Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Særskilte forsikringer mot totaltap

 • § 18-39. Forsikring mot totaltap og overskytende kollisjonsansvar (kaskointeresseforsikring)

  Er det tegnet forsikring mot totaltap og overskytende kollisjonsansvar (kaskointeresseforsikring), svarer assurandøren med et beløp fastsatt i forsikringsavtalen:

  • for totaltap overensstemmende med reglene i § 18-8 til § 18-16,
   og
  • særskilt for sikredes ansvar for sammenstøt eller støtning overensstemmende med reglene i § 18-35 til § 18-37, når kaskoassurandøren ikke erstatter ansvaret fordi det overstiger dens maksimale ansvar, jfr. § 18-37.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-39. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  This Clause corresponds to Cl. 18-15 of the 1996 Plan, but is in the 2013 Plan verbatim the same as Cl. 14-1. Similarly to Cl. 18-37 it introduces a cap on the collision/striking liability. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-1. Cl. 18-39 (b) provides that the hull interest insurer, as...

 • § 18-40. Forsikring mot tap av langsiktige fraktinntekter (fraktinteresseforsikring)

  Er det tegnet forsikring mot tap av langsiktige fraktinntekter (fraktinteresseforsikring), svarer assurandøren for totaltap overensstemmende med reglene i § 18-8 til § 18-16 med et beløp fastsatt i forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-40. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-2.

 • § 18-41. Fellesregler for de særskilte forsikringene mot totaltap

  Assurandørens ansvar for totaltap er betinget av at sikrede krever erstatning for totaltap av kaskoassurandøren. Har kaskoassurandøren utbetalt forsikringssummen i henhold til § 4-21, kan sikrede kreve erstatning av assurandøren mot å overdra vraket til denne. Er det tegnet både kaskointeresseforsikring og fraktinteresseforsikring, har kaskointeresseassurandøren fortrinnsrett til vraket.

  Assurandøren svarer ikke for tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12.

  Reglene i § 18-2 til § 18-16 får tilsvarende anvendelse.

  Reglene i § 1-4A,  § 9-4, § 9-5 første punkt, § 9-6 og § 9-8, jfr. § 9-2, får tilsvarende anvendelse i forholdet mellom assurandørene for de særskilte forsikringene mot totaltap m.v. og hovedassurandøren ved kaskoforsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-41. Common rules for separate insurances against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-3.

 • § 18-42. Begrensninger i adgangen til å tegne særskilte forsikringer mot totaltap

  Er det tegnet kaskointeresseforsikring for et beløp som overstiger 25 % av den avtalte forsikringsverdien ved kaskoforsikringen mot samme fare, er den overskytende del av kaskointeresseforsikringen ugyldig. Tilsvarende gjelder ved tegning av fraktinteresseforsikring.

  Er det tegnet flere kaskointeresseforsikringer eller flere fraktinteresseforsikringer, reduseres assurandørenes ansvar forholdsmessig.

  Reglene i første ledd er ikke til hinder for at sikrede i tillegg til kaskointeresseforsikring og fraktinteresseforsikring tegner forsikring med åpen forsikringsverdi mot tap av et eksisterende tidscerteparti eller en kontrakt for en serie operasjoner. Får sikrede utbetalt erstatning under en slik forsikring, reduseres fraktinteresseassurandørens ansvar etter § 18-40 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-42. Limitations on the right to insure separately against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-4.