Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Farefelt, årsakssammenheng og tap

 • § 2-8. Farefeltet ved forsikring mot sjøfare

  En forsikring mot sjøfare omfatter alle farer som interessen blir utsatt for, med unntak av:

  • de farer som omfattes av en forsikring mot krigsfare etter § 2-9,
  • oppbringelse, konfiskasjon, ekspropriasjon og andre lignende inngrep som foretas av egen statsmakt så fremt dette inngrepet er gjort for å fremme overordnede politiske målsetninger. Med egen statsmakt forståes statsmakt i fartøyets registreringsstat eller i den stat hvor de vesentlige eierinteresser befinner seg. Som egen statsmakt omfattes ikke personer eller organisasjoner som utøver overstatlig myndighet,
  • rekvisisjon som foretas av statsmakt,
  • insolvens eller manglende betalingsevne hos sikrede, eller igangsettelsen av ordinær rettsprosess for å tvangsfullbyrde betalingen av en hvilken som helst avgift, bot, gjeldskrav eller sikkerhetsrett som ikke er relatert til krav eller ansvar dekket av forsikringen,
  • farer omfattet av RACE II klausulen:
   1. ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra ethvert kjernefysisk brensel eller fra ethvert kjernefysisk avfall eller fra forbrenning av kjernefysisk brensel, 
   2. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaper ved ethvert kjernefysisk anlegg, reaktor eller annen kjernefysisk sammenstilling eller kjernefysisk komponent av slik sammenstilling, 
   3. ethvert våpen eller utstyr som anvender atomisk eller kjernefysisk fisjon og/eller fusjon eller annen liknende reaksjon eller radioaktiv kraft eller substans, 
   4. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaper ved enhver radioaktiv substans. Dette gjelder likevel ikke når andre radioaktive isotoper enn radioaktive isotoper fra  kjernefysisk brensel blir klargjort, fraktet, lagret eller benyttet for kommersiell, landbruksmessig, medisinsk, vitenskapelig eller annet liknende fredelig formål.
   5. ethvert kjemisk, biologisk, biokjemisk eller elektromagnetisk våpen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-8. Perils covered by an insurance against marine perils

  The Commentary was amended in 2016 to remove some history and reference to the special cover provided by the Norwegian Shipowner’s Mutual War Risks Insurance Association in Chapter 15.  Letter (b) was amended in the 2019 Version and split into two letters (b) and (c) whereas the other letters (c)...

 • § 2-9. Farefeltet ved forsikring mot krigsfare

  En forsikring mot krigsfare omfatter:

  • farer som skyldes krig eller krigslignende forhold, herunder borgerkrig eller bruk av våpen eller andre krigsmidler under militærøvelser i fredstid eller nøytralitetsvern,
  • oppbringelse, konfiskasjon, ekspropriasjon og andre lignende inngrep som foretas av fremmed statsmakt, så fremt dette inngrepet er gjort for å fremme overordnede nasjonale eller overstatlige politiske målsetninger. Med fremmed statsmakt forståes annen statsmakt enn egen statsmakt slik dette er definert i § 2-8 litra (b) annet punkt, samt personer og organisasjoner som utøver overstatlig myndighet eller urettmessig utgir seg for å utøve offentlig eller overstatlig myndighet, 
  • opptøyer, sabotasje, terrorhandlinger eller annen sosial, religiøs eller politisk motivert bruk av vold eller trusler om bruk av vold, streik eller lockout,
  • sjørøveri og mytteri,
  • tiltak fra statsmakt for å avverge eller begrense skade, såfremt risikoen for slik skade er forårsaket av en fare som nevnt i litra (a) - (d).

