Translations

Scroll to the top

Kapittel 8: Medforsikring av tredjepart

 • § 8-1. Tredjeparts rett mot assurandøren

  Er forsikringen uttrykkelig tegnet til fordel for en tredjepart, beskytter forsikringen dennes interesse innenfor dekningsomfanget og de rammer forsikringen setter.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-1. Rights of third parties against the insurer

  The Clause corresponds to Cl. 8-1, sub-clause 1, of the 2013 Plan. In Version 2016, the last part of the sub-clause was added and the identification provision previously found in the sub-clause was moved to Cl. 8-3, sub-clause 3. NMIP 2013 Cl. 8-1, sub-clause 2, had references to Cl. 7-3,...

 • § 8-2. Beskyttelse av tredjeparter mot regresskrav fra assurandøren

  Assurandøren har ikke rett til å søke regress mot medforsikret tredjepart unntatt og i den grad slik adgang er angitt i forsikringsavtalen eller den medforsikrede tredjepart har påtatt seg en uttrykkelig kontraktsmessig forpliktelse overfor en sikret om å være ansvarlig for tap som ellers ville ha vært dekket av forsikringen.

  Sikrede og medforsikrede tredjeparters ansvar overfor hverandre skal ikke bli ekskludert eller falle bort på grunn av medforsikring. Enhver betaling til sikrede eller medforsikret tredjepart som følge av ansvar, tap, kostnader og utgifter skal anses kun som tilfredsstillelse av sikredes krav mot assurandøren, men ikke som eksklusjon eller frafall av denne personens ansvar overfor sikrede eller medforsikret tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-2. Protection of third parties against subrogation claims from the insurer

  Sub-clause 2 was included in 2023 . Sub-clause 1 regulates the insurer’s right of subrogation against a co-insured, whilst sub-clause 2 clarifies the inter-parties liability between the assureds under the policy to safeguard the insurer’s right of subrogation against a third party that is not...

 • § 8-3. Anvendelse av reglene i kapittel 3 og § 5-1

  Reglene i kapittel 3 avsnitt 1 skal gjelde tilsvarende for den medforsikrede tredjepart, forutsatt at medforsikret tredjepart er klar over at den er nevnt i forsikringsavtalen.

  Assurandøren kan påberope reglene i kapittel 3 avsnitt 2 – 5 eller § 5-1 overfor en medforsikret tredjepart.

  Assurandøren kan påberope reglene vedrørende identifikasjon i § 3-36 - § 3-38 overfor en medforsikret tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-3. Application of the rules in Chapter 3 and Clause 5-1

  The Clause was new in 2016. Sub-clause 1 is identical with Cl. 8-2, sub-clause 1, of the 2013 Plan, whereas Cl. 8-2, sub-clause 2, of the 2013 Plan is deleted. Sub-clause 3 repeats the identification clause found in the 2013 Plan, Cl. 8-1 in fine.  The provision in sub-clause 1 regulates a...

 • § 8-4. Endringer i og oppsigelse av forsikringsavtalen

  Er forsikringsavtalen endret eller oppsagt, gjelder dette også i forhold til medforsikret tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-4. Amendments and cancellation of the insurance contract

  This Clause corresponds to Cl. 8-3 of the 2013 Plan. The Clause was not amended in substance in 2016, but the words “any co-insured third party” has been replaced by the words “the co-insured third party”. The provision gives the person effecting the insurance a far-reaching authority to amend or...

 • § 8-5. Behandling av krav, erstatningsberegninger etc.

  Avgjørelser som må tas i forbindelse med havarier, erstatningsberegninger eller krav mot tredjepart kan fattes uten deltakelse av den medforsikrede tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-5. Handling of claims, claims adjustment, etc.

  The Clause was new in 2016, but corresponds to the provision found in Cl. 8-1, sub-clause 2, of the 2013 Plan which contained a reference to Cl. 7-3, sub-clause 1. The provision states that a co-insured third party is not entitled to participate in discussions in respect of casualties, adjustment...

 • § 8-6. Annen forsikring

  Hvis den medforsikrede tredjeparts krav på erstatning også er dekket av en annen forsikring den har tegnet, er dekningen i henhold til dette kapittel subsidiær i forhold til den andre forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-6. Other insurance

  The Clause was new in 2016. The provision prescribes that the insurance is subsidiary to another insurance that the co-insured third party has taken out. Consequently, the insurer shall only be liable to the extent that the co-insured third party has not obtained cover under the other insurance,...

 • § 8-7. Selvstendig medforsikring av panthaver og navngitt tredjepart

  Dersom det er uttrykkelig avtalt at panthaverinteressen eller en navngitt tredjepart skal være selvstendig medforsikret, kan assurandøren ikke gjøre gjeldende at den er uten ansvar i forhold til forsikringstageren eller en annen medforsikret på grunn av en handling eller unnlatelse som skal bedømmes etter reglene i kapittel 3 eller
  § 5-1.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 8-7. Independent co-insurance of mortgagees or named third parties

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 8-4 of the 2013 Plan. The title was altered to clarify that the Clause applies both to mortgagees and to named third parties. Certain modifications were also made in the text itself.  The provision gives extended protection to a mortgagee and a...