Translations

Scroll to the top

Kapittel 9: Forholdet mellom hovedassurandøren og koassurandørene

 • § 9-1. Definisjoner

  Med “hovedassurandør” menes den assurandør som ved forsikringens tegning er oppgitt som hovedassurandør.

  Med “koassurandør” menes andre assurandører som har påtatt seg forsikring mot samme fare av en andel av interessen og hefter direkte overfor sikrede.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-1. Definitions

  Sub-clause 1 defines the term “claims leader” as the one who is stated as claims leader in the insurance contract. In practice, “claims leader” is used as the designation of the insurer who is to have contact with the assured in case of a casualty, who is to be in charge of the salvage operation...

 • § 9-2. Hovedassurandørens adgang til å opptre på vegne av koassurandørene

  Når ikke annet er avtalt, er hovedassurandøren berettiget til å treffe de disposisjoner som er nevnt i § 9-3 til § 9-9 med bindende virkning for koassurandørene. Hovedassurandøren plikter i disse tilfellene såvidt mulig å ta hensyn til samtlige assurandørers interesse. 

  Selv om hovedassurandøren har opptrådt i strid med avtale med koassurandørene, eller på annen måte tilsidesatt disses tarv, er en disposisjon som hovedassurandøren har truffet i henhold til § 9-3 til § 9-8, bindende for koassurandørene i forhold til sikrede, med mindre sikrede kjente eller burde ha kjent forholdet.

  Når ikke annet er avtalt, er hovedassurandøren bemyndiget på vegne av sine koassurandører til å:

  • motta melding om pantsettelse som utløser rettighetene til panthaveren som følger av § 7-1 andre ledd;
  • inngå avtale om særskilte vilkår for pantsettelsen, så langt de særskilte vilkårene er innenfor det som er ansett som vanlig markedspraksis. § 9-2 andre ledd gjelder tilsvarende.

  Ved melding om pantsettelse etter tredje ledd bokstav (a) skal hovedassurandøren bekrefte mottak av meldingen til panthaver.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-2. The right of the claims leader to act on behalf of the co-insurers

  Sub-clauses 3 and 4 were new in the 2023 revision and the aim is mainly to clarify the authority of the claims leader to act on behalf of the co-insurers and to enhance the administrative benefits of having a claims leader. The overall aim of the market practice using claims leaders is to avoid t...

 • § 9-3. Opplagsplan

  Hovedassurandøren kan godkjenne opplagsplan etter § 3-26.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-3. Lay-up plan

  According to Cl. 3-26, the assured shall if the vessel is to be laid up draw up a lay-up plan and submit it to the insurer for his approval. It is not practical to send this plan to all the co-insurers; it must be sufficient that it is approved by the claims leader. Other notifications pursuant t...

 • § 9-4. Meldinger i forbindelse med havari

  Meldinger i forbindelse med et havari kan gis til hovedassurandøren.

  Hovedassurandøren skal snarest mulig sende meldingene, sammen med opplysninger om kravet og beregnede kostnader, videre til vedkommende koassurandører.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-4. Notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Notifications of a casualty may be given to the claims leader with binding effect on the co-insurers, cf. sub-clause 1 . It is of great practical importance for the assured that, in the event of a casualty, he can look to the claims leader. If the...

 • § 9-5. Bergning

  Hovedassurandøren kan treffe tiltak med sikte på bergning. Hovedassurandøren kan meddele sikrede at bergningen er oppgitt eller at assurandørene vil begrense sitt ansvar for omkostningene overensstemmende med § 4-21.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-5. Salvage

  The provision authorises the claims leader to decide if, and in the event how, a salvage operation shall be conducted, and to decide when to abandon the salvage operation or whether the insurer shall exercise his authority to limit his liability for the salvage costs by paying the sum insured. Th...

 • § 9-6. Flytting og reparasjon

  Hovedassurandøren treffer beslutninger i henhold til § 3-20 og § 12-10 til § 12-13. Har sikrede begjært fartøyet kondemnert, avgjør hovedassurandøren også om fartøyet skal flyttes i henhold til § 11-6.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-6. Removal and repairs

  The provision authorises the claims leader to grant requests for removal to a repair yard under Cl. 3-20 and to make decisions concerning repairs. The claims leader’s decision-making authority in relation to Cl. 3-20 is new and is based on practical considerations. The decision-making authority...

 • § 9-7. Sikkerhetsstillelse

  Har hovedassurandøren på vegne av koassurandørene stilt sikkerhet for tap eller ansvar som er dekket av forsikringen, kan hovedassurandøren beregne provisjon på 1 % av det avgitte sikkerhetsbeløp. Hvis det stilles åpen garanti, beregnes provisjonen av det effektive bruttotap eller bruttoansvar.

  Er koassurandøren underrettet om at hovedassurandøren har stilt sikkerhet etter første ledd, er koassurandøren ansvarlig for en forholdsmessig andel av ansvaret direkte til hovedassurandøren, og kan ikke bli fri fra sitt ansvar ved å betale direkte til sikrede eller en medforsikret.

  Koassurandøren kan ikke kompensere overfor hovedassurandøren med motkrav mot sikrede, med mindre hovedassurandøren før sikkerheten ble stilt har tatt særskilt forbehold.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-7. Provision of security

  Sub-clauses 1 and 2 were amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 regulates the claims leader’s right to commission from the co-insurers for (fully or partly) providing security on behalf of the insurers participating under the insurance. Under Cl. 5-12 the insurer is not obliged to provide...

 • § 9-8. Tvist med tredjepart

  Gjør tredjepart gjeldende et ansvar som omfattes av forsikringen, eller har sikrede dekningskrav som assurandørene trer inn i, avgjør hovedassurandøren spørsmål om saksanlegg, anke og forlik.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-8. Disputes with third parties

  This Clause is identical to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was amended in the 2007 Version in accordance with the amendment to Cl. 9-2. The claims leader should also be empowered to represent all the co-insurers in the event of legal proceedings against a third party. The Claus...

 • § 9-9. Erstatningsberegning

  Hovedassurandøren sørger for at det blir foretatt erstatningsberegning. Beregningen binder koassurandørene såfremt den er overensstemmende med forsikringsvilkårene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-9. Claims adjustment

  The provision establishes that it is the claims leader who is responsible for the claims adjustment. In accordance with established practice, this is binding on the co-insurers, provided that it is in accordance with the insurance conditions. This implies that the claims leader’s discretionary...

 • § 9-10. Koassurandørens insolvens

  Er en koassurandør insolvent, skal sikrede dekke dens andel av de utgiftene hovedassurandøren har hatt på vegne av sikrede. Den insolvente koassurandørens andel av de utgiftene hovedassurandøren har hatt på vegne av assurandørfellesskapet, skal fordeles pro rata mellom hovedassurandøren og de øvrige koassurandørene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-10. Insolvency of a co-insurer

  This Clause was amended in the 2013 Plan. The provision regulates the risk of a co-insurer becoming insolvent when the claims leader has had disbursements, part of which the co-insurer should have paid. According to the first sentence , the assured bears the risk of a co-insurer’s insolvency if t...

 • § 9-11. Renter av hovedassurandørens utlegg

  Hovedassurandøren har rett til å beregne renter på utlegg den har hatt på vegne av assurandørfellesskapet og sikrede. § 5-4 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-11. Interest on the disbursements of the claims leader

  In practice, the claims leader will often make disbursements on behalf of all the insurers, e.g. for surveys. Accordingly, there is a need for a rule which entitles him to charge interest on these disbursements. For disbursements made by the claims leader on behalf of the assured, the duty of the...