Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5-5: Skade

 • § 18-72. Forholdet til avsnitt 2-3 over

  Bestemmelsene i avsnitt 2-3 over gjelder med følgende unntak: 

  • Forsikringen omfatter ikke omkostninger nevnt i § 18-25 og § 18- 28, annet ledd. Forsikringen omfatter heller ikke hyre og kost og lignende utgifter ved driften av MOUen som går inn under § 4-11 eller
   § 18-30, første ledd. 
  • Istedenfor § 18-29 gjelder: 
   De innhentede anbud skal for sammenligningens skyld korrigeres ved at flyttingsutgiftene legges til anbudssummen. Til de korrigerte anbud legges et beløp lik produktet av dagsbeløpet under tidstapsforsikringen og det antall døgn MOUen i alt vil bli ute av inntektsgivende virksomhet hvis reparasjonen skjer ved vedkommende verksted. Den sum som derved fremkommer, betegnes som totalomkostningene ved reparasjonen. Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført ved et av de verksteder som har gitt anbud, kan sikrede kreve at anbudet fra dette verkstedet settes ut av betraktning. Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes, men assurandørens ansvar er begrenset til de beløp som er nevnt i de foregående ledd.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-72. Relationship to Section 2-3 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-14 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-14.

 • § 18-73. Egenandel

  I tillegg til § 18-33 gjelder følgende:
  Har MOUen vært beslaglagt av fremmed statsmakt, og den blir tilbakelevert uten at sikrede kan kreve erstatning for totaltap, skal tap oppstått under inngrepet i sin helhet ansees som forårsaket ved et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-73. Deductible

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-15 apart from some editing and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-15.