Translations

Scroll to the top

Kapittel 12: Skade

 • § 12-1. Hovedregel om assurandørens ansvar

  Er fartøyet blitt skadet uten at reglene om totaltap kommer til anvendelse, svarer assurandøren for omkostningene ved å reparere skaden slik at fartøyet blir som det var før skaden inntraff.

  Ansvaret inntrer etter hvert som reparasjonsomkostningene påløper.

  Har reparasjonen medført særlige fordeler for sikrede ved at fartøyet er blitt forsterket eller utstyret forbedret, skal det skje fradrag i erstatningen, begrenset til de meromkostninger som forsterkningen eller forbedringen har foranlediget.

  Hvis en fullstendig utbedring av skadene er umulig, men fartøyet oppfyller kravene til teknisk og operativ sikkerhet og kan gjøres tjenlig til sitt formål ved en mindre omfattende reparasjon, svarer assurandøren, i tillegg til reparasjonsomkostningene, for verdiforringelsen. Vil fullstendig utbedring av skadene medføre urimelige omkostninger, kan assurandøren kreve sitt ansvar begrenset til hva den mindre omfattende reparasjonen vil koste, med tillegg av verdiforringelsen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-1. Main rule concerning liability of the insurer

  The text itself has not been amended in the 2013 Plan, but some amendments have been made to the Commentary. This Clause contains the substantive main rules concerning the extent of the insurer’s liability for repair costs and supersedes the relevant Nordic Insurance Contracts Acts to the effect...

 • § 12-2. Erstatning for ureparert skade

  Selv om reparasjonen ikke er utført, kan sikrede kreve skaden gjort opp ved forsikringsperiodens opphør. 

  Erstatningen beregnes på grunnlag av den skjønnsmessig anslåtte reduksjonen i fartøyets markedsverdi på grunn av skaden på opphørstidspunktet, men ikke utover de skjønnsmessig anslåtte reparasjonsomkostningene. Anslåtte fellesutgifter erstattes ikke, unntatt 50 % av anslått dokk- og kaileie.

  Assurandøren er ikke ansvarlig for ureparert skade dersom fartøyet går totaltapt eller er kondemnabelt etter § 11-3 før forsikringen opphører. Dette gjelder også dersom totaltapet ikke er dekket under denne forsikringen. 

  Ved overdragelse av fartøyet kan sikrede transportere erstatningskrav for kjente skader til kjøper.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-2. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was amended in the 2007 version. It was further amended in the 2010 version. According to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), the main rule is that the assured is entitled to full compensation for his economic loss, regardless of whether or not the damage is...

 • § 12-3. Utilstrekkelig vedlikehold m.v.

  Assurandøren svarer ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den eller de deler av skroget, maskineriet eller utstyret, som ikke var i forsvarlig stand som følge av slitasje, tæring, råttenhet, utilstrekkelig vedlikehold eller lignende årsaker.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-3. Inadequate maintenance, etc.

  Sub-clause 2 was deleted in the 2007 version. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was also amended in the 2007 version in connection with the amendments to Cl. 3-22. The provision regulates the extent to which the assured is entitled to compensati...

 • § 12-4. Konstruksjonsfeil m.v.

  Er skaden en følge av konstruksjonsfeil eller materialfeil svarer assurandøren ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den eller de deler av skroget, maskineriet eller utstyret, som ikke var i forsvarlig stand, med mindre vedkommende del eller deler var godkjent av klassifikasjonsselskapet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-4. Error in design, etc.

  Introduction The scope of cover for parts suffering from errors in design and faulty material was extended in the 1996 Plan to apply to the whole vessel and not just parts of the main engine. Additional clarifications were introduced to the Commentary to Cl. 12-4 in connection with the 2007 versi...

