Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Alminnelige regler om krigsforsikringens omfang

 • § 15-1. Farefeltet

  Forsikringen omfatter krigsfare, jfr. § 2-9.

  Er sjøfareforsikringen suspendert under forhold som nevnt i § 3-19, omfatter forsikringen også sjøfare, jfr. § 2-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-1. Perils covered

  Sub-clause 2 was edited in 2016 by deleting the word “are”. Sub-clause 1 sets out the perils covered under the war risks insurance and is, strictly speaking, unnecessary, since the same effect follows from the general part of the Plan. For pedagogical reasons, however, it is a logical step to hav...

 • § 15-2. Tapsfeltet

  Forutsatt at det er avtalt forsikringssum som angitt i § 15-3, dekker forsikringen:

  • totaltap og skade, jfr. kapittel 10-12 og avsnitt 4 og 5 nedenfor,
  • kollisjonsansvar, jfr. kapittel 13,
  • kaskointeresse/fraktinteresse, jfr. kapittel 14,
  • tidstap, jfr. kapittel 16 og avsnitt 6 nedenfor,
  • rederansvar (P&I), jfr. avsnitt 7 nedenfor, herunder yrkesskade m.v., jfr. avsnitt 8 nedenfor.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-2. Interests insured

  As a starting point all the interests listed in Cl. 15-2 can be part of a war risks cover based on Chapter 15, but in order to get this comprehensive war risks cover the parties must agree in each individual contract which interests that shall be included in the cover, see further Cl. 15-3.

 • § 15-3. Forsikringssum

  Dekning av tapsfeltene som angitt i § 15-2 er betinget av at partene har avtalt en særskilt forsikringssum for hvert  tapsfelt. For tidstapforsikring skal forsikringsavtalen i tillegg fastsette inntektstapet per døgn (dagsbeløpet), jfr. § 16-5 og § 16-6, egenandelsperioden, jfr. § 16-7, samt antall erstatningsdager per havari og i alt, jfr. § 16-1 tredje ledd.

  Dersom ikke annet er avtalt skal følgende forsikringssummer anvendes: 

  • Forsikringssummen for P&I og yrkesskade, jfr. § 15-2 (e), er den totale summen av forsikringssummene etter § 15-2 (a) og (c). Kostnader som  har påløpt for å forhindre tap etter avsnitt 7 og 8 erstattes innenfor denne kombinerte forsikringssummen.  
  • Forsikringssummen for kollisjonsansvar, jfr. § 15-2 (b) skal tilsvare forsikringssummen i henhold til § 15-2 (a) med tillegg av forsikringssummen i § 15-2 (c) kaskointeresse, jfr. § 14-1 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-3. Sum insured

  The reference to Cl. 14-1 (a) was corrected in 2016 to Cl. 14-1 (b). Cl. 4-18 is not set aside by Cl. 15-3 apart from what is expressly stated in sub-clause 2 (a), see further below. Cl. 15-3 sub-clause 1 requires that a separate sum insured is agreed and inserted in the individual contract of...

 • § 15-4. Sikkerhetsforskrifter

  Assurandøren kan i forsikringstiden gjennom spesielle sikkerhetsforskrifter (jfr. § 3-22) gi pålegg blant annet om følgende forhold:

  • at fartøyet ikke skal tiltre en planlagt reise eller fullføre en pågående reise,
  • at fartøyet skal eller ikke skal følge en bestemt rute,
  • at fartøyet skal deviere, flyttes fra en havn til en annen, eller bli liggende i en bestemt havn,
  • at fartøyet ikke skal føre last av en bestemt art eller visse passasjerer,
  • at fartøyet skal eller ikke skal følge påbud gitt av fremmed statsmakt,
  • at sikrede uten ugrunnet opphold skal gi opplysninger om fartøyets posisjon, om reiser fartøyet utfører eller skal utføre, om avgangs- og  ankomsttid, lastens art, reiseruten, befraktningsforholdet m.v., og om eventuelle endringer i tidligere gitte opplysninger om slike forhold.

   

  Ved brudd på fastsatte sikkerhetsforskrifter gjelder § 3-25 annet ledd tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-4. Safety regulations

  Sub-clause 2 was amended in 2016 by deleting the references to Cl. 3-25, sub-clause 1. Sub-clause 1 gives the insurer the right to stipulate safety regulations while the insurance is running. The regulations will, in reality, be an instruction to the assured to do or refrain from doing certain...