Translations

Scroll to the top

Forord

Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Versjon 2023

Basert på Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 2010

Den Nordiske Sjøforsikringsplanen av 2013 har sitt grunnlag i en avtale datert 3. november 2010 (sist endret 9. desember 2016) med tillegg datert 21. august 2019 mellom:

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
og
Danske Rederier,
Rederierna i Finland,
Norges Rederiforbund og
Svensk Sjöfart.

Denne avtalen fastsetter at dokumentet skal hete “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med følgende undertittel; “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (heretter kalt “Planen”).

Avtalen etablerer en permanent revisjonskomité (Standing Revision Committee (SRC)) med det formål å utarbeide Planen. Avtalepartene kan foreslå endringer i Planen. Dersom medlemmene er enige om at det skal gjøres slike endringer, skal SRC utarbeide endringene i Planteksten og motivene på engelsk.

Følgende personer er oppnevnt som medlemmer i den permanente revisjonskomiteen (SRC) for Versjon 2023:

Leder
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, dr. juris, Nordisk Institutt for Sjørett

Sekretær
Amund Bjøranger Tørum, Professor, dr. juris, Nestleder for Nordisk Institutt for Sjørett
Maria Linn Riis, Stipendiat, Nordisk Institutt for Sjørett

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Roar Sanden, Legal Director, Norwegian Hull Club
Tore Høisæther, Chairman – Director Special Projects, Fender Marine
Magne Andersen, Attorney-at-Law, Nordisk Skibsrederforening
Anders Hovelsrud, Insurance Director, Den Norske Krigsforsikring for Skib
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Ronny Hindersson, Head of H&M Claims, Alandia
Johan Kahlmeter, Area Manager Team Sweden, The Swedish Club

Nordiske Rederiforbund
Karoline Bøhler, Advokat, Insurance and CSR Manager, Norges Rederiforbund
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services AS
Svein Bergstad, Insurance Director, Altera Infrastructure
Claes Westman, Head of Marine Insurance, A.P. Møller-Maersk A/S
Anne Mentz Hansen, Senior Claims Manager, TORM A/S
Jörgen Sköld, Styreleder, Svenska Orientlinjen
Mikael Livijn, Advokat, Wallenius Marine AB
Mervi Pyökäri, Head of Legal, Finnlines

Nordiske dispasjører
Bjørn Slaatten, Dispasjør

I tillegg har Eivind Killengreen, varamedlem av SRC for rederiforbundene, og Nils Christian Evensen (fra meglerfirmaet Willis Towers Watson AS), som representerte rederiforbundene uten å være medlem av SRC, deltatt i revisjonen.

Et fokus i denne revisjonen har vært bærekraft. Både Cefor og rederiforbundene i de nordiske landene støtter FNs bærekraftsmål, og i denne nye versjonen av Nordisk Sjøforsikringsplan har §§ 12-12 og 18-29 blitt endret for å reflektere dette.

Planen fortsetter å være under kontinuerlig evaluering og det er intensjonen til partene til Nordisk Sjøforsikringsplan-avtalen å finne ytterligere måter å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Det skal anses i Planens ånd at partene til forsikringsavtalen strekker seg mot å finne mer ESG-vennlige måter å operere på og justere krav under denne Planen.

SRC besluttet at endringer i Planteksten og motivene i forhold til Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Versjon 2019 skal fremheves i teksten og påpekes i dette forordet. Hvor endringene er dominerende, er overskriften eller underoverskriften uthevet. Det er gjort en innsats for å implementere kjønnsnøytralitet i Planteksten og motivene, i tillegg til å erstatte ordet «skip» med det bredere «fartøy».

SRC har vedtatt følgende endringer for inkorporering i Planen, Versjon 2023:

 1. § 2-17: Første ledd ble endret ved å ta bort henvisningen til Frankrike, Russland og Kina. Dette følger samme linje som tilsvarende bestemmelser i det engelske markedet. Videre var referansen til Frankrike unødvendig fordi det samme følger av henvisningen til EU. Referansen til Russland var problematisk som følge av utbruddet av krigen mellom Russland og Ukraina og risikoen for motsanksjoner fra Russland, som medførte en usikkerhet for partene.

