Translations

Scroll to the top

Kapittel 14: Særskilte forsikringer mot totaltap

 • § 14-1. Forsikring mot totaltap og overskytende kollisjonsansvar (kaskointeresseforsikring)

  Er det tegnet forsikring mot totaltap og overskytende kollisjonsansvar (kaskointeresseforsikring), svarer assurandøren med et beløp fastsatt i forsikringsavtalen:

  • for totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11 og § 15-10, og
  • særskilt for sikredes ansvar for sammenstøt eller støtning overensstemmende med reglene i § 13-1 til § 13-3, når kaskoassurandøren ikke erstatter ansvaret fordi det overstiger en forsikringssum tilsvarende den fulle avtalte kaskoverdien.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-1. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  With the approach of the Plan to the separate forms of total loss cover, it is not necessary to draw a sharp dividing line between the interests covered under the various types of insurance. The primary issue will be one of expediency as to how the total capital value of the vessel is to be...

 • § 14-2. Forsikring mot tap av langsiktige fraktinntekter (fraktinteresseforsikring)

  Er det tegnet forsikring mot tap av langsiktige fraktinntekter (fraktinteresseforsikring), svarer assurandøren for totaltap overensstemmende med reglene i kapittel 11 med et beløp fastsatt i forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-2. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  As mentioned in relation to Cl. 14-1, it is unnecessary to define which interest is covered under the different insurances against total loss. Consequently, it is sufficient to state what freight interest insurance covers. The provision specifies that freight interest insurance like hull interest...

 • § 14-3. Fellesregler for de særskilte forsikringene mot totaltap

  Assurandørens ansvar for totaltap er betinget av at sikrede krever erstatning for totaltap av kaskoassurandøren. Har kaskoassurandøren utbetalt forsikringssummen i henhold til § 4-21, kan sikrede kreve erstatning av assurandøren mot å overdra vraket til denne. Er det tegnet både kaskointeresseforsikring og fraktinteresseforsikring, har kaskointeresseassurandøren fortrinnsrett til vraket.

  Assurandøren svarer ikke for tap ved redningsforanstaltninger, jfr. § 4-7 til § 4-12.

  Reglene i kapittel 10 og 11 får tilsvarende anvendelse.

  Reglene i § 1-4A, § 9-4, § 9-5 første punkt, § 9-6 og § 9-8, jfr. § 9-2, får tilsvarende anvendelse i forholdet mellom assurandørene for de særskilte forsikringene mot totaltap m.v. og hovedassurandøren ved kaskoforsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-3. Common rules for separate insurances against total loss

  A fundamental prerequisite for cover under the separate insurances against total loss is that the assured claim compensation for total loss from the hull insurer, cf. sub-clause 1, first sentence . Thus, the assured cannot demand payment under the separate insurance for total loss while at the sa...

 • § 14-4. Begrensninger i adgangen til å tegne særskilte forsikringer mot totaltap

  Er det tegnet kaskointeresseforsikring for et beløp som overstiger 25 % av den avtalte kaskoverdien ved kaskoforsikringen mot samme fare, er den overskytende del av kaskointeresseforsikringen ugyldig. Tilsvarende gjelder ved tegning av fraktinteresseforsikring.

  Er det tegnet flere kaskointeresseforsikringer eller flere fraktinteresseforsikringer, reduseres assurandørenes ansvar forholdsmessig.

  Reglene i første ledd er ikke til hinder for at sikrede i tillegg til kaskointeresseforsikring og fraktinteresseforsikring tegner forsikring med åpen forsikringsverdi mot tap av et eksisterende tidscerteparti eller en kontrakt for en serie reiser. Får sikrede utbetalt erstatning under en slik forsikring, reduseres fraktinteresseassurandørens ansvar etter § 14-2 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-4. Limitations on the right to effect separate insurances against total loss

  Cl. 14-4, sub-clause 1 contains a limitation on the right to effect a separate insurance against total loss, set at 25 % of the agreed insurable value under the hull insurance for each of the insurances. Accordingly, if either hull or freight interest insurance has been effected for an amount...