Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6-1: Fellesregler for dekning av byggerisikoforsikring

 • § 18-81. Dekningsområdet

  Bestemmelsene i avsnitt 6 får anvendelse for bygging, ombygging og vesentlige oppgraderinger av MOUer, herunder, der hvor det er aktuelt, offshore installasjon, oppkobling og ferdigstillelsesarbeider - “Prosjektet”.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-81. Scope of application

  Section 6 is drawn up first and foremost with the interests of the owner in mind when he e.g. converts a tanker into an FPSO and enters into various contracts with a yard and/or other contractors and/or suppliers for different parts of the total project. Such projects may be tailor-made for a...

 • § 18-82. Forsikringsperioden/Til § 1-5

  Forsikringsperioden begynner å løpe fra datoen angitt i forsikringsavtalen. Forsikringen trer i kraft for hver del, utstyr og materialer som er laget eller innkjøpt for MOUen fra den dato risikoen går over på sikrede.

  Forsikringen forblir i kraft inntil den i forsikringsavtalen fastsatte dato for ferdigstillelse av Prosjektet. Hvis ferdigstillelsen av Prosjektet blir forsinket forlenges forsikringen automatisk mot en pro rata tilleggspremie eller som fastsatt i forsikringsavtalen inntil faktisk ferdigstillelse, men ikke utover ni måneder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-82. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The Clause corresponds to Cl. 19-2, but as opposed to Cl. 19-2 is focusing also on attachment of the insurance. Sub-clause 1, first sentence, presupposes that the attachment date of the insurance is expressly set out in the insurance contract. If not, the default position of Cl. 1-5, sub-clause 1...

 • § 18-83. Forsikringsstedet – prosjektsteder

  Forsikringen gjelder alle steder.

  Alle verksteder, arbeidssteder og/eller andre steder hvor arbeid utføres for bygging og sammenføyning av hovedkomponenter skal avtales med assurandøren. Enhver endring av slike steder skal varsles til og godtas av assurandøren. 

  Prøveturer er dekket innenfor de områder MOUens sertifikater tillater.

  Når det er avtalt at forsikringen dekker installasjon, oppkobling og ferdigstilling offshore, skal det utpekte feltområdet spesifiseres i forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-83. Place of insurance – project locations

  Sub-clause 1 provides that the insurance is in effect anywhere in the world, subject to the requirements under sub-clause 2, see further below. Thus, the assured is free to place orders with suppliers and constructors wherever they may be located. At what time the insurance will attach for the...

 • § 18-84. Eskalering

  Hvis prosjektverdien overstiger forsikringssummen skal sikrede varsle assurandøren om dette så snart som mulig. Sikrede skal betale en tilleggspremie basert på verdiøkningen og assurandøren skal godkjenne verdiøkningen.

  Forsikringssummen skal under ingen omstendigheter overstige 110 % av den opprinnelige forsikringssummen dersom ikke assurandøren har gitt forhåndsamtykke til økningen og det er inngått avtale om vilkårene for en slik økning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-84. Escalation

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-7. 

 • § 18-85. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen. Hvis samme havari gir sikrede rett til erstatning under avsnitt 6-2 og/eller 6-3 skal det kun anvendes en egenandel.

  Totaltap, jfr. § 18-89 og § 18-90, omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr. § 4-5, og tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, erstattes uten egenandel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-85. Deductible

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-8 apart from correcting the cross references as appropriate. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-8. 

 • § 18-86. Premie ved totaltap

  Hvis assurandøren erstatter for totaltap i henhold til § 18-89, jfr. § 18-88, første ledd, eller betaler forsikringssummen i henhold til § 4-21, har den krav på den avtalte premien.

  Hvis assurandøren erstatter for totaltap i henhold til § 18-89, jfr. § 18-88, annet ledd, har den kun krav på den del av den avtalte premien som samsvarer med forholdet mellom den utbetalte erstatning og forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-86. Premium in the event of total loss

  The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss, constructive total loss or payment pursuant to Cl. 4-21....