 2. § 5-4: Tredje ledd ble forenklet og endret for å samsvare med «United States Prime Rate» per 1. januar det året forsikringsavtalen trer i kraft. Endringen ble gjort først og fremst på grunn av det britiske finanstilsynets beslutning om at LIBOR skal opphøre, og mangelen på en generelt akseptert erstatning. Rentenivået skal nå baseres på «United States Prime Rate», som er en generelt benyttet, korttids lånerente i USAs banksystem.

 3. § 5-23: Den tidligere tidsbegrensningen på seks måneder for å kreve erstatning ble utvidet til tolv måneder. Dette er i samsvar med den lignende regelen i den norske Forsikringsavtaleloven § 8-5 første ledd.

 4. Kapittel 7: Kapittel 7 ble gjennomgående endret for å samsvare med endringen i § 9-2 som gjelder hovedassurandørens bemyndigelse. § 7-1 annet og tredje ledd ble endret, nytt fjerde og femte ledd ble lagt til og motivene til første ledd ble endret.

  Følgende paragrafer har fått materielle endringer:

  • § 7-1 annet ledd andre og tredje setning ble endret ved å legge til at melding om pantsettelse får virkning fra den er meddelt assurandør eller «hovedassurandør, jf. § 9-2, tredje ledd litra a.»

  • § 7-1 tredje ledd ble endret slik at den inkluderer en referanse til hovedassurandør i samsvar med § 9-2 fjerde ledd.

  • § 7-1 fjerde ledd er nytt og fastsetter at «Særskilte vilkår fra panthaver som skal inkluderes i forsikringsavtalen utover reglene som følger av §§ 7-2 til 7-4, får ikke virkning med mindre og inntil de er spesifikt godkjent av assurandøren. Dersom koassurandørene er representert ved en hovedassurandør, er hovedassurandøren bemyndiget til å akseptere slike særskilte vilkår på vegne av koassurandørene, forutsatt at de særskilte vilkårene er innenfor det som er ansett som vanlig markedspraksis, jf. § 9-2 tredje ledd bokstav b.»

  • § 7-1 femte ledd er nytt og fastsetter at «Hvis et fartøy er forsikret som del av en flåte, skal hvert enkelt fartøy anses å være forsikret for seg når det gjelder: (i) endring eller oppsigelse (jf. § 7-2), og (ii) motregning (jf. § 7-4 sjette ledd).» Hensikten med endringen er å etablere en forhåndsbestemt regel som tar utgangspunkt i markedspraksis, og at regelen har til hensikt å fasilitere bruk av Kapittel 7 i internasjonale låneavtaler.

  • § 7-3 første ledd ble endret for å fastsette eksplisitt at også «sikkerhetsstillelse for tap eller ansvar dekket under forsikringen» kan gis uten deltakelse fra panthaveren. Intensjonen er å klargjøre at sikrede, uten deltakelse fra panthaveren, er bemyndiget til å stille sikkerhet til tredjeparter når det gjelder tap eller ansvar som er dekket under forsikringen.

  • § 7-4 femte ledd andre setning ble lagt til for den situasjonen at hovedassurandøren har stilt sikkerhet (jf. § 7-3 første ledd). Referansen til § 9-7 annet ledd fastsetter at hovedassurandørens interesse har prioritet i disse situasjonene.

   

 5. § 8-2: Et nytt annet ledd ble lagt til for å fremheve at ansvaret mellom sikrede og medforsikrede tredjeparter overfor hverandre ikke skal bli ekskludert eller frafalt på grunn av medforsikring. Den nye bestemmelsen er i tråd med norsk bakgrunnsrett hvor medforsikring er ment å gi økonomisk dekning for ethvert ansvar som medforsikrede kan få overfor sikrede, men hvor det ikke skal påvirke ansvaret mellom sikrede og medforsikrede. Bestemmelsen er nødvendig for å fravike avgjørelsen i den nylige «Ocean Victory»-saken fra den engelske Supreme Court. Tilsvarende endringer har blitt gjennomført i BARECON 2017 og endringer av IG Pooling Agreement og P&I club-regler.

