Translations

Scroll to the top

Kapittel 10: Alminnelige regler om kaskoforsikringens omfang

 • § 10-1. Hva forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter:

  • fartøyet,
  • ombordværende tilbehør og reservegjenstander for fartøy og tilbehør, forutsatt at tilbehøret eller reservegjenstandene tilhører sikrede eller er lånt, leiet eller kjøpt med påhefte av salgspant eller lignende forbehold,
  • ombordværende bunkers og smøreolje.

   

  Forsikringen omfatter ikke:

  • proviant, maskin- og dekksrekvisita og andre gjenstander bestemt til forbruk,
  • båter og redskaper bestemt til fangst eller fiske,
  • løse gjenstander utelukkende bestemt for sikring eller beskyttelse av lasten,
  • løse konteinere bestemt for transport av last.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-1. Objects insured

  In 2023 there were no changes in the Plan text itself except for replacing the term ship with vessel. In the Commentaries “equipment” is also meant to include more than radio and radar like digital equipment. Sub-clause 1 states the objects covered by hull insurance. Sub-clause 1 (a) and (b)...

 • § 10-2. Gjenstander o.l. som midlertidig fjernes fra fartøyet

  Forsikringen omfatter også gjenstander o.l. som nevnt i § 10-1 første ledd, og som midlertidig fjernes fra fartøyet som ledd i dettes drift eller på grunn av reparasjon, ombygning eller lignende, såfremt gjenstandene o.l. skal bringes ombord igjen før avgang. Gjenstander som sendes i land for reparasjon skal forbli dekket av forsikringen inntil tre måneder etter at reparasjonen er ferdig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-2. Objects, etc. temporarily removed from the vessel

  This Clause was amended in the 2 019 Version to provide a broader cover for objects temporarily removed on account of being repaired. The wording in the first sentence was amended and a new second sentence was introduced setting out the scope of cover for objects being repaired.  There is a clo s...

 • § 10-3. Tap som skyldes alminnelig bruk

  Assurandøren svarer ikke for tap som er en normal følge av bruken av fartøyet og dets tilbehør.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-3. Loss due to ordinary use

  The provision reflects a central principle of insurance law, viz. that the insurance shall only cover unforeseeable or unpredictable losses. The Clause excludes from the insurance cover certain losses which are regarded as regular operating expenses and which must therefore be borne by the owner....

 • § 10-4. Forsikring “på fulle vilkår”

  Når ikke annet er avtalt, svarer kaskoassurandøren for totaltap, skade og kollisjonsansvar, overensstemmende med kapitlene 11 til 13.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-4. Insurance "on full conditions"

  Insurance “on full conditions” means that the assured has the full normal cover that follows from the rules of the Plan relating to hull insurance. Any limitations to this cover must be agreed specifically. On the other hand, “full conditions” does not imply that the insurer shall indemnify each...

 • § 10-5. Forsikring “kun mot totaltap” (K.m.t.)

  Er forsikringen tegnet “kun mot totaltap”, svarer assurandøren for totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-5. Insurance “against total loss only” (T.L.O.)

  Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter 11, i.e. where a vessel is lost or s...

 • § 10-6. Forsikring “kun mot totaltap og felleshavaribidrag”

  Er forsikringen tegnet “kun mot totaltap og felleshavaribidrag”, svarer assurandøren for:

  • totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11,
  • felleshavaribidrag og tap ved uegentlig felleshavari, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9  og § 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-6. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  As mentioned in the preceding clause, it is necessary under a “pure” total-loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a relevant risk of a total loss. Similarly, it is...

 • § 10-7. Forsikring “kun mot totaltap, felleshavaribidrag og kollisjonsansvar”

  Er forsikringen tegnet “kun mot totaltap, felleshavaribidrag og kollisjonsansvar”, svarer assurandøren for:

  • totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11,
  • felleshavaribidrag og tap ved uegentlig felleshavari, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjepart overensstemmende med reglene i kapittel 13.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-7. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  Hull insurance under this Clause covers the same things as insurance in accordance with the preceding clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in connection with measures to avert or minimise the loss, litigation costs, etc....

