Translations

Scroll to the top

Avsnitt 5: Foreldelse m.v.

 • § 5-23. Frist for anmeldelse av havari

  Retten til å kreve erstatning bortfaller hvis havariet ikke er anmeldt til assurandøren innen tolv måneder etter at sikrede fikk kjennskap til det.

  Retten til å kreve erstatning for annet enn skrogskader under lett vannlinje bortfaller under enhver omstendighet hvis havariet ikke er anmeldt innen 24 måneder etter at det oppsto.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-23. Time-limit for notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden.  Further amendments were made in the 2019 Version.  The provision does not contain any actual limitation rule, but a passivity rule which supplements Cl. 3-29 and Cl. 3-31. Accordi...

 • § 5-24. Foreldelse

  Sikredes krav på erstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest ti år etter utløpet av det kalenderår da havariet fant sted.

  Ved ansvarsforsikring foreldes likevel assurandørens ansvar ikke på et tidligere tidspunkt enn etter de regler som gjelder for sikredes erstatningsansvar.

  Krav som er meldt til assurandøren før foreldelsesfristens er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede har fått skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelse avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til assurandøren. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-24. Limitation

  The provision was amended in the 2013 Plan. According to the 1996 Plan, the limitation period was running even if the claim was pending before the average adjuster.  This provision conformed to the Norwegian Limitation Act, which is mandatory for the benefit of the debtor, cf. Section 28. The...

 • § 5-25. Regler vedrørende anmeldelse av havari og foreldelse for forsikringsavtaler som er underlagt finsk lov og jurisdiksjon

  Dersom assurandøren helt eller delvis avviser et krav, skal den gi sikrede melding om at sikredes rett til å kreve erstatning bortfaller dersom den ikke henviser kravet til den finske dispasjøren for avgjørelse innen ett år. Foreldelsesfristen løper fra den dagen sikrede mottok skriftlig melding om assurandørens avgjørelse og denne foreldelsesfristen.

  Assurandøren skal sammen med sin avgjørelse av kravet gi sikrede opplysninger om klageordningen og særlig opplysning om tidsfristen for å henvise kravet til avgjørelse hos den finske dispasjøren. 

  Assurandøren dekker dispasjørens utgifter og godtgjørelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-25. Rules regarding claims notice and limitation for insurance contracts subject to Finnish law and jurisdiction

  This Clause was new in the 2013 Plan. Sub-clause 1 corresponds to Cl. 90, sub-clause 1, of the Finnish Marine Hull Insurance Conditions 2001 (English Version), but slightly rewritten to fit the terminology of the Plan. Sub-clause 2 corresponds to said Cl. 90, sub-clause 2. Sub-clause 3 correspond...