Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Sikredes ansvar overfor tredjepart

 • § 5-9. Sikredes plikter når et ansvar som omfattes av forsikringen gjøres gjeldende mot sikrede

  Når et ansvar som omfattes av forsikringen gjøres gjeldende mot sikrede, plikter sikrede straks å varsle assurandøren. Sikrede skal ivareta assurandørens interesser på beste måte, og, hvor det er nødvendig, benytte kyndig teknisk og juridisk bistand. Assurandøren har rett til straks å gjøre seg kjent med alle dokumenter og andre bevisligheter.

  Forsømmer sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt sine plikter etter foregående ledd, dekker assurandøren bare det ansvar som ville ha påhvilt den om pliktene var blitt oppfylt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-9. Duties of the assured when a claim for damages covered by the insurance is brought against the assured

  The provision is closely bound up with Cl. 3-29 concerning the duty of the assured to notify the insurer of a casualty. Sub-clause 1 applies first and foremost where the assured is held liable for a loss which he has caused a third party, but it may also become applicable where a third party make...

 • § 5-10. Assurandørens adgang til å overta behandlingen av kravet

  Assurandøren kan med sikredes samtykke påta seg behandlingen av krav som gjøres gjeldende mot sikrede og i tilfelle føre sak om det i sikredes navn. Dette innebærer ikke at assurandøren erkjenner noen plikt til å dekke det ansvar sikrede måtte bli pålagt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-10. Right of the insurer to take over the handling of the claim

  The first sentence states that the insurer may, subject to the consent of the assured, take over the handling of a claim brought against him. From the insurer’s point of view, it will always be desirable to be able to take over the handling of the assured’s disputes with third parties. In this ar...

 • § 5-11. Avgjørelse av spørsmål om saksanlegg eller anke

  Er det uenighet mellom assurandøren og sikrede om saksanlegg eller anke, avgjøres spørsmålet med endelig virkning av en oppmann utpekt av de nordiske dispasjørene i fellesskap.

  Oppmannen skal velge den løsning som etter dennes skjønn sannsynligvis vil føre til det minste samlede tap for sikrede og for dennes assurandører. Oppmannen skal ikke ta hensyn til den fordel som sikrede eller en assurandør kan beholde eller oppnå ved at sikrede godtar eller søker å bli pålagt en høyere skyldbrøk i en kollisjonssak.

  Hvis sikrede ikke følger oppmannens avgjørelse, hefter den assurandør som har fått medhold av oppmannen ikke i noe tilfelle for ansvar utover det assurandøren hadde erklært seg villig til å godta da tvisten ble forelagt for oppmannen. Anlegger sikrede sak eller påanker den en dom i strid med oppmannens avgjørelse, og fører saksanlegget eller anken til at assurandøren må bære et mindre ansvar enn det assurandøren hadde erklært seg villig til å godta, svarer assurandøren innenfor den oppnådde besparelse for sin forholdsmessige del av saksomkostningene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-11. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  Sub-clause 1 was amended in the 2013 Plan. Difficult questions may arise where the assured and his liability insurer disagree as to how to handle a dispute with a third party, for instance, whether to accept an offer of an out-of-court settlement, or whether to accept or appeal against a court...

 • § 5-12. Sikkerhetsstillelse

  Assurandøren har ikke plikt til å stille sikkerhet for sikredes ansvar overfor tredjepart.

  At assurandøren stiller slik sikkerhet, avgjør intet med hensyn til erstatningsplikten.

  Har assurandøren stillet sikkerhet for et ansvar som viser seg å være den uvedkommende, skal sikrede erstatte assurandørens utlegg i forbindelse med sikkerhetsstillelsen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-12. Provision of security

  Under sub-clause 1 , the insurer has no legal obligation to provide security. Such an obligation could result in liability for him vis-à-vis the assured in cases where the security is provided too late, or where no security is provided at all due to unforeseen difficulties. However, in practice t...