Translations

Scroll to the top

Kapittel 3: Forsikringstagerens og sikredes forhold

  • Avsnitt 1: Forsikringstagerens opplysningsplikt

  • Avsnitt 2: Fareendring

  • Avsnitt 3: Sikkerhetsforskrifter

  • Avsnitt 4: Redningsforanstaltninger m.v.

  • Avsnitt 5: Sikredes forsettlige eller uaktsomme fremkallelse av havariet

  • Avsnitt 6. Identifikasjon