Translations

Scroll to the top

Avsnitt 8: Yrkesskadeforsikring m.v.

 • § 15-23. Dekningsområdet

  Har sikrede i henhold til lov eller tariffavtale plikt til å tegne dødsfalls- og invaliditetsforsikring på fartøyets besetningsmedlemmer, dekker assurandøren de krav besetningsmedlemmene har i denne forbindelse.

  Omfattes krav som nevnt i første ledd av dekningen til en annen forsikring sikrede har tegnet, er dekningen etter denne bestemmelsen subsidiær i forhold til den forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-23. Scope of cover

  Sub-clause 1 states that war risk insurance will cover death and disablement of the crew, insofar as it is a consequence of the assured's obligation by law or pursuant to a collective agreement to effect insurance to cover such eventualities. Sub-clause 2 makes the insurance subsidiary to any oth...