   

  Forsikringen omfatter ikke:

  • insolvens eller manglende betalingsevne hos sikrede, eller igangsettelsen av ordinær rettsprosess for å tvangsfullbyrde betalingen av en hvilken som helst avgift, bot, gjeldskrav eller sikkerhetsrett som ikke er relatert til krav eller ansvar dekket av forsikringen,
  • farer omfattet av RACE II klausulen:
   1. ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra ethvert kjernefysisk brensel eller fra ethvert kjernefysisk avfall eller fra forbrenning av kjernefysisk brensel,
   2. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaper ved ethvert kjernefysisk anlegg, reaktor eller annen kjernefysisk sammenstilling eller kjernefysisk komponent av slik sammenstilling,
   3. ethvert våpen eller utstyr som anvender atomisk eller kjernefysisk fisjon og/eller fusjon eller annen liknende reaksjon eller radioaktiv kraft eller substans,  
   4. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaper ved enhver radioaktiv substans,
   5. ethvert kjemisk, biologisk, biokjemisk eller elektromagnetisk våpen,
  • rekvisisjon som foretas av statsmakt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-9. Perils covered by an insurance against war perils

  The Commentary was amended in 2016 to remove some history and references to the special cover provided by the Norwegian Shipowner’s Mutual War Risks Insurance Association in Chapter 15.  In addition, the Commentary was substantially amended in the 2019 Version in connection with the amendments to...

 • § 2-10. Farefeltet når det ikke er avtalt hva forsikringen omfatter

  Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen bare sjøfare.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-10. Perils insured against when no agreement has been made as to what perils are covered by the insurance

  This Clause is identical to Cl. 17 of the 1964 Plan. In practice, it will almost always be clear between the parties whether it is an insurance against war perils or an insurance against marine perils which is effected. Even though the provision is thus rendered less significant, the clarificatio...

 • § 2-11. Årsakssammenheng. Periodisering av tap

  Assurandøren svarer for tap som skyldes at interessen i forsikringstiden er rammet av en fare som forsikringen omfatter.

  Dersom en ukjent svakhet fører til skade på det forsikrede fartøyet, skal den ukjente svakheten regnes som en sjøfare som rammer den forsikrede interessen på det tidspunktet da skaden begynner å utvikle seg.

  Dersom en ukjent skade på en del av fartøyet fører til skade på en eller flere andre deler av fartøyet, skal den opprinnelige skaden regnes som en sjøfare som rammer den forsikrede interessen på det tidspunktet da skaden på den eller de andre delene begynner å utvikle seg.

  Fører en svakhet eller skade som eksisterte da forsikringen ble tegnet, og som var kjent for sikrede men ikke for assurandøren, til skade (dersom det er tale om en svakhet) eller nye skader på andre deler (der det er tale om eksisterende skade), skal assurandørens ansvar ikke overstige det beløpet sikrede kunne fått dekket under den forsikringen som løp da sikrede først ble kjent med den aktuelle svakheten eller skaden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-11. Causation. Incidence of loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Introduction Cl. 2-11 regulates the issues of causation and incidence of loss. The provision firstly states the general requirement that there should be a causal connection between the insured peril and the loss suffered by the assured, the insured...

 • § 2-12. Hovedregel om bevisbyrde

  Sikrede har bevisbyrden for at sikrede har lidt et tap som forsikringen omfatter, og for tapets omfang.

  Assurandøren har bevisbyrden for at tapet er forårsaket av forhold som forsikringen ikke omfatter, med mindre noe annet fremgår av andre bestemmelser.

  Sikrede har bevisbyrden for at tap ikke skyldes farer som nevnt i § 2-8 litra (e) og § 2-9 annet ledd litra (b).    

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-12. Main rule relating to the burden of proof

  The wording of Cl. 2-12 has not been amended, but the Commentary has been rewritten for the 2013 Plan. Burden of proof rules identify which party in a legal dispute carries the risk that doubt exists in relation to facts that are essential for a party’s case. In insurance cases as in other privat...

 • § 2-13. Samvirke mellom flere farer

  Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller flere av disse farer ikke omfattes av forsikringen, fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og assurandøren svarer bare for den del av tapet som blir henført til de farer forsikringen omfatter.

  Hvis en fare som er unntatt fra dekning i § 2-8 litra (e) og § 2-9 annet ledd litra (b), direkte eller indirekte har forårsaket eller medvirket til tapet, skal hele tapet henføres til denne faren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-13. Combination of perils

  Sub-clause 2 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. The provision maintains the rule of apportionment as the causation principle when a loss is caused by a combination of perils, i.e. when a loss is caused partly by a peril covered...

