikke fornye forsikringen, eller vil den bare fornye den til annen premie eller på andre vilkår, må assurandøren varsle forsikringstageren om dette senest en måned før utløpet av forsikringstiden.

  Vil forsikringstageren si opp forsikringen eller vil den ikke akseptere fornyelse til ny premie eller på nye vilkår, må forsikringstageren varsle assurandøren om dette senest fjorten dager før utløpet av forsikringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  Cl. 1-5, sub-clause 3, establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting insurances in this industry do not have professional offices. It may therefore be problematic for them to be required to ensure that the insurance is renewe...

 • § 20-3. Klasse og tilsyn/Til § 3-14 og § 3-8

  Har fartøyet ved forsikringstidens begynnelse klasse i et klassifikasjonsselskap godkjent av assurandøren, gjelder § 3-14 og § 3-8 annet ledd.

  Fartøy som ikke har klasse, skal ved forsikringstidens begynnelse ha gyldig sertifikat i henhold til reglene i fartøyets flaggstat. Bortfall av gyldig sertifikat likestilles med tap av klasse, jfr. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Clause 3-14 assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, last sentence. However, there is no reason to introduce...

 • § 20-4. Sikkerhetsforskrifter/Til § 3-22 og § 3-25

  Følgende spesielle sikkerhetsforskrifter gjelder, jfr. § 3-25 annet ledd:

  • Fartøyet skal ikke forsere is, med mindre fartøyet har passende isklasse eller et sertifikat av relevant myndighet, eller det samme er skriftlig avtalt av assurandøren eller uttrykkelig nevnt i polisen. 
  • Har fartøyet fartssertifikat, utgjør bestemmelsene i sertifikatet spesielle sikkerhetsforskrifter.
  • Ved landligge og opplag skal sikrede sikre fartøy og utstyr, og sørge for daglig tilsyn av fartøyet og dets fortøyninger. Tilbehør, utstyr, fangst eller last skal være innelåst, fastlåst til eller boltet fast til fartøyet, slik at det må brukes verktøy for å fjerne det.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-4. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1 of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation: “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation and...

 • § 20-5. Sikredes besparelser

  Har sikrede som følge av havari eller ansvar som er dekket av forsikringen oppebåret ekstra inntekter, spart utgifter eller avverget ansvar som ellers ville ha påløpt og som ikke ville ha vært dekket av assurandøren, kan denne gjøre fradrag i erstatningen med et beløp som svarer til den fordel som er oppnådd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-5. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.