 6. § 9-2: Tredje og fjerde ledd er nye. Formålet er å klargjøre hovedassurandørens myndighet til å opptre på vegne av koassurandørene, og å fremheve de administrative fordelene ved å ha en hovedassurandør. § 9-2 tredje ledd litra (a) klargjør hovedassurandørens bemyndigelse til å motta melding om pantsettelse i henhold til § 7-1 annet ledd, på vegne av koassurandørene, og dermed med effekt for koassurandørene. Litra (b) gjør det enklere for panthaveren å fremsette og avtale særlige vilkår, som er til fordel for sikrede, dennes långivere og panthavere.

 7. § 9-7: Paragrafen ble endret ved å legge til koassurandører, i tillegg til en endring fra uttrykket «garanti» til «sikkerhet».

 8. § 10-8: Litra (d), som beskriver dekningen for skade på fartøyet når det er forsikret på «strandingsvilkår», ble endret i første og siste alternativ. I tilfelle fartøyet har støtt på grunn, er det nå ansett som grunnstøting enten fartøyet må komme av ved assistanse eller ved egen hjelp. I siste alternativ er det tidligere uttrykket «maskinrommet» endret til «områder som inneholder maskineri eller batteripakker».

 9. § 12-12: Paragrafen ble endret ved å introdusere en økning i maksimalt bidrag fra kaskoassurandøren i tilfeller hvor drivstoff-forbruk ved flytting kan reduseres ved å velge et mer kostbart verksted enn det rimeligste. Annet ledd andre setning er ny og innebærer et insentiv i form av ekstra utbetaling (i tillegg til 20%-regelen), som kommer til anvendelse på reparasjonsalternativer som krever relativt kortere flytting med korresponderende lavere utslipp som følge av reduksjon i drivstoff-forbruk.

 10. § 12-16: Første ledd ble endret for å klargjøre unntaket. Ordlyden i annet ledd litra (b) ble endret fra «at maskinrommet er blitt satt helt eller delvis under vann» til «vanninntrenging eller oversvømmelse av området hvor det skadde maskineriet eller tilbehøret er installert, eller». Unntaket i litra (c) ble endret ved å bytte ut det smale konseptet «maskinrommet» med det nøytrale og bredere «området», som følge av utformingen av moderne fartøy som ofte har mer enn ett område som inneholder utstyr for fremdrift og energiforsyning.

 11. § 15-11: Tidsbegrensningen for å etablere totaltap av fartøyet ble utvidet fra seks til tolv måneder.

 12. Kapittel 16: Tidstaps-vilkårene ble revidert for å få en konsistent terminologi, forenkle og omstrukturere bestemmelsene, og også for å gjøre noen materielle endringer. Begrepet «tap» ble endret til «sikredes tap av inntekt» for å fremheve at tidstapsforsikring dekker sikredes tap av inntekt og ikke inntekt knyttet til fartøyet. Av samme grunn, ble uttrykket «inntektsgivende virksomhet» lagt til i den engelske versjonen i stedet for fartøyets «inntekt», slik det opprinnelig var benyttet i den norske oversettelsen. Formålet med disse endringene er å klargjøre dekningen. Motivene er for det meste skrevet om.

  1. I følgende paragrafer er terminologien endret og/eller det har blitt gjort språklige endringer uten materielle endringer: §§ 16-1, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9 første ledd, 16-11 annet og tredje ledd, 16-13 og 16-14.

  2. Følgende paragrafer har blitt endret med materielle endringer:
   • § 16-2 fastsetter nå at det er avgjørende hvorvidt sikrede er berettiget til totaltapserstatning etter gjeldende kaskoforsikring. Kravet i den tidligere bestemmelsen om at vilkårene var akseptert av assurandøren er tatt bort. Dersom ingen kaskoforsikring er i kraft, skal vurderingen baseres på Planen.

   • § 16-9 gjelder nå like fullt for alle kaskovilkår enten de er basert på Planen eller ikke, og uavhengig av om assurandøren har akseptert andre vilkår. Annet ledd beskriver hvordan anbud skal korrigeres med tanke på sammenligning. Tredje ledd fastsetter en endret begrensning for assurandørens ansvar. Fjerde ledd samsvarer med tidligere annet ledd, men er endret slik at det samsvarer med § 12-12 tredje ledd.

   • § 16-11 er utvidet til å dekke alle tiltak for å avverge eller begrense tap, og ikke kun kostnader for å spare tid, jf. tittelen og første ledd. Som en videreføring av dette, er det lagt til en ny siste setning i første ledd som fastsetter at «Kapittel 4, del 2 skal ikke gjelde.»

