Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Generelle bestemmelser

 • § 17-1. Anvendelsesområde

  Reglene i dette kapittel kommer bare til anvendelse i den utstrekning dette fremgår av forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-1. Scope of application

  Chapter 17 provides a special insurance cover for fishing vessels and constitutes a supplement to the other rules of the Plan. The hull part of this Chapter (Sections 2 and 3) is an addition to the general hull part of the Plan (Chapters 10 to 13), while the special insurance for catch and...

 • § 17-2. Fornyelse av forsikringen/Til § 1-5

  Ved utløpet av forsikringstiden fornyes forsikringen automatisk for tolv måneder til samme premie og på samme vilkår.

  Vil assurandøren ikke fornye forsikringen, eller vil den bare fornye den til annen premie eller på andre vilkår, må assurandøren varsle forsikringstageren om dette senest en måned før utløpet av forsikringstiden.

  Vil forsikringstageren si opp forsikringen eller vil den ikke akseptere fornyelse til ny premie eller på nye vilkår, må den varsle assurandøren om dette senest fjorten dager før utløpet av forsikringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  The non-mandatory rule in the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 3-6 concerning automatic renewal has been departed from in Cl. 1-5, sub-clause 3, of the Plan, which establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting...

 • § 17-3. Fartsområde for fiskefartøyer/Til § 3-15

  Er ikke annet bestemt i forsikringsavtalen, gjelder ved forsikring av fiskefartøyer de begrensninger som følger av vedlegget til Planen punkt III. Ekskluderte fartsområder ved forsikring av fiskefartøyer etter kapittel 17.

  Ved overskridelse av fartsområdet etter første ledd gjelder § 3-15 femte ledd tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-3. Trading areas for fishing vessels/Ref. Clause 3-15

  The consequence of the rules relating to trading areas being placed in Section 1 is that they automatically become applicable to all three types of insurance, hull, equipment and loss of hire. The basic rule for vessels insured under Chapter 17 is that the trading areas are as indicated in Cl. 3-...

 • § 17-4. Klasse og tilsyn/Til § 3-14 og § 3-8

  Har fartøyet ved forsikringstidens begynnelse klasse i et klassifikasjonsselskap godkjent av assurandøren, gjelder § 3-14 og § 3-8 annet ledd.

  Fartøy som ikke har klasse, skal ved forsikringstidens begynnelse ha gyldig sertifikat i henhold til reglene i fartøyets flaggstat. Bortfall av gyldig sertifikat likestilles med tap av klasse, jfr. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-4. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Sub-clause 2 was amended in the 2013 Plan. Cl. 3-14 of the Plan assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, las...

 • § 17-5. Sikkerhetsforskrifter/Til § 3-22 og § 3-25

  Følgende spesielle sikkerhetsforskrifter gjelder, jfr. § 3-25 annet ledd:

  • Fartøyet skal ikke forsere is.
  • Har fartøyet fartssertifikat, utgjør bestemmelsene i sertifikatet spesielle  sikkerhetsforskrifter.
  • Ved landligge og opplag skal sikrede sikre fartøy og utstyr, og sørge for  daglig tilsyn av fartøyet og dets fortøyninger. Tilbehør, utstyr, fangst  eller last skal være innelåst, fastlåst til eller boltet fast til fartøyet, slik at  det må brukes verktøy for å fjerne det.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-5. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1, of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation:  “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation a...

 • § 17-6. Sikredes besparelser

  Har sikrede som følge av havari eller ansvar som er dekket av forsikringen oppebåret ekstra inntekter, spart utgifter eller avverget ansvar som ellers ville ha påløpt og som ikke ville ha vært dekket av assurandøren, kan denne gjøre fradrag i erstatningen med et beløp som svarer til den fordel som er oppnådd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-6. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.