Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-4: Sikredes ansvar for sammenstøt eller støtning

 • § 18-35. Omfanget av assurandørens ansvar

  Assurandøren holder sikrede skadesløs for ansvar som sikrede blir pålagt for tap som MOUen med tilbehør, utstyr og last, eller slepebåt som MOUen benytter, har voldt ved sammenstøt eller støtning.

  Assurandøren dekker likevel ikke:

  • ansvar som oppstår mens MOUen foretar slepning, eller som er forårsaket av slepningen, med mindre denne skjer i forbindelse med en bergning som omhandlet i § 3-12, annet ledd,
  • ansvar for skade på person eller tap av liv,
  • annet tap tilføyet tredjepart, personell, besøkende eller mannskap på den forsikrede MOUen,
  • ansvar for skade på eller tap av last, tredjeparts utstyr, forsyninger eller andre gjenstander ombord i den forsikrede MOU, eller utstyr som MOUen bruker,
  • ansvar overfor befraktere eller andre hvis interesse er knyttet til den forsikrede MOUen,
  • ansvar for forurensningsskader og skader ved brann eller eksplosjon voldt av olje eller andre flytende eller flyktige stoffer, kontaminasjonsskader voldt av radioaktive stoffer og skader på korallrev og andre miljøskader. Assurandøren er likevel ansvarlig hvis sikrede ved sammenstøt med annen MOU, fartøy eller annen navigerbar enhet blir pålagt ansvar for slike skader på andre MOUer, fartøy eller enhet med tilbehør og last,
  • ansvar for tap som last eller bunkers volder etter grunnstøtning eller støtning mot is,
  • ansvar for tap voldt ved MOUens bruk av anker, fortøynings- og slepegods, laste- og losseinnretninger, landganger o.l. og ansvar for skade på eller tap av disse gjenstander,
  • ansvar for fjerning av vraket av den forsikrede MOUen og for ferdselshindringer skapt av den forsikrede MOUen,
  • refusjon av beløp som tredjepart har betalt som erstatning for tap som nevnt under (a) til (i).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-35. Scope of liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-1. Under Cl. 18-14 of the 1996 Plan, MOU owners’ liability for damage to or loss of fixed installations on the continental shelf was excluded from the cover. This exclusion is...

 • § 18-36. Ansvarsbegrensning på grunnlag av flere MOUers tonnasje eller verdi

  Blir sikredes ansvar begrenset på grunnlag av flere MOUers tonnasje eller verdi, og er disse MOUer forsikret hos forskjellige assurandører, svarer hver enkelt assurandør for den del av ansvaret som tilsvarer vedkommende MOUs tonnasje eller verdi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-36. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-2.

 • § 18-37. Grensen for assurandørens ansvar ved et enkelt havari

  For erstatningsansvar som er forårsaket ved et enkelt havari, svarer assurandøren inntil et beløp tilsvarende forsikringssummen. Ansvaret er likevel begrenset til USD 500.000.000 eller 50 % av forsikringssummen hvis dette beløpet er høyere. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-37. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 13-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-3. As the exclusion of liability for damage to or loss of fixed installations that was contained in Cl. 18-14 of the 1996 Plan was removed is considered to represent a significant...

 • § 18-38. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen. Saksomkostninger, jfr. § 4-4, omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr. § 4-5, og tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, erstattes uten egenandel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-38. Deductible

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-4.