Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Forsikringssummen som grense for assurandørens ansvar

 • § 4-18. Hovedregel

  Assurandøren svarer inntil forsikringssummen for tap som er forårsaket ved et enkelt havari. For redningsomkostninger pådratt i tilknytning til et slikt havari svarer dessuten assurandøren inntil et beløp tilsvarende forsikringssummen. Overstiger redningsomkostningene dette beløpet, svarer assurandøren i kaskoforsikring også med den del av forsikringssummen som ikke er gått med til dekning av skade på eller tap av fartøyet.

  For ansvar overfor tredjepart som følge av sammenstøt eller støtning svarer assurandøren særskilt overensstemmende med reglene i § 13-3 og § 14-1.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-18. Main rule

  This provision establishes the principle that the insurer is liable up to the sum insured for each individual casualty, and shall apply in all branches where a sum insured is agreed. Sub-clause 1, first sentence , is based on Cl. 79 of the 1964 Plan, sub-clause 1. The insurer is liable with up to...

 • § 4-19. Ansvar utover forsikringssummen

  Selv om forsikringssummen overskrides, erstatter assurandøren:

  • tap som nevnt i § 4-3 til § 4-5, og § 5-21 første punkt,
  • renter av erstatningen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-19. Liability in excess of the sum insured

  It is a traditional principle in marine insurance that the assured, in addition to the cover which the insurance affords him within the limits of the sum insured, is entitled to separate cover of a number of accessory expenses and other losses which the casualty has caused him. In the 1964 Plan,...

 • § 4-20. Ansvarsgrensen ved samvirke mellom flere farer

  Hvis assurandøren etter § 2-13, § 2-14 eller § 2-16 blir pålagt å dekke en del av skaden, begrenses assurandørens ansvar til en tilsvarende del av de beløp som er nevnt i § 4-18 og § 4-19.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-20. Limit of liability where loss is caused by a combination of perils

  The provision is based on ND 1956.323 NH Pan, where the question was how the limitation up to the sum insured was to be applied in the event of a casualty with a “mixed cause”. Liability for the damage to the vessel was apportioned, with the marine insurer covering 40% and the war-risks insurer...

 • § 4-21. Assurandørens adgang til å fri seg fra videre ansvar ved å utbetale forsikringssummen

  Når et havari er inntruffet, kan assurandøren fri seg fra videre ansvar ved å meddele sikrede at den vil utbetale forsikringssummen.

  Tap som nevnt i § 4-3 til § 4-5, § 4-7 til § 4-12 og § 5-21 første punkt, erstattes utover forsikringssummen etter reglene i § 4-18 og § 4-19 såfremt det skyldes foranstaltninger satt i verk før sikrede fikk meddelelse om assurandørens beslutning.

  Assurandøren har i dette tilfelle ingen rett til forsikringsgjenstanden etter § 5-19.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-21. Right of the insurer to avoid further liability by payment of the sum insured

  Under sub-clause 1 , the insurer may avoid further liability by paying the sum insured. There is no time-limit on the insurer’s right to limit his liability. The principle in sub-clause 1 is only applicable in property insurance. The insurer cannot invoke the provision if the assured, contrary to...