 • § 12-5. Tap som ikke erstattes

  Assurandøren erstatter ikke:

  • kost og hyre til mannskapet og andre normale utgifter ved driften av fartøyet i den tid reparasjonen varer, uten særlig avtale om dette,
  • utgifter ved skifting, lagring og fjerning av last,
  • underbringelse av passasjerer,
  • gjenstander som normalt må skiftes ut flere ganger i fartøyets forventede levetid og som er tatt i bruk og benyttes ved fortøyning, sleping o.l., med mindre tapet er en følge av at fartøyet er sunket eller skyldes kollisjon, brann eller tyveri. Tilsvarende gjelder for presenninger,
  • sinkblokker, magnesiumblokker o.l. anbrakt som beskyttelse mot tæring.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-5. Losses that are not recoverable

  Sub-clause (f) was deleted in 2016.  The Commentary was amended in the 2019 Version. Cl. 176 of the 1964 Plan contained a number of limitations in the hull insurer’s liability for damage to the vessel . Furthermore, the Special Conditions contained provisions relating to bottom painting, which...

 • § 12-6. Utsatt reparasjon

  Hvis reparasjon ikke er utført innen fem år etter at skaden ble oppdaget, svarer assurandøren ikke for den fordyrelse av arbeidet som senere inntreffer.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-6. Deferred repairs

  The provision corresponds to Section 177 of the 1964 Plan. The provision was amended in the 2002 version. In the 1996 version, the rule was formulated as an absolute time-limit for carrying out repairs, setting the time-limit at five years after the damage occurred, cf. Cl. 12-6, first sentence, ...

 • § 12-7. Midlertidig reparasjon

  Assurandøren svarer for omkostningene ved en nødvendig midlertidig reparasjon når endelig reparasjon ikke kan utføres på det sted hvor fartøyet befinner seg.

  Blir en midlertidig reparasjon av den skadede gjenstand utført i andre tilfelle, svarer assurandøren for omkostningene opp til den besparelse den oppnår ved at den endelige reparasjonen blir utsatt, eller opp til 20 % p.a. av den avtalte kaskoverdien for den tid sikrede sparer, dersom dette beløp er større.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-7. Temporary repairs

  This Clause corresponds to Cl. 178 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 22. Sub-clause 1 is identical to Cl. 178 of the 1964 Plan and imposes full liability on the insurer for “necessary temporary repairs”. Temporary repairs are “necessary” when permanent repairs cannot be carried out in a...

 • § 12-8. Omkostninger anvendt for å påskynde reparasjonsarbeidet

  Hvis sikrede for å begrense sitt tidstap påskynder reparasjonen av den skadede gjenstanden ved ekstraordinære tiltak, er assurandørens ansvar for de omkostninger som derved påløper, begrenset til 20 % p.a. av den avtalte kaskoverdien for den tid som er innspart for sikrede. Besparelsen og ansvaret beregnes under ett for alle reparasjoner som utføres samtidig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-8. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause corresponds to Cl. 179 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 5.22. The Commentary was amended in the 2010 version. The Clause is based on the view of the loss-of-time problem which was discussed in the preceding sub-clause. When the assured takes extraordinary measures to save time...

 • § 12-9. Reparasjon av kondemnabelt fartøy

  Blir fartøyet reparert til tross for at vilkårene for kondemnasjon er oppfylt, er assurandørens ansvar begrenset til forsikringssummen med eventuelle tillegg etter § 4-19, men fratrukket vrakets verdi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-9. Repairs of a vessel that is condemnable

  The provision is intended as a defence for the insurer if the assured insists on making repairs. If the assured repairs the vessel because the insurer refused to approve a claim for condemnation, or the parties agree that repairs are expedient, the insurer can not invoke Cl. 12-9 if the actual...

 • § 12-10. Besiktelse av skadene

  Før skadene blir reparert, skal de besiktes av en representant for sikrede og en representant for assurandøren.

  Representantene skal avgi besiktelsesrapporter hvor de beskriver skadene og uttaler seg om den sannsynlige årsak til de enkelte skader, tidspunktet for deres inntreden og omkostningene ved å utbedre dem.

  Hvis en av partene forlanger det, skal representantene, før skaden blir reparert, avgi foreløpige rapporter hvor de skjønnsmessig anslår reparasjonsomkostningene.

  Er det uenighet mellom sikredes og assurandørens representant, kan partene tilkalle en uavhengig tredjepart som skal gi en begrunnet uttalelse om de spørsmål som blir forelagt vedkommende. Blir partene ikke enige om valg av tredjepart, oppnevnes denne av en nordisk dispasjør.

