Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Ansvarsforsikring

 • § 19-20. Ansvarsforsikringens omfang

  Assurandøren dekker sikredes ansvar som følge av skade på person eller tap av liv, skade på eller tap av gjenstand som tilhører tredjepart, og ansvar for fjerning av vrak pålagt av myndighetene, dersom tapet er oppstått direkte i forbindelse med gjennomføringen av byggekontrakten.

  § 4-16 får tilsvarende anvendelse etter at forsikringsobjektet er sjøsatt, såfremt skaden på eller tapet av vedkommende gjenstand skyldes sammenstøt eller støtning.

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for bunkerssøl i henhold til reglene i nasjonal lovgivning som bygger på reglene i den internasjonale konvensjon 2001 om erstatning for bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjonen).

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for skade på miljøet dersom skaden er oppstått direkte i forbindelse med gjennomføringen av byggekontrakten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-20. Scope of the liability insurance

  The provision was amended in the 2013 Plan. In sub-clause 1 the term “imposed” has been replaced by “required” and sub-clause 4 regarding the assured’s liability for damage to the environment if the damage occurred in direct connection with the performance of the building contract is new. The...

 • § 19-21. Begrensninger i ansvarsforsikringen

  Assurandøren dekker ikke:

  • ansvar for skade på person eller tap av liv hos sikredes ansatte, leverandører eller underleverandører,
  • ansvar for skade på eller tap av gjenstander som tilhører sikredes ansatte, leverandører eller underleverandører,
  • tap eller ansvar som etter sin art kan forsikres etter reglene i kapittel 19 avsnitt 1, 2 og 5,
  • tap eller ansvar som dekkes av annen ansvarsforsikring som sikrede, dennes leverandører eller underleverandører har tegnet, og
  • tap eller ansvar som alene har sitt grunnlag i kontrakt.


  Ved ansvar for personskade dekker assurandøren ikke:

  • tap som dekkes gjennom trygdeytelser eller ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold eller yrke,
  • tap som etter sin art omfattes av forsikringsytelser påbudt i tariffavtale og som finansieres av den erstatningsansvarlige arbeidsgiver, og
  • tap som dekkes i henhold til gjeldende lover om yrkesskadeforsikring eller tilsvarende regler i det land verkstedet befinner seg.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-21. Limitations on the liability insurance

  Clause 19-21 was amended in 2016 to be verbatim the same as Cl. 18-98, sub-clauses 5 and 6. Apart from mere editorial amendments, the only amendment of substance is that the words “contractor or sub-contractor” were added in sub-clause 1, letters (a), (b) and (d). Sub-clause 1 (a) excludes...