Translations

Scroll to the top

Kapittel 13: Sikredes ansvar for sammenstøt eller støtning

 • § 13-1. Omfanget av assurandørens ansvar

  Assurandøren holder sikrede skadesløs for ansvar som sikrede blir pålagt for tap som fartøyet med tilbehør, utstyr og last, eller slepebåt som fartøyet benytter, har voldt ved sammenstøt eller støtning.

  Assurandøren dekker likevel ikke for:

  • ansvar som oppstår mens fartøyet foretar slepning, eller som er forårsaket av slepningen, med mindre denne skjer i forbindelse med en bergning som omhandlet i § 3-12 annet ledd,
  • ansvar for skade på person eller tap av liv,
  • annet tap tilføyet passasjerer og mannskap på det forsikrede fartøy,
  • ansvar for skade på eller tap av last, andre gjenstander ombord i det forsikrede fartøy, eller utstyr som fartøyet benytter,
  • ansvar overfor befraktere eller andre hvis interesse er knyttet til det forsikrede fartøy,
  • ansvar for forurensningsskader og skader ved brann eller eksplosjon voldt av olje eller andre flytende eller flyktige stoffer, kontaminasjonsskader voldt av radioaktive stoffer og skader på korallrev og andre miljøskader. Assurandøren er likevel ansvarlig hvis sikrede ved sammenstøt med annet fartøy blir pålagt ansvar for slike skader på dette fartøy med tilbehør og last,
  • ansvar for tap som last eller bunkers volder etter grunnstøtning eller støtning mot is,
  • ansvar for tap voldt ved fartøyets bruk av anker, fortøynings- og slepegods, laste- og losseinnretninger, landganger o.l. og ansvar for skade på eller tap av disse gjenstander,
  • ansvar for fjerning av vraket av det forsikrede fartøyet og for ferdselshindringer skapt av det forsikrede fartøyet,
  • refusjon av beløp som tredjepart har betalt som erstatning for tap som nevnt under (a) til (i).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-1. Scope of liability of the insurer

  The wording was amended editorially in the 2013 Plan in order to better protect the insurer form being subject to a direct action in a non-Nordic country, cf. the corresponding amendments made to Cl. 4-17. Sub-clause 1 contains a specific statement of the liability the hull insurer shall cover. (...

 • § 13-2. Ansvarsbegrensning på grunnlag av flere fartøys tonnasje eller verdi

  Blir sikredes ansvar begrenset på grunnlag av flere fartøys tonnasje eller verdi, og er disse fartøy forsikret hos forskjellige assurandører, svarer hver enkelt assurandør for den del av ansvaret som tilsvarer vedkommende fartøys tonnasje eller verdi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-2. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one vessel

  Where a tug and tow, or a string of barges, become involved in a collision, the calculation of the liable shipowner’s limit of liability may cause problems. In certain cases, the owner will be liable along with several of the involved vessels, insofar as the limit of liability is calculated on th...

 • § 13-3. Grensen for assurandørens ansvar ved et enkelt havari

  For erstatningsansvar som er forårsaket ved et enkelt havari, svarer assurandøren inntil et beløp tilsvarende forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-3. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  In addition to the Commentary on the Clause contained in the Commentary on Cl. 4-18, the following should be mentioned: Practical considerations seem to call for using the vessel’s limitation amount as a limit for the hull insurers’ liability for collision compensation. In that event, the need to...

 • § 13-4. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen.

  Saksomkostninger, jfr. § 4-4, omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr. § 4-5, og tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12, erstattes uten egenandel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 13-4. Deductible

  The provision is worded in accordance with the same principles as the provision concerning deductible for hull damage, Cl. 12-18, and reference is made to the Commentary on that Clause. A provision has furthermore been added in Cl. 13-4 to the effect that the insurer is liable for litigation cost...