  Verken sikrede eller assurandøren kan begjære rettslig skjønn over skadene, med mindre dette er påbudt i vedkommende lands lovgivning.

  Lar sikrede uten tvingende grunn fartøyet reparere uten å avholde besiktelse eller uten å varsle assurandøren til denne, har sikrede, i tillegg til den bevisbyrde som følger av § 2-12, også bevisbyrden for at skaden ikke skyldes årsaker som ikke omfattes av forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-10. Survey of damage

  This Clause corresponds to Cl. 181 of the 1964 Plan. Sub-clause 4 was amended in the 2010 version. Sub-clauses 1-3 are identical to the 1964 Plan and concern survey of damage and the submission of survey reports by the parties’ representatives prior to repairs. In practice, sub-clauses 1 and 2...

 • § 12-11. Innhenting av anbud

  Assurandøren kan forlange at det blir innhentet anbud på reparasjonsarbeidet fra de verksteder den ønsker. Hvis sikrede ikke innhenter slike anbud, kan assurandøren gjøre det.

  Medfører innhenting av anbud tidstap ut over ti dager, regnet fra utsendelsen av anbudsinnbydelsen, erstatter assurandøren tidstapet med 20 % p.a. av den avtalte kaskoverdien i den overskytende tid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-11. Invitations to tender

  Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to demand that tenders be obtained. If the insurer is aware of the casualty, it must be his duty to clarify with the assured whether or not he will demand invitations to tender. If he fails to do so, he may not react if the assured commence...

 • § 12-12. Valg av reparasjonsverksted

  De innhentede anbud skal for sammenligningens skyld korrigeres ved at flyttingsutgiftene legges til anbudssummen.

  Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes, men assurandørens ansvar for omkostningene ved reparasjonen og flyttingen er begrenset til et beløp svarende til det beløp som ville ha blitt erstattet hvis det laveste korrigerte anbud var blitt antatt, pluss 20 % p.a. av den avtalte kaskoverdien for den tid sikrede sparer ved ikke å velge dette anbudet. Hvis drivstoffbehovet for flyttingen er redusert ved å ikke velge det laveste korrigerte anbudet, skal assurandørens maksimale ansvar økes ytterligere med opptil USD 40 (eller tilsvarende i polisens valuta) per tonn spart CO2 utslipp.

  Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført ved et av de verksteder som har gitt anbud, kan sikrede kreve at anbudet fra dette verkstedet settes ut av betraktning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-12. Choice of repair yard

  The Clause was amended in the 2023 Version by introducing an increase in the maximum contribution from hull insurers in case fuel consumption for removal can be reduced by choosing a more expensive yard than the cheapest. The Commentary to sub-clause 3 was also amended by introducing an example a...

 • § 12-13. Flytting av fartøyet

  Med den begrensning som følger av § 12-12, svarer assurandøren for omkostningene ved flytting av fartøyet til verksted, herunder kost og hyre til nødvendig mannskap, bunkers og lignende direkte utgifter ved driften av fartøyet i den tid som medgår. Hvis flyttingen medfører besparelser for sikrede, fratrekkes et tilsvarende beløp.

  Har en annen assurandør uttrykkelig fralagt seg ansvaret under flyttingen i henhold til § 3-20, svarer den assurandøren som er ansvarlig for fartøyets skader, også for tap som oppstår under eller som følge av flyttingen, og som ellers ville ha blitt erstattet av den andre assurandøren.

  Assurandøren kan fralegge seg ethvert ansvar under flyttingen overensstemmende med § 3-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-13. Removal of the vessel

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The removal of the ship to the repair yard constitutes part of the repairs, and the costs of the removal must therefore be covered by the insurer, cf. sub-clause 1 . The costs of removal first and foremost cover costs of bunkers, towage if the ship...

