Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Tilleggsdekninger

 • § 19-22. Hvilke regler som gjelder

  Er det avtalt tilleggsdekninger i henhold til § 19-23 til § 19-27, gjelder reglene i kapittel 19 avsnitt 1 til 4, så langt de ikke er fraveket i avsnitt 5.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-22. Applicable rules

  The Commentary was rewritten in the 2013 Plan. This Clause maintains the principle that it is possible to expand the builders’ risks insurance by taking out supplementary covers. A factor common to all such supplementary covers is that the Clauses of Chapter 19, Sections 1 to 4, as a rule are...

 • § 19-23. Forsikring av ekstraomkostninger ved gjenoppbygging og/eller bygging av nytt forsikringsobjekt

  Forsikringen omfatter differansen mellom utbetalt erstatning under byggerisikoforsikringen, jfr. avsnitt 1 og 2, og omkostningene ved gjenoppbygging/bygging av nytt forsikringsobjekt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-23. Insurance of additional costs in connection with rebuilding and/or building of a new subject-matter insured

  The heading and the Commentary were amended in the 2013 Plan. This Clause concerns insurance of additional costs in connection with the rebuilding/building of a new subject-matter insured. It therefore only applies in the event of a total loss necessitating rebuilding and does not apply to repair...

 • § 19-24. Forsikring av verkstedets ansvar for bestillerens rentekrav for innbetalte terminer

  Forsikringen omfatter verkstedets ansvar for bestillers rentekrav i henhold til byggekontrakten ved bortfall av leveringsplikten på grunn av tap eller skade som er erstatningsmessig i henhold til § 19-12. Renten beregnes fra innbetalingstidspunktet for den enkelte termin til tidspunktet for totaltapet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-24. Insurance of the yard’s liability for the buyer’s interest claim for instalments paid

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. It is specified in the Clause heading that this supplementary cover applies to the yard’s liability for the buyer’s claim for interest on instalments paid. This is done in order to make it clear that it is a question of a liability insurance taken out ...

 • § 19-25. Forsikring av verkstedets rentetap ved forsinket levering

  Forsikringen omfatter verkstedets rentetap som følge av forsinket levering på grunn av skader som er erstatningsmessige under byggerisikoforsikringen, jfr. avsnitt 1 og 2.

  For hvert enkelt havari fastsettes en egenandelsperiode som regnes fra havariets begynnelse og varer inntil forsinkelsen som følge av havariet er nådd opp i den egenandelsperioden som er angitt i forsikringsavtalen. Rentetap i egenandelsperioden erstattes ikke av assurandøren.

  Assurandørens ansvar som følge av et enkelt havari er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall erstatningsdager per havari som er angitt i forsikringsavtalen.

  Avtaler sikrede og bestiller å utsette leveringstidspunktet på grunn av omstendigheter som ikke gir grunnlag for erstatning under denne tilleggsdekningen, forlenges forsikringen automatisk mot tilleggspremie som avtalt i forsikringsavtalen inntil bestilleren faktisk har overtatt forsikringsobjektet. § 19-2 tredje ledd gjelder tilsvarende.

  Er forsinket levering forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller flere av disse farene ikke omfattes av forsikringen, erstatter assurandøren en forholdsmessig del av rentetapet. Beregningen skal skje på grunnlag av den forsinkelsen hver av farene ville ha medført utover egenandelsperioden dersom de hadde oppstått hver for seg.

  Dersom sikrede iverksetter redningsforanstaltninger for å avverge eller begrense den forsinkelsen som forsikringen omfatter, svarer assurandøren ikke utover det beløp den skulle ha betalt dersom foranstaltningene ikke var blitt foretatt. Fører tiltakene til at tid spares for sikrede, skal den bære en andel av redningsomkostningene i forhold til den tid som spares for dens regning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-25. Insurance of the yard’s loss of interest in the event of late delivery

  The Clause was amended in the 2013 Plan. In previous versions of the Norwegian Marine Insurance Plan the insurance covered both the yard´s loss of interest and its daily penalties, but the daily penalties was removed from the cover in the 2013 Plan. Further, there was made some amendments in...

 • § 19-26. Forsikring av verkstedets dagbøter ved forsinket levering

  Forsikringen omfatter verkstedets dagbøter som følge av forsinket levering på grunn av skader som er erstatningsmessige under byggerisikoforsikringen, jfr. avsnitt 1 og 2.

  For hvert enkelt havari fastsettes en egenandelsperiode som regnes fra havariets begynnelse og varer inntil forsinkelsen som følge av havariet er nådd opp i den egenandelsperioden som er angitt i forsikringsavtalen. Dagbøter i egenandelsperioden erstattes ikke av assurandøren. 

  Assurandørens ansvar som følge av et enkelt havari er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall erstatningsdager per havari som er angitt i forsikringsavtalen.

  Avtaler sikrede og bestiller å utsette leveringstidspunktet på grunn av omstendigheter som ikke gir grunnlag for erstatning under denne tilleggsdekningen, forlenges forsikringen automatisk mot tilleggspremie som avtalt i forsikringsavtalen inntil forsikringsobjektet faktisk er overtatt av bestilleren. §19-2 tredje ledd gjelder tilsvarende. 

  Er forsinket levering forårsaket ved  et samvirke mellom flere forskjellige farer og en eller flere av disse farene ikke omfattes av forsikringen, erstatter assurandøren en forholdsmessig del av dagbøtene. Beregningen skal skje på grunnlag av den forsinkelsen hver av farene ville ha medført utover egenandelsperioden dersom de hadde oppstått hver for seg.

  Dersom sikrede iverksetter redningsforanstaltninger for å avverge eller begrense den forsinkelsen som forsikringen omfatter, svarer assurandøren ikke utover det beløp den skulle ha betalt dersom foranstaltningene ikke var blitt foretatt. Fører tiltakene til at tid spares for sikrede, skal den bære en andel av redningsomkostningene i forhold til den tid som spares for dens regning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-26. Insurance of the yard’s daily penalties in the event of late delivery

  As stated in the Commentary on Cl. 19-22, in the 2013 Plan it was decided to split up the supplementary cover for the yard’s loss of interest and daily penalties in the event of late delivery into two different clauses. This has been done in order to make it easier for the yard in the event it...

 • § 19-27. Slep og flytting av forsikringsobjektet

  Forsikringen omfatter slep og flytting av forsikringsobjektet eller deler av dette.

  Ved slep på lekter omfatter også forsikringen tap og skader på forsikringsobjektet eller deler av dette oppstått under lossing. Dersom det er avtalt, omfatter forsikringen også tap og skader oppstått under lasting.

  Ved slep skal følgende sikkerhetsforskrifter anvendes, jfr. § 3-25, første ledd:

  • Slepet skal besiktes og godkjennes av en besiktelsesmann.
  • Besiktelsesmannen skal på forhånd være godkjent av assurandøren.
  • Besiktelsesmannen skal utstede et slepegodkjennelsessertifikat som skal sendes assurandøren før slepet starter.
  • Sikrede skal påse at slepegodkjennelsessertifikatet er signert av rederiet før slepet starter.


  Dersom forsikringsobjektet flyttes på annen måte enn ved slep, skal tredje ledd gjelde tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-27. Towage and removal of the subject-matter insured

  This Clause is new in the 2013 Plan. The Clause has been placed in Chapter 19, Section 5, which means that it is a “supplementary cover” that may be agreed on and included in the ordinary builders’ risks insurance contract. The rationale for incorporating a clause regarding towage under the...