 • § 2-14. Samvirke mellom sjøfare og krigsfare

  Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom sjøfare, jfr. § 2-8, og krigsfare, jfr. § 2-9, skal hele tapet ansees forårsaket av den faregruppe som har vært dominerende årsak. Hvis ingen av faregruppene fremtrer som dominerende årsak, skal begge faregrupper ansees å ha øvet like stor innflytelse på tapets inntreden og omfang.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-14. Combination of marine and war perils

  This Clause is identical to Cl. 21 of the 1964 Plan. The provision maintains the solution from the 1964 Plan with a modified dominant-cause rule for a combination of war and marine perils. The rule was introduced in connection with the revision in 1964 because the “free” rule of apportionment had...

 • § 2-15. Tap som i sin helhet ansees forårsaket av krigsfare

  Krigsfare skal alltid ansees som dominerende årsak til:

  • tap som skyldes at fartøyet er blitt skadet ved bruk av våpen eller andre krigsmidler i krigsøyemed eller under militærøvelser i fredstid eller under nøytralitetsvern,
  • tap som skyldes at fartøyet som følge av krig eller krigslignende forhold får fremmed mannskap ombord, som helt eller delvis berøver føreren den frie ledelsen av fartøyet,
  • tap av eller skade på en båt som skyldes at den henger utsvingt på grunn av krigsfare, og skade på fartøyet som en slik båt volder.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-15. Losses deemed to be caused entirely by war perils

  This Clause is identical to Cl. 22 of the 1964 Plan. As mentioned above, the application of the modified dominant-cause rule in Cl. 2-14 will entail that the war peril must be deemed to be the dominant cause in all cases where the war peril must be accorded 60% weight or more in the course of...

 • § 2-16. Tap som enten skyldes sjøfare eller krigsfare

  Er det på det rene at et tap enten er forårsaket av sjøfare, jfr. § 2-8, eller av krigsfare, jfr. § 2-9, uten at det er mulig å utpeke farer innen én av gruppene som den overveiende sannsynlige årsak, får regelen i § 2-14 annet punkt tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-16. Loss attributable either to marine or war perils

  This Clause is identical to Cl. 23 of the 1964 Plan. Special problems arise when the casualty has occurred under such circumstances that it is uncertain whether it is attributable to marine or war perils. The 1964 Plan introduced a rule of apportionment which is maintained in the new Plan. If it ...

 • § 2-17. Sanksjoner - begrensning og oppsigelse

  Ordlyden i denne klausulen skal gå foran all annen tekst i forsikringsavtalen som ikke overensstemmer med nedenstående ordlyd.

  Ingen assurandør skal anses å ha gitt dekning og ingen assurandør skal være ansvarlig for å betale erstatning eller dekke annen fordel dersom en slik dekning, betaling av erstatning eller dekning av annen fordel kan utsette assurandøren eller dennes reassurandører for en hvilken som helst sanksjon hva enten primær eller sekundær, forbud eller restriksjon hjemlet i resolusjoner vedtatt av FN eller handelssanksjoner eller økonomiske sanksjoner eller lover eller reguleringer vedtatt av EU, Storbritannia, USA eller en stat hvor assurandøren eller dennes reassurandører har et registrert kontor eller et fast forretningskontor. 

  Dersom forsikringsgjenstanden er blitt benyttet eller benyttes i en hvilken som helst aktivitet som kan utsette assurandøren eller dennes reassurandører for en hvilken som helst sanksjon hva enten primær eller sekundær, forbud eller restriksjon som angitt i ovenstående første ledd, har assurandøren rett til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel. En oppsigelse får også virkning i forhold til panthaveren, men assurandøren skal umiddelbart varsle panthaveren om den.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-17. Sanction limitation and exclusion

  The Clause was new in 2016, corresponding to the Cefor Sanction Limitation and Exclusion Clause of 2014 that was already widely used in the market. Similar clauses are used in the international marine insurance and reinsurance market, cf. Lloyd’s LMA 3100. Sub-clause 1 was amended in 2023. The...