Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6-3: Tilleggsdekninger

 • § 18-94. Hvilke regler som gjelder

  Er det avtalt tilleggsdekninger i henhold til § 18-95 til § 18-99, gjelder reglene i avsnitt 6-1 og 6-2 så langt de ikke er fraveket i avsnitt 6-3.

  Dekning av hver interesse forsikret nedenfor forutsetter at partene har avtalt separat forsikringssum, egenandel og premie for hver dekning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-94. Applicable rules

  Sub-clause 1 expressly provides that Sections 6-1 and 6-2 shall apply also to any supplementary covers agreed according to Cl. 18-95 to Cl. 18-99 unless otherwise provided in Section 6-3. As explained in the introductory overview of the Commentary to Chapter 18, Section 1 applies to all sections ...

 • § 18-95. Ekstrautgifter ved mislykket sjøsetting

  Ved mislykket sjøsetting av MOUen dekker assurandøren sikredes ekstrautgifter ved å gjennomføre sjøsettingen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-95. Additional costs arising from unsuccessful launching

  This Clause corresponds to Cl. 19-18, and reference is made to the Commentary to Cl. 19-18. However, the wording of Cl. 18-95 states that “the insurer will indemnify the assured’s liability for any additional costs incurred to complete launching”. The cover is therefore limited to additional cost...

 • § 18-96. Utgifter til vrakfjerning

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for utgifter til fjerning av vrak og vrakdeler som følge av et tap dekket i avsnitt 6-2.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-96. Costs of removal of wreck and debris

  This Clause was new in 2016. It provides cover for the assured’s legal or contractual liability for the costs of removal of wreckage or debris of property insured under this Section which is lost as a result of a casualty. Compared with the cover under Cl. 19-19, which covers “necessary removal o...

 • § 18-97. Sikredes ansvar for sammenstøt eller støtning

  Avsnitt 2-4 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-97. Liability of the assured arising from collision or striking

  This Clause makes it expressly clear that Section 2-4 shall apply correspondingly and reference is made to the Commentary to Clauses 18-35 to 18-38.

 • § 18-98. Ansvarsforsikring

  Assurandøren dekker sikredes ansvar som følge av skade på person eller tap av liv og skade på eller tap av gjenstand som tilhører tredjepart, dersom tapet er oppstått direkte i forbindelse med gjennomføringen av Prosjektet.

  § 4-16 gjelder tilsvarende etter at MOUen er sjøsatt, så fremt skaden på eller tapet av vedkommende gjenstand skyldes sammenstøt eller støtning.

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for bunkerssøl i henhold til reglene i nasjonal lovgivning som bygger på reglene i den Internasjonale konvensjon 2001 om erstatning for bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjonen).

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for skade på miljøet hvis skaden er oppstått i direkte sammenheng med gjennomføringen av Prosjektet.

  Assurandøren dekker ikke: 

  • ansvar for skade på person eller tap av liv hos sikredes ansatte, leverandører eller underleverandører,
  • ansvar for skade på eller tap av gjenstander som tilhører sikredes ansatte, leverandører eller underleverandører,
  • tap eller ansvar som etter sin art kan forsikres etter reglene i kapittel 18, avsnitt 6-1, 6-2 og andre vilkår i avsnitt 6-3,
  • tap eller ansvar som dekkes av annen ansvarsforsikring som sikrede, dennes leverandører eller underleverandører har tegnet, og 
  • tap som alene har sitt grunnlag i kontrakt.

   

  Ved ansvar for personskade dekker assurandøren ikke: 

  • tap som dekkes gjennom trygdeytelser eller ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold eller yrke, 
  • tap som etter sin art omfattes av forsikringsytelser påbudt i tariffavtale og som finansieres av den erstatningsansvarlige arbeidsgiver, og
  • tap som dekkes i henhold til gjeldende lov om yrkesskadeforsikring i det land det aktuelle prosjekt arbeidsstedet befinner seg.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-98. Liability insurance

  Clause 18-98 is verbatim identical with Cl. 19-20 and Cl. 19-21 as they were amended in 2016. The limitations of the liability insurance pursuant to Cl. 19-21 are included in Cl. 18-98 as sub-clauses 5 and 6. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-20 and Cl. 19-21. However, wreck removal...

 • § 18-99. Forsinket levering

  Bestemmelsene i avsnitt 4 skal gjelde tilsvarende ved forsinket levering som følge av skade som dekkes under avsnitt 6-2.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-99. Delay in delivery

  Section 4 shall apply correspondingly to delay in delivery of the Project caused by damage recoverable under Section 6-2. As provided in Cl. 18-94, a separate sum insured must be agreed as well as deductible and premium. For delay in delivery this means that the daily amount must be agreed, cf. C...