Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6: Tidstapforsikring for fiskefartøy

 • § 17-33. Forholdet til kapittel 16

  Bestemmelsene i kapittel 16 gjelder med de endringer som følger av § 17-34 til § 17-38.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-33. Relationship to Chapter 16

  Loss of income for fishing vessels is covered on the basis of Chapter 16, subject to the changes that follow from Cl. 17- 34 to Cl. 17- 38 . These special rules are intended to apply only to fishing vessels.

 • § 17-34. Assurandørens ansvar/istedenfor § 16-1 gjelder

  Forsikringen omfatter sikredes tap av inntekt som skyldes at fartøyet helt eller delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet på grunn av skade på fartøyet, såfremt skaden er erstatningsmessig etter kapittel 17 avsnitt 2, eller ville ha vært det dersom det ikke hadde vært avtalt egenandel, jfr. § 12-18. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, skal reglene i kapittel 17 avsnitt 2 erstattes med de korresponderende vilkårene i vedkommende forsikring ved vurderingen av om skaden er erstatningsmessig. Omfatter kaskoforsikringen utvidet dekning etter kapittel 17 avsnitt 3, gjelder reglene i første og annet punktum tilsvarende i forhold til avsnitt 3.

  Assurandørens ansvar som følge av et enkelt havari og som følge av alle havarier inntruffet i forsikringstiden, er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall dager henholdsvis forsikret slik angitt i forsikringsavtalen.

  Etter et havari, skal forsikringsavtalen automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen. Premien for slik ikrafttredelse skal være 100 % av den avtalte premien for vedkommende fartøy, beregnet pro rata basert på opprinnelig ansvarssum og uten hensyn til tiden til den gjenværende perioden av forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-34. Liability of the insurer/applies instead of Clause 16-1

  This Clause corresponds to Cl. 16-1, but replaces Cl. 16-1,  sub-clauses 1 and 2 in its entirety because it is the provisions regarding hull insurance in Chapter 17, Section 2, that determine whether compensation is payable under the loss of hire cover. Sub-clause 2 of Cl. 16-1 has not been...

 • § 17-35. Totaltap/istedenfor § 16-2 gjelder

  Assurandøren svarer ikke for tap av inntekt som følge av et havari som berettiger sikrede totaltapserstatning etter gjeldende kaskoforsikring. Dersom ingen kaskoforsikring er i kraft, skal vurderingen baseres på kapittel 11 i Planen med § 11-3 annet ledd endret i henhold til § 17-11 eller etter de korresponderende vilkårene i den kaskoforsikringen som gjelder for fartøyet i henhold til § 17-34 første ledd annet punktum.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-35. Total loss/applies instead of Clause 16-2

  This Clause corresponds to Cl. 16-2, but is subject to the change that follows from Cl. 17-11 to the effect that the threshold for condemnation has been set at 90 %.

 • § 17-36. Beregning av erstatningen for fiskefartøyer /Til § 16-3

  Erstatningen fastsettes på grunnlag av den tid fartøyet har vært hindret fra inntektsgivende virksomhet (tidstapet) og inntektstapet per døgn (dagsbeløpet). Tidstap som er inntrådt før begivenhetene beskrevet i § 16-1 har inntruffet, erstattes ikke.

  Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes at fartøyet ikke har kunnet være i inntektsgivende fiske på grunn av reguleringer innført av myndighetene eller at myndighetene har stoppet fisket. 

  Kvoter som ikke er fisket opp i kvoteåret på grunn av skade på fartøyet, jfr. § 17-34 og som av myndighetene er tillatt overført til nytt kvoteår, skal regnes som kvoter fisket i det opprinnelige kvoteåret, dersom kvoten blir fisket opp i det nye kvoteåret. Tilsvarende gjelder for kvote som fartøyet overfører til andre fartøy i kvoteåret. 

  Erstatningsberegningen skal avgis snarest mulig etter at kvoteåret er omme, men i de tilfeller hvor kvoter er overført til nytt kvoteår skal erstatningsberegningen avgis snarest mulig etter det nye kvoteårets slutt, jfr. § 5-2 og § 5-6. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-36. Calculation of compensation for fishing vessels/Ref. Clause 16-3

  When calculating compensation for loss of time for fishing vessels, Cl. 16-3 will apply in full in addition to Cl. 17- 36 , but Cl. 17- 36 contains important limitations on the extent of the compensation that can be claimed under the loss of hire insurance. The rationale is that calculating...

 • § 17-37. Dagsbeløpet for fiskefartøyer/istedenfor § 16-5 gjelder

  Dagsbeløpet skal avgjøres på grunnlag av de gjennomsnittlige inntekter per døgn av fiske for fartøyer av vedkommende type og størrelse og geografisk område hvor det er naturlig for fartøyet å levere fisk i det tidsrom fartøyet er ute av inntektsgivende virksomhet, med fradrag av utgifter som sikrede har eller burde ha spart som følge av at fartøyet ikke har vært i regulær drift.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-37. The daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-5

  There were only editorial changes in the 2023 Version. This Clause corresponds to Cl. 16-5, but has been rewritten because fishing vessels do not normally have freight contracts and freight rates, but have earnings from fish that are delivered to a fish landing site.  Ordinarily, there is no...

 • § 17-38. Taksert dagsbeløp for fiskefartøyer/istedenfor § 16-6 gjelder

  Hvis det i forsikringsavtalen er angitt at inntektstapet skal erstattes med et bestemt beløp pr. døgn utgjør beløpet den maksimale erstatningen som kan utbetales pr. døgn i henhold til § 17-37 med mindre det klart fremgår av avtalen at beløpet er et avtalt dagsbeløp.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-38. Agreed daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-6

  The provision establishes that a daily amount agreed in the insurance contract is to be construed as the sum insured per day and the insurer’s maximum liability per day, unless it is clearly evident that the daily amount is to be regarded as an agreed amount. Under this approach, the presumption...