Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-1: Alminnelige regler om kaskoforsikringens omfang

 • § 18-2. Hva forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter:

  • MOUens skrog og overbygg,
  • alt av maskiner, utstyr, anlegg og reservegjenstander som:
   1. tilhører sikrede eller er lånt, leiet eller kjøpt med påhefte av salgspant eller lignende forbehold, og
   2. befinner seg ombord, over vann, under vann eller i borehullet/brønnen,
  • ombordværende bunkers og smøreolje.

   

  Forsikringen omfatter ikke:

  • proviant, maskin- og dekksrekvisita og andre gjenstander bestemt til forbruk,
  • helikoptre,
  • tegninger, planer, spesifikasjoner, journaler o.l.,
  • miniubåter og fjernstyrt undervannsutstyr under operasjon.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-2. Objects insured

  This Clause corresponds to Cl. 18-2 of the 1996 Plan but was edited in the 2013 Plan. This provision is divided into two and patterned on Cl. 10-1 and Cl. 10-2. Cl. 18-2 regulates the objects of the insurance, while the cover of objects removed from the MOU is contained in Cl. 18-3. Sub-clause 1 ...

 • § 18-3. Gjenstander som midlertidig er fjernet eller separert fra MOUen

  Forsikringen omfatter:

  • Gjenstander nevnt under § 18-2 første ledd litra (b) som:
   1. befinner seg ombord i fartøy, innretning eller fast installasjon, som er fortøyet til eller befinner seg i nærheten av den forsikrede MOUen og er benyttet i forbindelse med denne, eller
   2. midlertidig er fjernet fra MOUen for reparasjon, ombygging, lagring eller lignende,
   3. er under lagring eller i transitt til/fra lagringsplassen, uten å være omfattet av punkt (2).
    Forsikringssummen for slike gjenstander utgjør 10 % av MOUens kaskoforsikringssum. § 2-4 gjelder ikke. Det beregnes separat egenandel.
  • MOUens fortøynings-/forankringssystem o.l. som er lagt ut for MOUen på stedet.
  • BOP som etterlates på brønnhodet eller tilliggende områder på havbunnen på grunn av:
   1. et havari som omfattes av forsikringen, eller
   2. foranstaltninger for å unngå et slikt havari.
  • Bøyer, risers, umbilicals og tilhørende undervannsutstyr som er installert på stedet og eies av sikrede, eller som sikrede er kontraktsmessig forpliktet til å forsikre.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-3. Objects temporarily removed or separated etc. from the MOU

  This Clause corresponds to Cl. 18-3 of the 1996 Plan but was edited and amended in the 2013 Plan. The provision supersedes the provision relating to “insurance of objects removed from the vessel ” in Cl. 10-2, which does not quite fit in with insurance of MOUs. Sub-clause (a) corresponds to Cl....

 • § 18-4. Tap som skyldes alminnelig bruk

  Assurandøren svarer ikke for tap som er en normal følge av bruken av den forsikrede MOUen og dens tilbehør.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-4. Loss due to ordinary use

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-3.

 • § 18-5. Forlengelse av forsikringen

  Har MOUen ved utløpet av forsikringstiden skader som assurandøren er ansvarlig for, og som er av den art at en reparasjon må ansees påkrevet av hensyn til MOUens evne til å oppfylle kravene til teknisk og operativ sikkerhet, forlenges forsikringen inntil MOUen har ankommet et sted hvor endelig reparasjon kan skje. Blir reparasjonen utført på dette sted, forlenges forsikringen inntil reparasjonen er ferdig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-5. Extension of the insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-10. 

 • § 18-6. Assurandørens ansvar når MOUen blir berget av sikrede

  Blir MOUen berget av et fartøy eller annen enhet som tilhører sikrede, svarer assurandøren som om bergningen var utført av tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-6. Liability of the insurer if the MOU is salvaged by the assured

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-11.

 • § 18-7. Reduksjon av ansvaret på grunn av interesseforsikring

  Får sikrede utbetalt erstatning under en kaskointeresseforsikring eller en fraktinteresseforsikring, og det utbetalte beløp under de respektive forsikringene overstiger 25 % av den avtalte forsikringsverdien etter § 18-1 (a) for kaskoforsikringen mot samme fare, reduseres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-7. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is by and large verbatim the same as Cl. 10-12 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-12.