   • § 16-12 har et nytt første ledd som erstatter tidligere første til tredje ledd. De materielle endringene er begrenset til lik fordeling mellom havariene, etter utløpet av egenandelsperioden, hvor ikke eiers arbeid er berørt. Annet ledd samsvarer med tidligere fjerde ledd, og inneholder kun en mindre justering som følge av reorganiseringen av tidligere ledd en til tre til et nytt første ledd.

   • § 16-15 første ledd ble endret for å omfatte dekning av lønn og vedlikehold av mannskapet. Annet ledd ble endret for å omfatte tap av tid under flytting etter reparasjoner.

   

 13. Kapittel 17: Avsnitt 2 om kaskoforsikring ble oppdatert med språklige endringer og endringer for å samsvare med kapittel 16 i §§ 17-34 til 17-37.

 14. § 17-7A: Første ledd siste setning med krav om å varsle assurandøren før fartøyet forlater havn, er tatt bort, fordi det ikke er ansett som relevant.

 15. § 17-13: Det smale konseptet «maskinrommet» ble erstattet med det nøytrale og bredere uttrykket «området», jf. § 12-16 med motiver.

 16. § 17-22: Ordlyden ble endret ved å legge til en ny litra (e). Litra (e) ekskluderer krav for «forringelse eller forurensning av fangsten som følge av manglende tilpassede rutiner for håndtering av fangst om bord.»

 17. Kapittel 18: Avsnitt 4 Tidstapsforsikring ble endret for å samsvare med endringene som er gjort i kapittel 16 Tidstapsforsikring.

 18. §18-29: Paragrafen ble endret for å samsvare med endringene i § 12-12 ved å introdusere en økning i maksimalt bidrag fra kaskoassurandøren i tilfeller hvor drivstoff-forbruk ved flytting kan reduseres ved å velge et mer kostbart verksted enn det rimeligste.

 19. § 18-59: En begrensing ble lagt til i tredje ledd, som nå fastsetter at forsikringen ikke dekker gjenstander som er lagret på land.

 20. § 18-69: Tidsbegrensingen for å fastsette totaltap av MOUen ble utvidet fra seks til tolv måneder, i samsvar med endringen i § 15-11.

 21. § 18-73: Ordlyden «eller rekvirert til bruk» ble tatt ut fra Planteksten fordi slik rekvirering ikke lenger er dekket.

 22. Kapittel 20: Tittelen på kapittelet ble endret for å reflektere at noen fartøy uten klasse faktisk har fartsområde i henhold til dets sertifikat. Flere paragrafer i kapittel 20 ble også endret for å samsvare med endringene i kapittel 17 og § 12-16.

 23. § 20-4 (a): Et unntak ble akseptert der hvor fartøyet har passende klasse eller sertifikat fra relevant myndighet, eller det samme er skriftlig avtalt av assurandøren eller uttrykkelig nevnt i polisen.

 24. § 20-9 (b): Et unntak ble akseptert der hvor fartøyet har passende klasse eller sertifikat fra relevant myndighet, eller det samme er skriftlig avtalt av assurandøren eller uttrykkelig nevnt i polisen.

 25. § 20-10: Begrepet «maskinrommet» ble endret til det nøytrale og bredere «området», som følge av utformingen av moderne fartøy som ofte har mer enn ett område som inneholder maskineri for fremdrift og drift av fartøyet (jf. motivene til § 12-16).

 26. Ny § 20-16: Paragrafen er identisk med § 10-6 og ny for kapittel 20 i 2023 versjonen av Planen.

 27. Ny § 20-17: Paragrafen er identisk med § 10-7 og ny for kapittel 20 i 2023 versjonen av Planen.

 28. Ny § 20-18: Paragrafen ble flyttet fra tidligere § 20-16 og endret for å være identisk med § 10-8.

I forbindelse med ovennevnte endringer er det også gjort endringer i motivene til de respektive bestemmelsene. Endringer er samtidig også gjort i motivene til andre bestemmelser der disse endringene er nevnt. Det er også gjort endringer flere steder i motivene i bestemmelser som ikke er endret, men der revisjonskomiteen har funnet at de tidligere motiver var upraktiske, misvisende eller kunne bli misforstått. Dette gjelder følgende paragrafer:

 1. § 4-5: Motivene ble endret for å klargjøre at kostnader i forbindelse med et krav inkluderer både utgifter og honorar for tjenestene som er utført.

