Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Fangst og utstyrsforsikring - normaldekning

 • § 17-19. Hva forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter:

  • fangst som befinner seg ombord i fartøyet som ledd i fartøyets fiske- og fangstvirksomhet. Er fangsten før et eventuelt havari anmeldt til salgslag  og dirigert til nærmere fastsatt lossested, er frakt (føringstillegg) også  omfattet,
  • ombordværende fiskeredskaper med tilbehør som tilhører sikrede,
  • ombordværende proviant, maskin- og dekksrekvisita og andre gjenstander bestemt til forbruk,
  • ombordværende emballasje og annet utstyr til bevaring eller sikring av fangst, og annet utstyr i forbindelse med fiske, når gjenstandene eller utstyret ikke inngår i fartøyets kaskoforsikring etter § 10-1.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-19. Objects insured

  The provision states the objects and interests covered by the insurance. Sub-clause (a), first sentence , concerns the catch. By catch is meant the quantity taken on board the assured’s own vessel at sea. It is irrelevant whether it was caught by the relevant vessels itself or bought from others ...

 • § 17-20. Forsikringsverdi

  Når ikke annet er avtalt, utgjør fangstens forsikringsverdi dens markedspris på innlastingsstedet ved innlastingstidspunktet, eventuelt med tillegg av frakt (føringstillegg) som nevnt i § 17-19 litra (a).

  Forsikringsverdien for gjenstander nevnt i § 17-19 litra (b), (c) og (d) utgjør gjenstandens gjenanskaffelsesverdi ved forsikringens begynnelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-20. Insurable value

  The provision states the value of the interests covered by the insurance based on certain “objective” criteria. Sub-clause 1 regulates the insurable value of the catch, while sub-clause 2 determines the insurable value of the other objects which are insurable under an insurance of catch and...

 • § 17-21. Ekstraordinære håndteringsomkostninger

  Assurandøren dekker ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lossing, fjerning og destruksjon av skadet fangst inntil et beløp tilsvarende forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-21. Extraordinary handling costs

  The need for this cover is linked to the problems that arose in winter 1998/99 when a number of fishing vessels proved to have been infected with salmonella due to the fact that the ice used to preserve fish on board was infected with the bacteria. In addition, there is the fact that the...

 • § 17-22. Farer som ikke dekkes/Til § 2-8

  I tillegg til § 2-8 gjelder: Assurandøren dekker ikke tap som skyldes:

   • fangstens egenskaper eller dens tilstand når den ble tatt ombord,
   • mangelfull emballering eller konservering av fangsten,
   • normalt svinn av fangsten,
   • for høy temperatur på nedkjølt eller frossen fangst, med mindre fartøyets termomaskineri har vært ute av drift som følge av havari.
   • forringelse eller forurensning av fangsten som følge av manglende tilpassede rutiner for håndtering av fangst om bord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-22. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The wording was amended in the 2023 Version by adding a new item (e). The provision states limitations to the perils covered by the insurance, and must be seen in conjunction with the provisions in Cl. 2-8 to Cl. 2-10. According to Cl. 2-8 an insurance against marine perils covers any peril to...

 • § 17-23. Dekkslast

  For gjenstander som befinner seg på dekk svarer assurandøren ikke for tap som er en følge av:

  • nedbør eller overvann,
  • smuss eller gnister som ikke forårsaker brann,
  • støt ved forskyvning,
  • at fangsten går overbord,
  • utlekking fra øvrige gjenstander om bord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-23. Deck cargo

  The provision entails that further restrictions are made in the perils covered for deck cargo. In sub-clause (b) the term “dirt” first and foremost covers pollution from the vessel’s own exhaust system.

 • § 17-24. Totaltap

  Totaltap foreligger når de forsikrede gjenstandene:

  • er gått til grunne,
  • er unndratt sikrede uten at det er mulighet for at den vil få dem igjen,
  • angitt i § 17-19 litra er så sterkt beskadiget at tapet utgjør minst 100 % av verdien,
  • angitt i § 17-19 litra (a), (c) og (d) er så sterkt beskadiget at tapet utgjør minst 90 % av verdien.


  Ved totaltap erstatter assurandøren forsikringssummen for vedkommende gjenstander, dog ikke utover forsikringsverdien. I erstatningen gjøres det ikke fradrag for eventuelle skader pådratt i forsikringstiden, hva enten disse omfattes av forsikringen eller ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-24. Total loss

  The provision concerns all objects insured under the catch and equipment insurance, i.e. both the catch and the accessories, cf. the introductory words of the provision. Sub-clause 1 defines when a total loss has occurred, and is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 35, sub-clause 1. Under...

 • § 17-25. Skade på eller tap av fangst

  Er fangst, jfr. § 17-19 litra (a), skadet eller gått tapt uten at reglene i § 17-24 kommer til anvendelse, erstatter assurandøren så mange prosent av forsikringsverdien som svarer til den endelige reduksjon av fangstens verdi (skadeprosenten).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-25. Damage to or loss of catch

  Due to the renumbering of the Clauses of Chapter 17 in the 2010 version, the number of the Clause was changed from 17-26 to 17-25. The provision regulates the claims settlement where catch is damaged or lost without the rules relating to total loss in Cl. 17-24 becoming applicable. Because there ...

 • § 17-26. Skade på andre gjenstander

  Er gjenstander angitt i § 17-19 litra (b), (c) og (d) blitt skadet, kan assurandøren kreve at skaden blir utbedret mot å erstatte omkostningene ved utbedringen etterhvert som de påløper. Utbedring kan ikke kreves dersom den fører til urimelig tap eller ulempe for sikrede.

  Hvis assurandøren ikke krever eller kan kreve at skaden blir utbedret eller hvis utbedringen ikke er fullstendig, erstatter assurandøren så mange prosent av forsikringsverdien av de skadede gjenstander som svarer til den endelige reduksjon av deres verdi (skadeprosenten).

  Ved skade på eller tap av en gjenstand som består av flere deler, erstatter selskapet bare omkostningene ved å reparere eller fornye den del som er skadet eller gått tapt. Dette gjelder selv om det er av vesentlig betydning at gjenstanden er komplett.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-26. Damage to other objects

  The provision regulates settlement in the event of damage to fishing gear, accessories and equipment insured according to Cl. 17-19 (b), (c) and (d). Sub-clause 1 is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 37, sub-clause 1, and establishes that the insurer is always entitled to demand that...

 • § 17-27. Besiktelse av skadene

  Bestemmelsen i § 12-10 gjelder tilsvarende for forsikring i henhold til dette avsnittet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-27. Survey of damage

  Insurance of catch and equipment is not subject to the rules in Chapter 12. It is therefore necessary to have a reference to Cl. 12-10 in order to have authority to carry out a survey of damage.

 • § 17-28. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-28. Deductible

  The deductible applies to damage, total loss and loss arising from measures to avert or minimise loss.