Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Tilleggsdekning for garn og nøter i sjøen

 • § 17-29. Hva forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter drivgarn og ringnøter med nødvendig tilbehør, som befinner seg i sjøen, og som tilhører sikrede. Forsikringen omfatter likevel ikke sensorer o.l.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-29. Objects insured

  The distinction between objects which are on board the vessel and objects which are in the sea is commented on in further detail in the Commentary on Cl. 17-19 (b). The insurance does not cover any seines other than ring-nets in the water. The objects that are insured under the supplementary cove...

 • § 17-30. Farer som ikke dekkes/Til § 2-8

  I tillegg til § 2-8 gjelder:
  Assurandøren dekker ikke tap som skyldes:

  • at forsikringsgjenstanden setter seg fast i havbunnen, med mindre dette skyldes et ukjent vrak eller ukjente vrakgjenstander,
  • mangler ved forsikringsgjenstanden,
  • at fartøyet, dets tilbehør eller utstyr ikke var i forsvarlig stand som følge av slitasje, tæring, råte, utilstrekkelig vedlikehold eller lignende årsaker,
  • at forsikringsgjenstanden har vært i berøring med is, eller
  • normal bruk av forsikringsgjenstanden.


  Sikrede har bevisbyrden for at tapet ikke skyldes farer som nevnt i litra (a) - (e).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-30. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The most common damage is that seines get caught on the sea bed. The insurers are prepared to cover such damage subject to the limitations that follow from sub-clauses (a) to (e). Such cover could actually be achieved by extending the Clause defining liability, while otherwise retaining the...

 • § 17-31. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-31. Deductible

  The deductible shall be agreed on an individual basis and be stated in the insurance contract. The deductible shall also apply in the event of total loss.

 • § 17-32. Sikredes plikter i havaritilfelle/Til § 3-29

  I tillegg til § 3-29 gjelder:
  Sikrede skal sende melding om havariet til fiskerioppsynet med opplysning om hvor og når tapet fant sted, merker og alder, og andre opplysninger som kan ha betydning for å identifisere de tapte redskapene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-32. Duties of the assured in the event of a casualty/Ref. Clause 3-29

  The purpose of the provision is to make it possible to identify lost objects if they are recovered. This provision comes in addition to the ordinary duty to notify the insurer in Cl. 3-29. In the event of a failure to comply with this duty, Cl. 3-31 shall apply. The text was slightly amended in t...