Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-7: Rederansvar m.v. (P&I)

 • § 18-78. Dekningsområdet

  Assurandøren dekker ansvar og utgifter som er omfattet av MOUens P&I forsikring dersom ansvaret/utgiftene er forårsaket av en krigsfare som definert i § 2-9 og/eller som definert i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement slik den lød ved inngåelsen av denne forsikringsavtalen.

  Er det ikke tegnet P&I forsikring mot sjøfare for MOUen, skal assurandørens ansvar etter første ledd fastsettes som om P&I forsikringen hadde vært tegnet i Assuranceforeningen Gard (Gjensidig). 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-78. Scope of cover

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 15-20 although somewhat simplified as P&I insurance for MOUs is not poolable within the International Group (IG) of P&I Clubs’ Pooling Agreement and thus not reinsured through the IG’s reinsurance arrangements.  Sub-clause 1  establishes that the...

 • § 18-79. Begrensninger i dekningen

  Omfattes ansvar og utgifter som nevnt i § 18-78 av en annen forsikring sikrede har tegnet, er dekningen etter dette avsnitt subsidiær i forhold til den forsikringen, bortsett fra for sjørøveri.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-79. Limitations to the cover

  Sub-clause 1  establishes that as a basic rule the war risks insurer's cover under the war risks section is subsidiary in relation to any other insurance the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl...