Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Kaskoforsikring - utvidet dekning

  • § 20-14. Utvidet maskinskadedekning

    Dersom det er uttrykkelig avtalt i forsikringsavtalen, dekker forsikringen maskinskade i henhold til bestemmelsene i kapittel 12. De endringer som fremgår av § 20-11 og § 20-12 til kommer anvendelse for dekningen av skader på maskineri, elektronisk utstyr m.v

    View Commentary Go to full Commentary page

    Clause 20-14. Extended cover of damage to machinery

    Section 2 applies in full to the other parts of the hull insurance. The fact that extended cover for damage to machinery has been agreed will be evident from the insurance contract. In such case, damage to machinery, electronic equipment, etc. will be covered in accordance with the ordinary rules...