 2. § 5-2: Setningen “If the insurer has given responsibility for drafting the adjustment to an average adjuster as per Cl. 5-2, and the assured or insurer does not accept the adjustment, they may use their right under Cl. 5-5 to demand that the adjustment is submitted to a Nordic average adjuster for its opinion before the dispute is brought before the courts” ble lagt til.

 3. § 10-1: Motivene ble endret for å klargjøre konseptet «tilbehør» som nå er definert som å inkludere også “digital, navigation and communication equipment.”

 4. § 12-3: I motivene ble definisjonen av korrosjon tatt ut, og ordet «ordinary» ble lagt til for å klargjøre hvilken type korrosjon som er ekskludert fra dekningen. Dette er forklart nærmere ved å inkludere et eksempel på når korrosjon kan være dekningsberettiget under § 12-3.

 5. § 12-5: Litra (a) ble endret i motivene med det formålet å understreke og klargjøre den særlige avtale-regelen mellom sikrede og hovedassurandøren i § 12-5. Årsaken er at intensjonen for å etablere en praksis for særlig avtale mellom sikrede og hovedassurandøren ikke har blitt fulgt opp. Motivene fremhever nå at assurandøren må respondere raskt og passende når sikrede ber om slik særlig avtale. Dersom assurandøren ikke gir et konkret svar innen rimelig tid til en slik spesifikk forespørsel fra sikrede, kan sikrede anse forespørselen som akseptert av assurandøren.

 6. § 12-12: Motivene til tredje ledd ble endret ved å introdusere et eksempel på hva som skal anses som «særlige omstendigheter» som gir sikrede rett til å kreve at et anbud skal settes ut av betraktning.

 7. § 18-17: Nye motiver ble lagt til for å klargjøre assurandørens ansvar for nødvendige utgifter for å utføre reparasjoner, jf. § 12-1. Hovedpoenget er at kaskoassurandøren vil dekke kostnader som er strengt nødvendige for reparasjoner og/eller erstatning av forsikret eiendom, herunder dekompresjon av utstyr, sikker frakobling for reparasjoner og/eller tilbakekobling av den forsikrede MOUen ved tilbakekomst. Andre konsekvenstap eller indirekte tap som pådras i forbindelse med slik frakobling eller tilbakekobling og/eller under perioden for skadereparasjoner, er utenfor dekningsområdet for kaskoforsikringen.

Ved endringen av motivene ble også henvisningene til historikken bak vilkårsutviklingen fjernet for å lette lesningen og forståelse av motivene.

For bestemmelser der det ikke er gjort endringer i motivene er den historiske utvikling ikke fjernet. I motivene til disse bestemmelsene er det henvist både til Planen som var i kraft før 1996 Planen, Norsk Sjøforsikringsplan av 1964 (1964 Planen), og forskjellige forsikringsvilkår og praksis. Forsikringsvilkårene det henvises til er Vilkår for kaskoforsikring utgitt av Sjøassurandørernes Centralforening (Cefor) og De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår (PFV). Forkortelsen Cefor står for Cefor Form 246 A fra oktober 1995, mens PFV er forkortelse for De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår 1. januar 1995.

Språket i Planen og motivene er engelsk. Planen oversettes til de nordiske språkene.

Planens Versjon 2023 vil formelt tre i kraft 1. januar 2023. Endringer er markert i både den trykte og elektroniske versjonen av Planen. Cefor har opphavsretten og er ansvarlig for trykkingen av Planen og publiseringen av webutgaven av Planen og motivene. Internettadressen er nordicplan.org. Planen er også tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett.

Avslutningsvis ønsker den permanente revisjonskomiteen å påpeke at Planen er en fremforhandlet standardisert forsikringsavtale kun for å eksemplifisere. Planen er ikke bindende for partene i denne avtalen. Parter som inngår en forsikringsavtale står helt fritt til å avtale andre vilkår eller gjøre modifikasjoner i en hvilken som helst del av Planen og dens bestemmelser.

 

Oslo, 15. september 2022

Trine-Lise Wilhelmsen, Leder

Amund Bjøranger Tørum, Sekretær
Maria Linn Riis, Sekretær