Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Redningsforanstaltninger m.v.

 • § 3-29. Sikredes plikt til å underrette assurandøren om havari

  Hvis et havari truer med å inntreffe eller er inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold varsle assurandøren, og holde den underrettet om den videre utvikling.

  Sikrede og skipsføreren plikter å varsle assurandøren til sjøforklaringer og besiktelser som holdes i anledning av havariet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-29. Duty of the assured to notify the insurer of a casualty

  This Clause is identical to Cl. 52 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Under sub-clause 1 , the insured has a duty to inform the insurer when a "casualty threatens to occur or has occurred". The rule corresponds to Nordic ICAs, but the duty ...

 • § 3-30. Sikredes plikt til å avverge og begrense tapet

  Hvis et havari truer med å inntreffe eller er inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av den for å avverge eller begrense tapet. Før sikrede treffer sine foranstaltninger, skal den, såfremt det er anledning til det, rådføre seg med assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-30. Duty of the assured to avert and minimise loss

  This Clause corresponds to Cl. 53 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence imposes on the assured a duty to avert or minimise the loss, while the second sentence requires the assured to consult with the insurer. The provision corresponds ...

 • § 3-31. Virkningen av at sikrede forsømmer sine plikter

  Unnlater sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt å oppfylle sine plikter etter § 3-29 eller § 3-30, svarer assurandøren ikke for større tap enn det må antas at den ville ha hatt å dekke, dersom plikten var blitt oppfylt.

  Tilsvarende gjelder hvis skipsføreren forsømmer sine plikter etter § 3-29.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-31. Consequences of the insured neglecting its duties

  This Clause corresponds to Cl. 54 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). If the assured neglects his duty to report a casualty under Cl. 3-29 or implement measures to avert or minimise the loss under Cl. 3-30, the insurer shall be free from liability for...