Translations

Scroll to the top

Avsnitt 7: Rederansvar m.v. (P&I)

 • § 15-20. Dekningsområdet

  Assurandøren dekker ansvar og utgifter som  er omfattet av fartøyets P&I forsikring dersom ansvaret/utgiftene er forårsaket av en krigsfare som definert i: 

  • § 2-9, eller 
  • International Group of P&I Clubs Pooling Agreement Appendix IV  slik den lød ved inngåelsen av denne forsikringsavtalen.

   

  Er det ikke tegnet P&I forsikring mot sjøfare for fartøyet i en av foreningene som er part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement, skal assurandørens ansvar etter første ledd fastsettes som om P&I forsikringen hadde vært tegnet i Assuranceforeningen Gard (Gjensidig).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-20. Scope of cover

  Sub-clause 1, first sentence , establishes that the scope of the war risk insurer’s P&I cover corresponds to the P&I cover of the vessel in the sense that the insurance covers the same liability and expenses, i.e. the same range of losses. In earlier versions, the war risk insurer’s liability was...

 • § 15-21. (strøket)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-21. (deleted)

 • § 15-22. Begrensninger i dekningen

  Omfattes ansvar og utgifter som nevnt i § 15-20 av en annen forsikring sikrede har tegnet, er dekningen etter dette avsnitt subsidiær i forhold til den forsikringen. Dette skal ikke gjelde ansvar og utgifter som er dekningsmessig under fartøyets P&I forsikring og også dekket etter § 15-20, dersom P&I forsikringen er tegnet i en P&I forening som er part i International Group of P&I Clubs Pooling Agreement.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-22. Limitations to the cover

  Sub-clause 1 establishes that as a basic rule the war risk insurer's cover under the P&I Section is subsidiary in relation to any other insurance which the assured may have effected. The effects for the assured and the insurer of the insurance being made subsidiary are set out in Cl. 2-6 and Cl....