Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Skade

 • § 15-14. Forholdet til kapittel 12

  Bestemmelsene i kapittel 12 gjelder med følgende unntak:

  • Forsikringen omfatter ikke omkostninger nevnt i § 12-8 og § 12-11 annet ledd. Forsikringen omfatter heller ikke hyre og kost og lignende utgifter ved driften av fartøyet som går inn under § 4-11 eller § 12-13 første ledd.
  • Istedenfor § 12-12 gjelder:
   De innhentede anbud skal for sammenligningens skyld korrigeres ved at flyttingsutgiftene legges til anbudssummen. Til de korrigerte anbud legges et beløp lik produktet av dagsbeløpet under tidstapsforsikringen og det antall døgn fartøyet i alt vil bli ute av inntektsgivende virksomhet hvis reparasjonen skjer ved vedkommende verksted. Den sum som derved fremkommer, betegnes som totalomkostningene ved reparasjonen. 
   Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført ved et av de verksteder som har gitt anbud, kan sikrede kreve at anbudet fra dette verkstedet settes ut av betraktning. Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes, men assurandørens ansvar er begrenset til de beløp som er nevnt i de foregående ledd.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-14. Relationship to Chapter 12

  Sub-clause 1 determines, by way of introduction, that the rules in Chapter 12 apply fully to war hull insurance as well. Cl. 15-14 does differ from Chapter 12 on one important point, however. The provision is aimed at solving an underlying problem when the assured has both hull cover and loss of...

 • § 15-15. Egenandel

  Er det avtalt egenandel i forsikringsavtalen, jfr. § 12-18, gjelder følgende:
  Har fartøyet vært beslaglagt av fremmed statsmakt, og det blir tilbakelevert uten at sikrede kan kreve erstatning for totaltap, skal tap oppstått under inngrepet i sin helhet ansees som forårsaket ved et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-15. Deductible

  The Clause was amended in the 2019 Version. The provision follows Cl. 12-18, which establishes that rules relating to the deductible should be stated in the insurance contract. The provision defines the concept of casualty when the vessel is returned following a seizure, and establishes that all...