Translations

Scroll to the top

Kapittel 6: Premie

 • § 6-1. Premiebetaling

  Forsikringstageren er ansvarlig for premien. Når ikke annet er avtalt, forfaller premien ved påkrav.

  Betales ikke premien ved forfall, svares det morarente etter reglene i § 5-4, fjerde ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-1. Payment of premium

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Under sub-clause 1, first sentence , the person effecting the insurance is "liable to pay the premium". The premium may, however, be paid by another party, for example the assured. The key point of the provision is thus that responsibility for the payment...

 • § 6-2. Assurandørens rett til å si opp forsikringen ved manglende premiebetaling

  Er en premie ikke betalt i rett tid, kan assurandøren si opp forsikringen med fjorten dagers varsel.

  Blir premien betalt innen utløpet av fristen, får oppsigelsen ingen virkning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-2. Right of the insurer to cancel the insurance in the event of non-payment of premium

  The provision corresponds to the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 5-2, with the difference that the ICA provision contains detailed rules on obligatory premium reminders, cf. also Cl. 114 of the 1964 Plan, and rules on protection of the person effecting the insurance if the...

 • § 6-3. Premien ved totaltap

  Når assurandøren utbetaler erstatning for totaltap, eller utbetaler forsikringssummen etter § 4-21, har den krav på hele den avtalte premien.

  Skyldes totaltapet helt eller delvis en fare som ikke omfattes av forsikringen, kan forsikringstageren for den del av forsikringssummen som ikke kommer til utbetaling, kreve en premiereduksjon som svarer til den tid assurandøren ikke har båret risikoen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-3. Premium in the event of total loss

  Sub-clause 1 is identical to Cl. 116 of the 1964 Plan, and is in line with established international practice in shipowners' insurance to the effect that the full premium is to be paid for the current insurance year when a total loss has occurred. In loss-of-hire insurance, total loss occurs when...

 • § 6-4. Premietillegg når forsikringen blir forlenget

  I tilfelle som nevnt i § 10-10 kan assurandøren kreve premietillegg i forhold til den tid forsikringen er blitt forlenget.

  Hvis det ved utløpet av forsikringstiden er uvisst om erstatning for totaltap vil bli krevet etter § 11-2 annet ledd, § 11-7 eller § 15-11, og fartøyet senere blir berget eller kommer til rette, kan premietillegg først kreves fra det tidspunkt da sikrede eller noen på dennes vegne fikk rådighet over fartøyet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-4. Additional premium when the insurance is extended

  Sub-clause 1 must be viewed in connection with the right to an extension of the insurance period. The provision is of significance in relation to both hull insurance and the separate insurance for total loss, cf. reference to the hull insurance rules in Cl. 14-3. If, after arriving in port, the...

 • § 6-5. Premiereduksjon

  Blir forsikringstiden kortere enn avtalt, eller forsikringen har vært ute av kraft i en periode, kan forsikringstageren kreve en premiereduksjon som svarer til forkortelsen av forsikringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-5. Reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 121 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs) relating to termination of the insurance during the insurance period. The term “insurance period” must be interpreted here as the expiry of the agreed insurance period regardless of...

 • § 6-6. Premiereduksjon ved opplag og lignende opphold

  Ligger fartøyet i forsikringstiden minst 30 dager uavbrutt på ett sted, uten last ombord, kan sikrede kreve forhandlinger om premiereduksjon (ristorno).

  Assurandøren har krav på full premie under oppholdet når:

  • fartøyet er forsikret på vilkår som nevnt i § 10-5 til § 10-6,
  • assurandøren senere etter § 6-3 får krav på hele den avtalte premien.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-6. Reduction of premium when the vessel is laid up or in similar situations

  Cl. 122 of the 1964 Plan did not contain any basis for a return of premium, but stated that if the parties had entered into an agreement on the matter, the premium reduction was to be calculated according to the rules in clauses 123-125. These rules were modified somewhat in the Special Condition...

 • § 6-7. Krav om premiereduksjon

  Krav om nedsettelse eller tilbakebetaling av premie etter reglene i dette kapittel bortfaller dersom det ikke fremsettes innen seks måneder etter utløpet av forsikringsåret, eller den avtalte forsikringstid, dersom denne er kortere enn ett år. Er kravet avhengig av den bruk som har vært gjort av fartøyet, skal forsikringstageren fremlegge fartsoppgave.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-7. Claim for a reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 126 of the 1964 Plan. Cl. 126 of the 1964 Plan contained deadlines for the bringing of claims for a reduction of premium, but made no provision for sanctions if the deadline was not complied with. The deadline provision has, accordingly, been amended to become a pur...