Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-4: Totaltap

 • § 18-68. Forholdet til avsnitt 2-2 over

  Bestemmelsene i dette avsnittet skal gjelde i tillegg til bestemmelsene i avsnitt 2-2 over.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-68. Relationship to Section 2-2 above

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-10 apart from the cross reference to Section 2-2 of Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-10.

 • § 18-69. Inngrep fra fremmed statsmakt, sjørøveri

  Er MOUen fratatt sikrede ved inngrep fra fremmed statsmakt, som assurandøren svarer for etter § 2-9, kan sikrede kreve erstatning for totaltap hvis MOUen ikke er frigitt innen tolv måneder fra den dag da inngrepet fant sted.

  Er MOUen tatt av sjørøvere eller fratatt sikrede ved lignende rettsstridig inngrep, som assurandøren svarer for etter § 2-9, kan sikrede kreve erstatning for totaltap hvis MOUen ikke er kommet til rette innen tolv måneder fra den dag inngrepet fant sted.

  Er det innen utløpet av de frister som er nevnt i første og annet ledd på det rene at sikrede ikke vil få MOUen tilbake, kan sikrede straks kreve erstatning for totaltap.

  Har sikrede fremsatt krav om erstatning for totaltap og de fastsatte frister er utløpt, er det uten betydning for sikredes krav at MOUen senere blir frigitt.

  § 18-15 og § 18-16 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-69. Intervention by a foreign State power, piracy

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-11 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant clauses in Chapter 18. The time limits in sub-clauses 1 and 2 were amended in the 2023 Version in line with the amendments made to Cl. 15-11....

 • § 18-70. Innestengning

  Er MOUen som følge av innestengning forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område, kan sikrede kreve erstatning for totaltap hvis hindringen ikke har opphørt innen tolv måneder fra den dag den inntraff.

  Bestemmelsene i § 18-69, tredje, fjerde og femte ledd får tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-70. Blocking and trapping

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-12 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-12.

 • § 18-71. Begrensninger pålagt av assurandøren

  Har MOUen vært ute av inntektsgivende virksomhet i mer enn seks måneder som følge av pålegg fra assurandøren, jfr. § 18-62, kan sikrede kreve erstatning for totaltap.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-71. Restrictions imposed by the insurer

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-13 apart from some editorial amendments and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-13.