 • § 12-14. Fordeling av fellesomkostninger

  Er det påløpt omkostninger som er felles for reparasjonsarbeider som assurandøren svarer for og arbeider som ikke omfattes av forsikringen, skal disse omkostningene fordeles skjønnsmessig under hensyn til hva arbeidene har kostet. Utgifter til tørrdokk og kaileie skal imidlertid fordeles under hensyn til den tid de erstatningsmessige og de ikke-erstatningsmessige arbeidene ville ha tatt, dersom de to gruppene av arbeider var blitt utført hver for seg.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-14. Apportionment of common expenses

  Cl. 12-14 was slightly amended in 2016, and the Commentary was largely rewritten to reflect current adjusting practice. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to more than one category of work effected during a stay at a single port or place of repairs. Accordin...

 • § 12-15. Isfradrag

  Skade som skyldes støt mot eller berøring med is - sammenstøt med isfjell i rom sjø unntatt - erstattes med fradrag som fastsatt i forsikringsavtalen. I tillegg kommer egenandelen som nevnt i § 12-18, første ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-15. Ice damage deductions

  The  second sentence was added in 2016. For the sake of clarity, the new sentence emphasizes that the ice damage deduction comes in addition to the general deductible under Cl. 12-18, sub-clause 1. In line with the general deductible provision in Cl. 12-18 and other clauses of similar nature, it ...

 • § 12-16. Maskinfradrag

  Skade på maskineriet med tilbehør som gjelder fremdrift eller drift av fartøyet erstattes med fradrag som nevnt i forsikringsavtalen. I tillegg kommer egenandelen som nevnt i § 12-18, første ledd.

  Slikt maskinfradrag gjøres dog ikke hvis skaden er en følge av:

  • at fartøyet har vært utsatt for grunnstøtning, sammenstøt eller støtning,
  • vanninntrenging eller oversvømmelse av området hvor det skadde maskineriet eller tilbehøret er installert, eller
  • brann eller eksplosjon, med mindre det er oppstått i området som inneholder det skadde maskineriet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-16. Machinery damage deductions

  Cl. 12-16 provides for a machinery damage deduction in addition to the standard deductible which the parties can activate by agreeing on the amount to be deducted, cf. sub-clause 1 . Such a deduction may have a certain deterrent effect and it provides flexibility in the underwriting process. For...

 • § 12-17. Erstatning uten fradrag

  Uten fradrag etter § 12-15 og § 12-16 erstattes:

  • tap som omfattes av § 12-1 fjerde ledd, § 12-11 annet ledd og § 12-13,
  • ubrukte reservegjenstander som skades eller går tapt,
  • midlertidig reparasjon.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-17. Compensation without deductions

  Certain losses are covered without deductions. This applies to depreciation in value under Cl. 12-1, sub-clause 4, normal loss of time under Cl. 12-11, sub-clause 2, costs of removal under Cl. 12-13, unused spare parts and temporary repairs. In practice, “shifting” within the port area is not...

 • § 12-18. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen.

  Skade som skyldes hårdtvær eller gange i is, og som er oppstått i tiden fra avgangen fra en havn til anløpet av den neste, regnes som ett enkelt havari.

  Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr. § 4-5, og tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, erstattes uten egenandel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-18. Deductible

  In Cl. 189, sub-clause 1, of the 1964 Plan the deductible (formerly “the franchise”) was set at one-thousandth of the sum insured, however, not less than NOK 1,000 and not more than NOK 10,000. The Special Conditions left the deductible to the parties’ negotiations, however, and this approach has...

 • § 12-19. Grunnlaget for beregning av fradrag etter § 12-15 til § 12-18 og § 3-15

  Fradrag etter § 3-15 annet ledd, § 12-15, § 12-16 og § 12-18 beregnes av den fulle erstatning etter Planen og forsikringsvilkårene før fradrag etter noen av disse paragrafene er gjort.

  Fradrag gjøres også når skade på fartøyet erstattes etter § 4-7 jfr. § 4-12 første ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-19. Basis for calculation of deductions according to Clauses 12-15 to 12-18 and Clause 3-15

  This Clause corresponds to Cl. 190 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is identical to the 1964 Plan, but a reference to Cl. 3-15, sub-clause 2, which contains a new deduction provision relating to the situation where a vessel proceeds beyond conditional trading areas, has been introduced. The provisi...