 • § 10-8. Forsikring “på strandingsvilkår”

  Er forsikringen tegnet “på strandingsvilkår”, svarer assurandøren for:

  • totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11,
  • felleshavaribidrag og tap ved uegentlig felleshavari, jfr. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjepart overensstemmende med reglene i kapittel 13,
  • skade på fartøyet som er en følge av:
   • at fartøyet har støtt på grunn under slike forhold at det komme av enten ved assistanse eller ved egen hjelp;
   • at fartøyet er kantret så det ligger med mastene i sjøen eller bunnen opp;
   • at fartøyet har støtt sammen med annet fartøy eller isfjell;
   • at det er oppstått brann eller eksplosjon, dog unntatt skade som voldes i områder som inneholder maskineri eller batteripakker av brann eller eksplosjon som er oppstått der.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-8. Insurance "on stranding terms"

  In the 2023 Version the Clause was simplified and adjusted to be in line with other clauses in respect of grounding. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. Sub-clause (d) defin...

 • § 10-9. Varigheten av reiseforsikring

  Ved reiseforsikring gjelder forsikringen fra det øyeblikk fartøyet begynner å innta last eller ballast. Skal fartøyet hverken innta last eller ballast, gjelder forsikringen fra det øyeblikk fartøyet letter anker eller kaster fortøyningene for å avgå.

  Forsikringen varer til fartøyet har losset sin last eller ballast på det angitte bestemmelsessted. Hvis sikrede ikke sørger for at lossingen skjer med tilbørlig hurtighet, opphører forsikringen når lossingen burde ha vært avsluttet. Skal fartøyet hverken losse last eller ballast, opphører forsikringen når det har kastet anker eller er blitt fortøyet på sedvanlig anker- eller fortøyningsplass.

  Hvis fartøyet på bestemmelsesstedet begynner å innta last eller ballast for en ny reise før lossingen av den gamle last eller ballast er avsluttet, opphører forsikringen når fartøyet begynner å innta last eller ballast.

  Blir reisen oppgitt etter at forsikringen er begynt å gjelde, ansees det sted hvor reisen slutter som bestemmelsessted.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-9. Duration of voyage insurance

  Hull insurance is normally effected for a specific period of time, and the provision will consequently not be of any great practical significance. When deciding whether discharging “is proceeding with reasonable speed”, the issue of whether the assured has due grounds for withholding the cargo on...

 • § 10-10. Forlengelse av forsikringen

  Har fartøyet ved utløpet av forsikringstiden skader som assurandøren er ansvarlig for, og som er av den art at en reparasjon må ansees påkrevet av hensyn til fartøyets evne til å oppfylle kravene til teknisk og operativ sikkerhet, forlenges forsikringen inntil fartøyet har kastet anker eller er blitt fortøyet på det første sted hvor endelig reparasjon kan skje. Blir reparasjonen utført på dette sted, forlenges forsikringen inntil reparasjonen er ferdig.

  Er det avtalt at en ny forsikring skal løpe fra det øyeblikk den gamle skulle ha opphørt, forskyves begynnelsestidspunktet for den nye forsikringen tilsvarende. Avgår fartøyet fra reparasjonshavnen før den gamle forsikringen skulle ha utløpt etter § 1-5, går ansvaret over på den nye assurandøren ved avgangen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-10. Extension of the insurance

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version in accordance with the amendments to the rules regarding seaworthiness and safety regulations in Cl. 3-22. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. Under sub-clause 1 in the earlier versions, the insurance was to be extend...

 • § 10-11. Assurandørens ansvar når fartøyet blir berget av sikrede

  Blir fartøyet berget av et annet fartøy som tilhører sikrede, svarer assurandøren som om bergningen var utført av tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-11. Liability of the insurer if the vessel is salvaged by the assured

  Under Section 442, second sub-clause, of the Norwegian Maritime Code, a salvage award may be claimed even if the salvaging vessel and the salvaged vessel belong to the same owner. The rule allows the crew to claim their share of the salvage award under Section 451, second sub-clause, of the...

 • § 10-12. Reduksjon av ansvaret på grunn av interesseforsikring

  Får sikrede utbetalt erstatning under en kaskointeresseforsikring eller en fraktinteresseforsikring, og det utbetalte beløp under de respektive forsikringene overstiger 25 % av den avtalte forsikringsverdi ved kaskoforsikringen mot samme fare, reduseres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-12. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause corresponds to Cl. 160 of the 1964 Plan, Cefor I.13 and PIC Cl. 5.28. Under Cl. 160 of the 1964 Plan, the hull insurer’s liability was reduced if the assured received compensation under a hull-interest insurance in an amount that exceeded 25% of the agreed hull value. For freight-inte...