Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Assurandørens rett til å overta forsikringsgjenstanden ved utbetaling av erstatning

 • § 5-19. Assurandørens rett til å overta forsikringsgjenstanden

  Ved betaling av erstatning for skade og totaltap trer assurandøren inn i sikredes rett til forsikringsgjenstanden eller de deler av forsikringsgjenstanden som er erstattet, med mindre den senest ved utbetalingen gir avkall på retten. § 2-4 får tilsvarende anvendelse.

  Ved totaltap plikter sikrede å skaffe assurandøren hjemmel til forsikringsgjenstanden og å utlevere alle dokumenter som er av betydning for assurandøren som eier. Omkostninger som påløper i denne forbindelse, bæres av assurandøren.

  Ved skade får § 5-13, annet ledd, første punkt tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-19. Right of the insurer to take over the object insured

  Sub-clause 1  confirms the principle that, upon payment of compensation, the insurer is subrogated to the assured’s rights in the object insured or such parts thereof as he has indemnified. The rule applies to damage as well as to total loss, and entails that the insurer takes over all the object...

 • § 5-20. Heftelser på forsikringsgjenstanden

  Hvis assurandøren etter at den har overtatt hele eller deler av forsikringsgjenstanden i henhold til § 5-19 blir pålagt å bekoste fjerning av den, skal sikrede refundere assurandøren den del av omkostningene som overstiger verdien av det fjernede.

  Hvis forsikringsgjenstanden hefter for ansvar som ikke omfattes av forsikringen, skal sikrede forsåvidt holde assurandøren skadesløs.

  Hvis sikrede for å begrense sitt ansvar overfor tredjepart må abandonere fartøyet, kan dette skje uten hinder av assurandørens rett etter § 5-19.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-20. Charges on the object insured

  Sub-clause 1 regulates the position where the insurer is ordered to remove objects (wreck, equipment) which he has taken over. In the 1964 Plan, the rule applied only to the insurer’s take-over of the wreck; now it also applies to damage, e.g., where the insurer has taken over ownership of a lost...

 • § 5-21. Bevaring av forsikringsgjenstanden

  Assurandøren svarer for omkostningene ved nødvendige foranstaltninger til bevaring av forsikringsgjenstanden etter det havari som gir sikrede rett til totaltapserstatning. Sikrede plikter å treffe slike foranstaltninger også etter at forsikringsgjenstanden er overtatt av assurandøren, dersom denne ikke selv har anledning til å vareta sine interesser.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-21. Preservation of the object insured

  Under Cl. 3-30, it is the assured’s duty to take measures to avert or minimise loss, and under Cl. 4-12 the insurer shall cover the costs involved in such measures. However, it may be doubtful whether these rules are applicable if it has already been established that a total loss has occurred,...

 • § 5-22. Assurandørens rett til erstatning for skade på forsikringsgjenstanden

  Assurandøren inntrer i sikredes krav mot tredjepart på erstatning for skade på forsikringsgjenstanden. Dette gjelder dog ikke krav etter forsikringsavtale.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-22. Right of subrogation of the insurer in respect of damage to the object insured

  When the insurer takes over the object insured, the question arises as to what will happen to the claims for damages the assured has against third parties in connection with damage to the object insured. If a claim has arisen from the casualty that has resulted in a total loss, the matter is clea...