Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Tap av eller skade på forsikringsobjektet

 • § 19-9. Hva forsikringen omfatter/Til § 10-1

  Forsikringen omfatter:

  • forsikringsobjektet og deler, utstyr og materialer som er fremstilt eller anskaffet til forsikringsobjektet,
  • deler, utstyr og materialer levert av bestilleren omfattes likevel bare dersom dette fremgår av forsikringsavtalen eller av forholdene for øvrig,
  • verkstedets omkostninger ved tegning og annen planlegging av forsikringsobjektet, og
  • ombordværende bunkers og smøreolje.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-9. Objects insured/Ref. Clause 10-1

  The provision covers the financial effort made by the yard and the buyer at any given time in order to complete the subject-matter insured. Sub-clause 1 (a) and (c) and the commentaries were amended in the 2013 Plan. Sub-clause (a). The term “subject-matter insured” means whatever at any time is...

 • § 19-10. Forsikringsverdi

  Forsikringsverdien når forsikringsobjektet er ferdig for levering utgjør:

  • den opprinnelige kontraktsmessige byggesum minus senere avtalte fradrag,
  • senere avtalte tillegg som er nevnt i forsikringsavtalen, og
  • verdien av bestillerens leveranser som omfattes av forsikringen.


  Før forsikringsobjektet er ferdig for levering, utgjør forsikringsverdien verdien etter første ledd med fradrag for:

  • verdien av det arbeid som ikke er utført, og
  • verdien av deler og materialer som ikke er fremstilt eller anskaffet.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-10. Insurable value

  The Clause defines the insurable value in builders’ risks insurance. Some editorial amendments were made in the Commentary of the 2013 Plan. Sub-clause 1 defines the insurable value when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the insurable value is the contract price...

 • § 19-11. Totaltap ved kondemnasjon

  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap når forsikringsobjektet har så omfattende skader at omkostningene ved å reparere den utgjør mer enn 100 % av forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-11. Total loss in the event of condemnation

  The definition of total loss and the determination of compensation in the event of total loss are combined in a joint Clause, Cl. 4-1 . In Chapter 19 the rules are split into three clauses. Cl. 19-11 and Cl. 19-12 define total loss and thus correspond to Cl. 11-1, Cl. 11-3 and Cl. 11-7 of the Pla...

 • § 19-12. Totaltap ved bortfall av verkstedets leveringsplikt

  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap når verkstedets leveringsplikt bortfaller som følge av:

  • skade på eller tap av forsikringsobjektet eller deler av denne,
  • skade på verkstedet, eller
  • skade på verkstedet til en underleverandør, såfremt arbeidet hos denne er omfattet av forsikringen i henhold til § 19-5 annet ledd.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-12. Total loss where the yard’s obligation to deliver no longer applies

  This Clause ties total loss under the builders’ risks insurance to the termination of the yard’s obligation to deliver under the building contract due to damage to the subject-matters insured or the yard. However, due to the fact that a condemnation rule has now also been introduced, cf. Cl. 19-1...

 • § 19-13. Erstatning ved totaltap/Til § 4-1

  Ved totaltap når forsikringsobjektet er ferdig for levering, dekker assurandøren forsikringssummen, dog ikke utover forsikringsverdien.

  Ved totaltap før forsikringsobjektet er ferdig for levering, dekker assurandøren den andelen av forsikringssummen som tilsvarer forsikringsverdien beregnet etter § 19-10 annet ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-13. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  Sub-clause 1 regulates the insurer’s liability for damages in the event of total loss when the subject-matter insured is ready for delivery. The basis for the total-loss settlement may in such cases be either the condemnation rule in Cl. 19-11, or the rule in Cl. 19-12 concerning the termination ...

 • § 19-14. Skade/Til kapittel 12

  Er forsikringsobjektet eller deler m.v. blitt skadet uten at § 19-11 eller § 19-12 kommer til anvendelse, gjelder reglene i kapittel 12 med unntak av § 12-3, § 12-4, § 12-5 litra (d) og (e), § 12-6, og § 12-15 til § 12-18. 
  § 12-3 kommer til anvendelse ved gjenoppbygging/ombygging av forsikringsgjenstanden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-14. Damage/Ref. Chapter 12

  This Clause was edited in 2016 in order to bring the text in line with the Commentary. This provision refers to Chapter 12, which entails that if the subject-matter insured (or components and materials for the subject-matter insured) are damaged without this constituting a total loss, the insurer...

 • § 19-15. Begrensning av assurandørens ansvar/Til § 12-1

  Er skaden en følge av konstruksjonsfeil, utførelsesfeil eller materialfeil, svarer assurandøren ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den eller de deler av skroget, maskineriet eller utstyret som ikke var i forsvarlig stand.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-15. Limitation of the insurer’s liability/Ref. Clause 12-1

  The Commentary has been rewritten in the 2013 Plan. It is patterned on the definitions in Cl. 12-4, and much of the content must be seen in conjunction with the Commentary on this Clause. Cl. 12-4 deals with the terms “error in design” and “faulty material”, and the terms in Cl. 19-15 must...

 • § 19-16. Erstatning for ureparert skade/Til § 12-2

  Selv om reparasjonen ikke er utført, kan begge parter kreve skaden gjort opp ved forsikringstidens opphør, jfr. § 19-2.

  Erstatningen beregnes på grunnlag av verdien av de skjønnsmessig anslåtte reparasjonsomkostninger ved forsikringstidens opphør, men er begrenset til det prisavslaget som skyldes skaden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-16. Compensation for unrepaired damage/Ref. Clause 12-2

  Sub-clause 1 deals with the parties’ right to claim compensation for the damage upon expiry of the insurance period even if repairs have not been carried out. Whether the yard and/or the buyer has this right will depend on who owns the damaged interests. Sub-clause 2 states that the compensation...

 • § 19-17. Omkostninger for å spare tid/Til § 12-7, § 12-11 og § 12-12

  Assurandøren svarer ikke for omkostningene ved:

  • en midlertidig reparasjon i henhold til § 12-7 annet ledd utover den besparelse assurandøren oppnår ved at den endelige reparasjonen blir utsatt,
  • reparasjon og flytting i henhold til § 12-12 annet ledd utover det beløp som ville ha blitt erstattet hvis det laveste korrigerte anbudet var blitt antatt, eller 
  • for tidstapet i henhold til § 12-11 annet ledd.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-17. Costs incurred in order to save time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-11 and Clause 12-12

  This Clause was edited in 2016 so that loss of time appears as a new separate letter (c) in order to bring the lay-out in line with Cl. 18-93. This Clause deals with the cover of the yard’s costs applied in order to expedite repairs. Such a rule is expedient also in builders’ risks insurance...