Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Kaskoforsikring

 • § 17-7. Forholdet til kapitlene 10-13

  Bestemmelsene i kapitlene 10-13 gjelder med de endringer som følger av § 17-7A og § 17-10 til § 17-17.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from Cl. 17-7A and Cl. 17-10 to Cl. 17-17 inclusive. Certain amendments in the general rules of the Plan, see Cl. 17-8 and Cl. 17-9, also apply. The reference to Cl. 17-7A is new in t...

 • § 17-7A. Fastmontert tilbehør som er midlertidig lagret i land

  Er fastmontert tilbehør for fiskefartøy midlertidig lagret i land, skal dette lagres i et låst lagerbygg eller rom. Assurandøren svarer for tap som følge av brann og innbruddstyveri i det låste lagerbygget eller rommet. 

  Ved totaltap av fartøyet, jfr. kapittel 11, skal det gjøres fradrag i totaltapserstatningen for verdien av tilbehør dekket i henhold til første ledd.  

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7A. Fixed equipment temporarily removed from the vessel

  This Clause was new in the 2013 Plan. The two sub-clauses used to be found in Cl. 10-2 sub-clause 2 and 3. It is an absolute prerequisite for this extended cover that the object has been on board before it was stored ashore. This extension of the insurance applies only to the explicitly stated...

 • § 17-8. Endring av den åpne eller avtalte forsikringsverdien/Til § 2-2 og § 2-3

  I tillegg til § 2-2 og § 2-3 gjelder:
  Sikrede skal melde fra til assurandøren dersom det skjer endringer i vilkår gitt av det offentlige knyttet til fartøyets fiskerettigheter, eller sikrede aksepterer et tilbud om offentlig kondemnasjonstilskudd som er lavere enn den åpne eller avtalte forsikringsverdien. Assurandøren kan i slike tilfelle kreve at den åpne eller avtalte forsikringsverdien settes ned.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-8. Change of the open or agreed insurable value/Ref. Clause 2-2 and Clause 2-3

  According to the rules of the Plan, the parties may choose between open and agreed insurable value, cf. Cl. 2-2 and Cl. 2-3. An open insurable value is fixed at the “full value of the interest at the inception of the insurance”, cf. Cl. 2-2. However, an agreed insurable value is fixed by agreemen...

 • § 17-9. Skade på båter, fangstredskaper og fangst/Til § 4-7 til § 4-12 og § 4-16

  Assurandørens ansvar for redningsomkostninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, omfatter ikke tap av eller skade på fiskefartøyets båter, fangstredskaper eller fangst som oppstår mens disse gjenstandene befinner seg utenfor fartøyet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-9. Damage to lifeboats, fishing, whaling and sealing tackle and catch/Ref. Clause 4-7 to Clause 4-12 and Clause 4-16

  The dories, fishing gear and catch have in principle been lifted out of the hull insurance through the exception in Cl. 10-1, sub-clause 2. The insurer is nevertheless in principle liable for damage to such objects if the damage occurs during a measure to avert or minimise loss. Damage to or loss...

 • § 17-10. Kasko- og fraktinteresseforsikring/Til § 10-12

  Istedenfor § 10-12 gjelder:
  Får sikrede utbetalt erstatning under en interesseforsikring, reduseres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende, med mindre kaskoassurandøren på forhånd har samtykket i at det tegnes slik forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-10. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  Today separate total-loss insurances for fishing vessels and freighters are not normally offered. However, the owners wish to have such an offer. It has therefore been stated explicitly that the hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule wil...

 • § 17-11. Kondemnasjon/Til § 11-3

  Istedenfor § 11-3 annet ledd første punkt gjelder:
  Fartøyet er kondemnabelt når det har så omfattende havariskader at omkostningene ved å reparere det vil utgjøre minst 90 % av forsikringsverdien, eller av fartøyets verdi i reparert stand, dersom den er høyere enn forsikringsverdien.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-11. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90% in relation to Cl. 11-3. A limit of 80% is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100%, and that the value ...

