Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Totaltap

 • § 15-10. Forholdet til kapittel 11

  Bestemmelsene i dette avsnitt kommer i tillegg til bestemmelsene i kapittel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-10. Relationship to Chapter 11

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between Chapter 11 and the other rules in the Section.

 • § 15-11. Inngrep fra fremmed statsmakt, sjørøveri

  Er fartøyet fratatt sikrede ved inngrep fra fremmed statsmakt, som assurandøren svarer for etter § 2-9, kan sikrede kreve erstatning for totaltap hvis fartøyet ikke er frigitt innen tolv måneder fra den dag da inngrepet fant sted.

  Er fartøyet tatt av sjørøvere eller fratatt sikrede ved lignende rettsstridig inngrep, som assurandøren svarer for etter § 2-9, kan sikrede kreve erstatning for totaltap hvis fartøyet ikke er kommet til rette innen tolv måneder fra den dag inngrepet fant sted.

  Er det innen utløpet av de frister som er nevnt i første og annet ledd på det rene at sikrede ikke vil få fartøyet tilbake, kan sikrede straks kreve erstatning for totaltap.

  Har sikrede fremsatt krav om erstatning for totaltap og de fastsatte frister er utløpt, er det uten betydning for sikredes krav at fartøyet senere blir frigitt.

  § 11-8 og § 11-9 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-11. Intervention by a foreign State power, piracy

  Sub-clauses 1 and  2 were amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 states that the assured is entitled to total loss compensation if the vessel is taken from the assured due to intervention by a foreign State power and the assured has not received it back within twelve  months. The time-limit wa...

 • § 15-12. Innestengning

  Er fartøyet som følge av innestengning forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område, kan sikrede kreve erstatning for totaltap, hvis hindringen ikke har opphørt innen tolv måneder fra den dag den inntraff.

  Bestemmelsene i § 15-11 tredje, fjerde og femte ledd får tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-12. Blocking and trapping

  Sub-clause 1 gives the assured a right to total loss compensation when the vessel is prevented from leaving port, etc., as a result of a war risk, and the hindrance lasts for over 12 months. The provision is aimed primarily at cases where the hindrance is of a physical nature, for example, when t...

 • § 15-13. Påtvunget opphold m.v.

  Har fartøyet vært ute av inntektsgivende virksomhet i mer enn seks måneder som følge av pålegg fra assurandøren, jfr. § 15-4, kan sikrede kreve erstatning for totaltap.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-13. Restrictions imposed by the insurer

  The provision confers on the assured entitlement to total loss compensation when restrictions imposed by the insurer prevent the vessel from earning income for a period of over six months. This provision is related to the loss of hire cover, see Cl. 15-18. When the assured is covered for loss of...