Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Dekning av sikredes ansvar overfor tredjepart

 • § 4-13. Hovedregel

  Assurandøren svarer ikke for sikredes ansvar overfor tredjepart med mindre annet er bestemt i denne Plan eller særskilt avtalt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-13. Main rule

  This Clause is identical to Cl. 74 of the 1964 Plan.

 • § 4-14. “Cross liabilities”

  Har sikrede pådratt seg et ansvar, og kan den gjøre ansvar gjeldende mot skadelidte for tap som den selv er påført ved samme anledning, skal erstatningsoppgjøret mellom sikrede og assurandøren skje på grunnlag av de beregnede bruttoansvar før motregning har funnet sted. Dette gjelder selv om ett av de nevnte ansvar eller begge blir begrenset i erstatningsoppgjøret mellom sikrede og skadelidte. Foretas begrensningen på ansvarssaldoen mellom sikrede og skadelidte, skal i erstatningsoppgjøret mellom sikrede og assurandøren det største beregnede bruttoansvar reduseres med det samme beløp som saldoen er blitt redusert med.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-14. Cross liabilities

  Under Cl. 4-14, first sentence , the Plan maintains the principle of cross-liabilities in connection with liability of the assured to third parties. The principle is in accordance with established customary Norwegian marine insurance law, cf. Brækhus in AfS 4.468-69 with references, and is of the...

 • § 4-15. Usedvanlige eller forbudte kontraktsvilkår

  Assurandøren svarer ikke i noe tilfelle for ansvar som skyldes at sikrede eller noen på dennes vegne:

  • har inngått en kontrakt som medfører strengere ansvar enn det som følger av vanlige sjørettsregler, med mindre slike vilkår må ansees sedvanlige i vedkommende fart,
  • har benyttet eller unnlatt å benytte kontraktsvilkår som assurandøren i henhold til § 3-28 har forbudt eller påbudt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-15. Unusual or prohibited terms of contract

  The collision liability covered by the hull insurer will normally have been incurred vis-à-vis a third party with whom the assured does not have any contractual relationship. However, it is conceivable that the assured’s contracts may be of significance, especially in connection with liability to...

 • § 4-16. Gjenstand som tilhører sikrede

  Assurandøren svarer for sikredes tap ved at en gjenstand som tilhører sikrede, blir skadet eller går tapt under slike forhold at sikrede ville ha blitt ansvarlig for tapet dersom gjenstanden hadde tilhørt tredjepart, og assurandøren måtte ha dekket dette erstatningsansvar. Herfra unntas dog tap av eller skade på det forsikrede fartøy, dets forsyninger og utstyr.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-16. Objects belonging to the assured

  If two of the assured’s vessels collide, the vessels ’ hull insurers will cover the damage they have sustained. If the vessel had belonged to different legal entities, the vessel that was at fault would have also had to cover the other vessel’s loss of time, deductions, deductibles concerning the...

 • § 4-17. Fastsettelse av sikredes ansvar

  Dekker forsikringen sikredes erstatningsansvar overfor tredjepart, har skadelidte tredjepart ikke et direkte krav mot assurandøren.

  Assurandøren skal holde sikrede skadesløs for tap som følge av ansvar dersom det er fastsatt ved:

  • endelig dom eller kjennelse av kompetent domstol,
  • voldgiftsdom, dersom avtale om avgjørelse ved voldgift var inngått før  tvisten oppsto eller er inngått senere med assurandørens samtykke,
  • forlik som er godkjent av assurandøren.


  Har sikrede i andre tilfelle anerkjent et krav eller betalt erstatning, dekker assurandøren tapet dersom sikrede godtgjør at kravet var berettiget både hva grunnlag og størrelse angår.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-17. Determination of the liability of the assured

  This Clause corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Cl. 4-17 was amended in the 2013 Plan in order to better safe guard against non-Nordic courts allowing a direct action against the insurer. The Nordic ICAs contain a provision which gives an injured third party a...