Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6: Tidstap

 • § 15-16. Forholdet til kapittel 16

  Bestemmelsene i dette avsnitt kommer i tillegg til bestemmelsene i kapittel 16.

  Istedenfor § 16-1 annet ledd litra b gjelder:
  Assurandøren hefter for tap som skyldes at fartøyet helt eller delvis er ute av inntektsgivende virksomhet fordi det som følge av innestengning er forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-16. Relationship to Chapter 16

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between the general loss of hire rules in Chapter 16 and the rules in Section 6. The provision shows that the general rules on loss of hire apply to both the "actual" loss of hire cover and to the extensio...

 • § 15-17. Tap ved anløp av visitasjonshavn, midlertidig opphold m.v.

  Assurandøren dekker også tidstap hvor fartøyet bringes til havn av fremmed statsmakt for:

  • visitasjon av last m.v.
  • oppbringelse og midlertidig tilbakeholdelse.


  Har sikrede krav på totaltapserstatning etter § 15-11 eller § 15-12, har sikrede ikke rett til erstatning etter dette avsnitt utover den første måneden av tidstapet. Er erstatning allerede utbetalt, skal den trekkes fra i totaltapserstatningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-17. Loss in connection with a call at a visitation port, a temporary stay, etc.

  Sub-clause 1 sets out the situations in which the assured is entitled to cover under the provision. Calls at a port for visitation (sub-clause 1 (a)) are usually only relevant in wartime or war-like conditions, cf. Cl. 2-9, sub-clause 1 (a), but are also possible in other circumstances, for...

 • § 15-18. Tap ved pålegg om opphold m.v.

  Assurandøren dekker også tidstap som følge av pålegg fra assurandøren, jfr. § 15-4. Dette gjelder likevel ikke i forbindelse med krigsutbrudd.

  Har sikrede krav på totaltapsdekning etter § 15-13, gjelder § 15-17 annet ledd tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-18. Loss caused by orders issued by the insurer

  The provision must be read in conjunction with Cl. 15-13, which confers on the assured entitlement to total loss compensation in the event of orders which have considerable impact on the operation of the vessel . Sub-clause 1 sets out when the assured is entitled to loss of hire cover under this...

 • § 15-19. Valg av reparasjonssted

  § 16-9 gjelder ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-19. Choice of repair yard

  This provision is based on the so-called alternative approach in the 1972 conditions, see the Commentary on Cl. 15-14 above. Since in war risk insurance it is usually the same insurer who covers the hull insurance portion and the loss of time portion, it has been possible to simplify the provisio...