 • § 17-12. Skrogskader på fartøy som ikke er bygget i stål/Til § 12-1

  Ved skrogskader på fartøy som ikke er bygget i stål, svarer assurandøren ikke for:

  • kjølbukt eller skader som er en følge av kjølbukt. Det samme gjelder for  verdiforringelse ved at utbedring ikke finner sted,
  • skade som er en følge av støtning mot eller berøring av is,
  • drivning av skrog og dekk.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-12. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a) is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b) is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • § 17-13. Begrenset maskinskadedekning

  Med mindre annet er avtalt i forsikringsavtalen, svarer assurandøren bare for skade på:

  • maskineri med tilbehør,
  • fabrikkmaskineri som anvendes til bearbeidelse eller foredling av fangst e.l.
  • notvinsj, linespill, trålvinsj eller annen innhivningsanordning for fiskeredskaper, sildepumper o.l.,
  • rørledninger og elektriske ledninger utenfor maskineriet, og
  • elektronisk utstyr

  såfremt skaden er en følge av at fartøyet har vært utsatt for sammenstøt, støtning, jordskjelv, eksplosjon med mindre den oppstod i områder som inneholder maskineri eller batteripakker, brann, eller at fartøyet er sunket eller kantret, eller at fartøyet er blitt fylt med vann som følge av brudd på en slange eller et rør om bord i fartøyet såfremt bruddet ikke var forårsaket av korrosjon eller alder. Skader på elektronisk utstyr som skyldes hårdtvær skal likevel erstattes når det ved samme havari er oppstått slike skader på skrog eller overbygning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-13. Limited cover of damage to machinery

  The 2023 Version introduced a new term for “engine room”, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 17-13 provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. The first part of the first sentence specifi...

 • § 17-14. Omkostninger for å spare tid/Til § 12-7, § 12-8, § 12-11 og § 12-12

  Assurandøren svarer ikke for omkostningene ved:

  • en midlertidig reparasjon i henhold til § 12-7 annet ledd utover den besparelse assurandøren oppnår ved at den endelige reparasjonen blir utsatt,
  • at sikrede i henhold til § 12-8 påskynder reparasjonsarbeidet ved ekstraordinære tiltak for å begrense sitt tidstap,
  • reparasjon og flytting i henhold til § 12-12 annet ledd utover det beløp som ville ha blitt erstattet hvis det laveste korrigerte anbudet var blitt antatt,

  eller for tidstapet i henhold til § 12-11 annet ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-14. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • § 17-15. Fradrag/Til § 12-15, § 12-16 og § 12-18

  • Isfradrag, jfr. § 12-15:
   Skade som skyldes støt mot eller berøring med is erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
  • Elektronisk utstyrsfradrag:
   Skade på elektronisk utstyr erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
  • Maskinfradrag, jfr. § 12-16:
   Skade på maskin etc. erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen.
  • Egenandel, jfr. § 12-18:
   For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er nevnt i forsikringsavtalen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-15. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a) refers to ice damage. This sub-clause was amended in the 2013 Plan. Previous versions of the Plan stated that damage resulting from striking against or contact with ice north of 75° north latitude and the waters of Greenland, including the Strait of Denmark, was covered subject to...

 • § 17-16. Sammenstøtsansvar for fiskefartøy/Til § 13-1

  I tillegg til begrensningene i § 13-1 annet ledd gjelder:

  • Ved sammenstøt med eller støtning mot annet fartøy er assurandørens ansvar i henhold til § 13-1 begrenset til skader påført fartøyet med fast tilbehør.  
  • Assurandøren svarer ikke for ansvar som oppstår ved sammenstøt med eller støtning mot fiske- og fangstredskaper i sjøen. 
  • Assurandøren dekker ikke ansvar som måtte oppstå mellom deltagere i samme fiskelag eller mellom par-trålere.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-16. Collision liability for fishing vessels/Ref. Clause 13-1

  This cover follows Cl. 13-1 as regards general liability for collision and striking. The purpose of this amendment is to ensure that cover includes collision and striking with aquaculture structures, which are no t covered under P&I insurance. However, cover for collision has now been generalised...

 • § 17-17. Sammenstøtsansvar/Til § 13-1

  I tillegg til begrensningene i § 13-1 annet ledd gjelder:
  Assurandøren dekker ikke ansvar i henhold til § 13-1 for skade på eller tap av fisk eller innretning for oppbevaring av levende fisk, når skaden eller tapet skjer i forbindelse med anløp av vedkommende innretning for lasting eller lossing. Med anløp menes ankomst, oppankring, arbeid, lossing, lasting og avgang.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-17. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  The heading and the Clause was amended in 2016 to make it applicable for all types of vessels insured under Chapter 17. The amended wording is partly mere editorial. Also, by adding the new sentence “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made cle...